Специалност "Бизнес икономика"

Професионално направление: Икономика

  • Специалност „Бизнес икономика” се администрира от катедра “Индустриален бизнес и предприемачество”. Предвид нейния профил, в значителна част от образователния процес е ангажиран академичният състав на катедри „Търговски бизнес”, „Икономика и управление на туризма” и „Аграрна икономика”, всички функциониращи към факултет „Производствен и търговски бизнес”. В обучението по редица функционални дисциплини са включени преподаватели от всички останали катедри в Стопанска академия. Преподавателският състав подготвя осигуряването с учебна литература, достъп до бази данни и презентационни ресурси. Лекционните курсове се водят основно от хабилитирани преподаватели. Осигурява се обучение по академични курсове за мобилност по  програма „Еразъм +” на студенти от голям брой държави от Европа, Азия и Африка.
  • Специалност “Бизнес икономика” осигурява подготовка на универсални висококвалифицирани икономисти за различни бизнес структури. Тя е хармонизирана с потребностите на практиката и пазара на труда, с динамичните промени в националната икономика, както и със съвременните тенденции във висшето образование. Специалността е привлекателна с широкопрофилния характер на предоставяните теоретични знания и практически умения в областта на икономиката, като същевременно на базата на формираната обща икономическа култура, тя предлага на студентите знания, умения и компетенции с ясно дефиниран фокус към стартирането, организирането, управлението и развитието на бизнес, независимо от отрасловата му принадлежност и размер, както и широки функционални компетенции за заемането на различни позиции в частния и публичния сектор. Акредитацията на специалността от Националната агенция по оценяване и акредитация е в рамките на институционалната и програмната акредитация по професионално направление 3.8. Икономика.
  • Обучението за специалност „Бизнес икономика“ се организира в съответствие с действащото законодателство в Република България и вътрешните разпоредби в Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Образователният процес се извършва от висококвалифициран академичен състав в съответствие със съответната учебна документация. Теоретичните знания и практически умения се преподават и придобиват чрез набор от фундаментални, специализирани и факултативни курсове. Предлага се възможност за избор на част от придобитите знания въз основа на 8 блока избираеми курсове, целящи придобиване на знания и умения, специфични за секторите на икономиката - като базови знания в областта на финансите, застраховането и данъчното облагане. Обучението в ОКС „бакалавър“ в редовна, задочна и дистанционна форма е 4 години или 8 семестъра (240 кредита), завършва с преддипломна практика (2 кредита) и полагане на държавен изпит по специалността (10 кредита ).
  • Чрез обучението по дисциплините, включени в учебния план на специалност „Бизнес икономика”, студентите получават съвременни знания по фундаментални икономически дисциплини, както и знания в областта на икономиката; предприемачеството; организацията; фирмената конкурентоспособност, иновациите и интелектуалната собственост; инвестициите; счетоводството и управлението на малки предприятия, собствен и семеен бизнес; управлението на човешките ресурси и качеството, на производствените и логистичните фирмени процеси; разработването, оценяването и реализирането на фирмени стратегии и проекти; оценяването на риска; анализа и контрола на стопанската и финансовата дейност; взаимоотношенията с публичните институции и др. Акцентът е поставен върху широкия отраслов профил, включвайки знания за индустриалния, туристическия, търговския бизнес и аграрния сектор.
  • Успоредно с преподаването на теоретични знания, в студентите се формират умения за тяхното практическо използване. Чрез учебното съдържание на входящите дисциплини обучаващите се придобиват умения за прилагане на усвоените фундаментални икономически знания в областта на: финансите, счетоводството, статистиката, правото, управлението и др. Съобразно профила на бакалавърския блок завършилите специалността притежават практически умения за използване на подходи, методи и техники за планиране, организиране и управление дейността на големи бизнес структури, малки и средни предприятия, собствен бизнес и др. По-конкретно, се формират предприемачески и лидерски умения, екипни и комуникационни умения, умения за разработване, анализиране и оценяване на иновационни, инвестиционни, логистични и екологични проекти, за прилагане на адекватни бизнес решения в областта на риск мениджмънта и контрола, консултантски и експертни умения и др. в сферата на индустрията, търговията, туризма и аграрния сектор.
  • Чрез обучението в специалност „Бизнес икономика” студентите придобиват компетентности в значими за професионалната им реализации направления, предоставящи им след завършване на бакалавърската степен възможност да проявяват самостоятелност и отговорност, да притежават компетентности за учене, комуникационни, социални и професионални компетентности:
  • Студентите, завършили обучението си в специалност „Бизнес икономика”, придобиват квалификация, която ги прави конкурентоспособни на трудовия пазар и им предоставя възможност за професионална кариера в:

-  предприятия от различни сектори на икономиката;

-  бизнес организации в областта на консултантската и експертната дейност;

-  образователни, научни, научноизследователски, развойни и публични институции;

-  бизнес центрове и центрове за трансфер на знания, технологии и иновации;

-  други области на националното стопанство.


  • Добрата теоретико-практическа подготовка на придобилите бакалавърска степен възпитаници на специалност „Бизнес икономика” е гаранция за успешното им реализиране в рамките на редица професии и длъжности:

-  предприемачи, мениджъри, експерти и специалисти във всички сектори на икономиката;

-  организатори на бизнеса и бизнес аналитици;

-  икономисти в сферата на управлението на човешките ресурси, качеството и иновациите; на оперативния, логистичния, проектния и екологичния мениджмънт;

-  държавни експерти в министерства, ведомства, областни и общински администрации;

-  консултанти, преподаватели, изследователи и др.

Получените знания и уменията, както и придобитите компетенции по време на обучението, са добра основа за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.


  • Завършилите специалност „Бизнес икономика” придобиват образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация „бакалавър по икономика“. Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в различни програми за икономисти и неикономисти.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • английски