Специалност "Икономика на туризма"

Професионално направление: Икономика

    „Икономика на туризма“ е модерна и атрактивна специалност в палитрата от предлагане на СА „Д. А. Ценов“. Тя е в съответствие с изискванията на пазара на труда и значимостта на туризма за икономиката на страната. Предлагането на специалността отразява стремежа на институцията към развитие и утвърждаване на нови, актуални територии на икономическото познание.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български