Специалност "Макроикономика"

Професионално направление: Икономика

Специалност “Макроикономика” се отнася към област на висшето образование 3 “Социални, стопански и правни науки” и професионално направление 3.8. “Икономика”. В нея се подготвят специалисти с образователно–квалификационна степен “Бакалавър” и професионална квалификация “Икономист”. Формата на обучение е задочна, а продължителността – 4 години с дипломиране чрез държавен изпит.

Подготовката на такива специалисти се налага от растящата зависимост на поведението на микроикономическите субекти от националната макросреда, от отвореността на икономиката, както и от нуждата икономическата политика да се съобразява с международно зададени параметри заради регионалните тенденции на интеграция, членството в международни организации, подписани конвенции и пр.

В специалност “Макроикономика” се подготвят макроикономисти-аналитици, комплексно оценяващи функционирането и развитието на националната икономика.

Учебната програма по “Макроикономика” цели да:

- осигурява широкопрофилна икономическа подготовка чрез комбинация от задължителни, свободно избираеми и факултативни дисциплини на модулен принцип;

- акцентира върху приложността на теоретичното обучение въз основа на практически казуси, симулативни игри и чрез движение на обучавани и обучаващи между Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, стопански организации и други висши училища в страната и чужбина;

- осъществява обучение чрез перманентно оценяване на резултатите в течение на семестрите под формата на контролни работи; дискусии; решаване на казуси; домашни задания – разработване на есета, доклади, проекти и др. п., както и чрез полагане на семестриални изпити;

- реализира натрупване и трансфер на кредити с оглед постигане на гъвкавост и продължаване на обучението;

- гарантира отвореност на обучението чрез свободен избор, връзки с практиката, смяна на висшите училища, оценяване на работата на преподавателите от студентите, ръководството на Академията и обществеността.

Срокът на обучение в образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалността „Макроикономика“ е 4 години в осем семестъра и завършва с държавен изпит. Успешно завършилите получават диплом с професионална квалификация “Бакалавър” по икономика.

  Бакалавърската подготовка на студентите в тази специалност дава възможност те да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „Магистър” при определени условия и различни форми на обучение. 

Завършилите специалност “Макроикономика”, получават солидни теоретико-методологически знания и практически умения за прогнозиране и системен анализ на ситуации, структурни промени, управление на икономически процеси и разработване на политики по отношение на икономиката като цяло и на отделни сектори, сфери и агрегатни променливи. Те могат да изпълняват редица практически функции от аналитично-изследователско и управленско естество, да изследват, анализират и съответно – да консултират или лично да решават проблеми, свързани с национални и международни икономически процеси и тенденции, в конкретни сфери. Тези сфери включват факторните пазари, човешките ресурси, интеграционните задачи, разработването и вземането на бизнес решения, да участват в създаването и реализацията на различни политики в областта на икономиката и международните връзки.

Могат да работят като специалисти по макроикономически анализ в национални и международни корпорации; в държавната, областната и общинската администрация; в министерства, ведомства, агенции; в структурите на Европейския съюз; в изследователски центрове; банки, предприемачески и професионални съюзи, като референти и експерти в партийни централи, правителствени организации, асоциации, стопански камари и др.п.

Завършилите специалността могат да се реализират като експерти и анализатори на актуални икономически, социални и политически проблеми. Те могат да са участници в екипи, провеждащи различен тип икономически изследвания, включително мониторинг и икономическа оценка на проекти. Те могат да изследват потребностите на заинтересованите лица във връзка с осъществяването на проекти в областта на икономиката, да консултират различни икономически субекти при изработването и провеждането на местни и национални икономически политики.

  Настоящата информация за специалността „Макроикономика“ е свързана с получаването на образователно-квалификационната степен „Бакалавър” и професионална квалификация бакалавър по икономика.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български