Специалност "Стопански и финансов контрол"

Професионално направление: Икономика

Специалност „Стопански и финансов контрол” предлага професионална подготовка в областта на финансовия, данъчния, валутния, митническия и вътрешния контрол, одита, криминалистиката, криминологията, финансовото разузнаване, финансовия анализ, анализа на бизнес риска, професионалната етика в контрола и др.

Обучаемите имат възможност да придобият компетенции, с които да работят като стажант-одитори, финансови, данъчни, митнически и банкови инспектори, вътрешни одитори в частния и публичния сектор, финансови анализатори, митнически представители и др.

Качеството на обучение се поддържа чрез сътрудничество със Сметната палата на Р. България, Националната агенция за приходите, Агенция „Държавна финансова инспекция”, Агенция „Митници”, Института на дипломираните експерт-счетоводители, Института на вътрешните одитори в България, МВР, банковия сектор и отделни предприятия и организации.

В рамките на обучението по специалността, студентите придобиват умения за използване на компютърни технологии и специализиран софтуер в областта на контрола и анализа. Обучителният процес в специалност „Стопански и финансов контрол“ се провежда в оборудвани с мултимедия аудитории. Създаден е специализиран кабинет за обучение по митнически контрол и митническо представителство.

По време на обучението си студентите имат възможност да изучават чужд език до четвърти курс, техники за самоотбрана и спортна стрелба по два семестъра в първи и втори курс.

Изявените студенти имат възможност да участват в публични лекции, международни конференции, обучение и стаж в страната, в чужбина по програма Еразъм+, в работни заседания на контролни институции в страната, в посещения на Световната митническа организация и Съвета на Европейския съюз в Брюксел, в практики и стажове на Ойрошпед АД, DHL, международни одиторски компании и др.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български