Специалност "Международен бизнес"

Професионално направление: Икономика

Специалност „Международен бизнес“ предлага знания и умения за осъществяване на международен бизнес, за работа и кариерно развитие в международни компании, разбиране на други култури и ефективни комуникации на чужд език. Специалността съответства на мисията, целите и задачите на висшето училище. Програмата е разработена в съответствие с добрите практики на водещи чуждестранни университети в областта на обучението по международен бизнес.

Обучението по специалност „Международен бизнес” цели подготовката на ква­лифицирани специалисти, притежаващи знания и умения за работа в динамична, разнообразна и мултикултурна среда. То включва общотеоре­тична и практико-при­ложна подготовка. Завършилите специал­ността сту­ден­ти получа­ват необходимата профе­сио­нална подготовка в об­ласт­та на международното предприемачество, международната търговия и логистика, международния маркетинг, международните валутни операции, инвестициите, воденето на бизнес преговори в мултикултурна среда, междукултурната комуникация и др.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • английски