Специалност "Макроикономика"

Професионално направление: Икономика

    Специалност “Макроикономика” се отнася към област на висшето образование 3 “Социални, стопански и правни науки” и професионално направление 3.8. “Икономика”. В нея се подготвят специалисти с образователно–квалификационна степен “Бакалавър” и професионална квалификация “Икономист”. Формата на обучение е редовна и задочна, а продължителността – 4 години с дипломиране чрез държавен изпит.

  Подготовката на такива специалисти се налага от растящата зависимост на поведението на микроикономическите субекти от националната макросреда, от отвореността на икономиката, както и от нуждата икономическата политика да се съобразява с международно зададени параметри заради регионалните тенденции на интеграция, членството в международни организации, подписани конвенции и пр.

    В специалност “Макроикономика” се подготвят макроикономисти-аналитици, комплексно оценяващи функционирането и развитието на националната икономика.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български