Специалност "Публична администрация"

Професионално направление: Администрация и управление

    Обучението по специалност "Публична администрация" е в унисон с потребностите на централната и местната власт от компетентна администрация и отговаря на европейските критерии за подобен род администрация. То е съобразено с програмите за обучение на Европейския институт по публична администрация (European Institute of Public Administration - EIPA) и със стандартите на Обединените нации за развитие на образованието и обучението на публичната администрация (Standards of Excellence for Public Administration Education and Training).
    Специалност "Публична администрация" съответства на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125 от 24.06.2002) - 3.7. "Администрация и управление". В Стопанска академия "Д. А. Ценов" обучението по специалността се администрира от катедра "Стратегическо планиране", която има утвърдени позиции в теорията и практиката на териториалния мениджмънт и на управлението на организации от публичния сектор.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български