Специалност "Публична администрация"

Професионално направление: Администрация и управление

    Обучението по специалност "Публична администрация" е в унисон с потребностите на централната и местната власт от компетентна администрация и отговаря на европейските критерии за подобен род администрация. То е съобразено с програмите за обучение на Европейския институт по публична администрация (European Institute of Public Administration - EIPA) и със стандартите на Обединените нации за развитие на образованието и обучението на публичната администрация (Standards of Excellence for Public Administration Education and Training).
    Специалност "Публична администрация" съответства на Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ПМС 125 от 24.06.2002) - 3.7. "Администрация и управление". В Стопанска академия "Д. А. Ценов" обучението по специалността се администрира от катедра "Стратегическо планиране", която има утвърдени позиции в теорията и практиката на териториалния мениджмънт и на управлението на организации от публичния сектор.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български
 
 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
 • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
 • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).
   
  Забележка:
  Всички ученици - участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията "Икономика" и "Администрация и управление", организирани от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение.