Специалност "Счетоводство и контрол"

Професионално направление: Икономика

    Специалността „Счетоводство и контрол“ е една от най-рано възникналите във Висшето търговско училище „Д. А. Ценов“, Свищов. Създадена е през 1948 г. под наименованието “Стопанска отчетност и икономика”. Най-дълго във времето тя е съществувала като „Счетоводна отчетност“ (от 1953 г. до 1983 г.), и „Счетоводство и контрол“ от 1983 г. до днес. Независимо от промените в наименованието на специалността, усилията на преподавателския състав неизменно са насочени към създаването на специалисти по счетоводство с висша икономическа квалификация. Признание за това е много добрата акредитационна оценка, присъдена на специалността от Националната агенция за оценяване и акредитация.
    Към специалността се осъществява обучение в образователно-квалификационните степени - “бакалавър” и “магистър”, и образователната и научна степен “доктор”.
    Студентите от специалност “Счетоводство и контрол” придобиват: фундаментална подготовка по общо икономическите дисциплини, специализирани знания и умения в областта на контрола, финансовото, управленското, банковото и бюджетно счетоводство, отчитането на външнотърговските сделки, умения и навици за работа със съвременен счетоводен софтуер.
    В учебния план, по който се подготвят бъдещите бакалаври, е предвидена възможност за изучаване на тясно специализирани счетоводни дисциплини като счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел, счетоводство на предприятията с търговска дейност, счетоводство на предприятията с туристическа дейност, счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност, счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност, счетоводство на инвестиционните предприятия, счетоводство на застрахователните предприятия, счетоводство на осигурителните предприятия, както и организация и технология на счетоводството във финансовата и нефинансовата сфера на икономиката. Специално внимание се отделя на приложимите счетоводни стандарти. Изучават се и дисциплини, свързани с изготвянето, представянето и одита на финансовите отчети. В учебния план за специалността са включени дисциплини, предвидени в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).
    Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и международно счетоводно, търговско и данъчно законодателство, основано на Директивите и Регламентите, приложими в страните-членки на Европейския съюз. В учебните планове за различните образователно-квалификационни степени са включени дисциплини, които са съобразени по наименование и учебно съдържание с учебната документация за сродни специалности, изучавани във висши училища от други европейски страни. Също така в учебния план на специалността е включен и факултативен блок.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български