Специалност "Стопански и финансов контрол"

Професионално направление: Икономика

    Специалността „Стопански и финансов контрол” е актуална, поради заложените в нея съвременни научни теории и практически опит във фундаменталните и специалните направления на контрола и анализа. Учебното съдържание е съобразено в максимална степен с най-новите постижения в областта на теорията на контрола, стопанския и финансов контрол, данъчния, валутния, митническия, вътрешния контрол, одита, криминалистиката, криминологията, финансовото разузнаване, теорията на анализа, финансовия анализ и професионалната етика в контрола.
    Включените в учебния план научни направления за обучение по контрол и анализ са в съответствие с изискванията на практиката и на пазара на труда. Стре­межът е да се преподават теоретически знания и да се изграждат методически умения за прилагането на контрола във всички сфери и дейности на националната икономика.
    Интересът към специалността е значителен, което се потвърждава от броя на кандидатите за обучение и от желанието за наемане на наши специалисти в държавните и обществените институции. Това е първата специалност, по която се обучават бакалаври за нуждите на финансовия контрол в страната.
    Специалност „Стопански и финансов контрол” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация за обучение на студенти в ОКС „Ба­калавър” и ОКС „Магистър”, в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“.
    Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” е водеща за специалност „Стопански и финансов контрол”, която е акредитирана в рамките на факултет „Стопанска отчетност” и за обучение по образователна и научна степен „Доктор”.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български