Специалност "Макроикономика"

Професионално направление: Икономика

    Специалност “Макроикономика” се отнася към област на висшето образование 3 “Социални, стопански и правни науки” и професионално направление 3.8. “Икономика”. В нея се подготвят специалисти с образователно–квалификационна степен “Бакалавър” и професионална квалификация “Икономист”. Формата на обучение е редовна и задочна, а продължителността – 4 години с дипломиране чрез държавен изпит.

  Подготовката на такива специалисти се налага от растящата зависимост на поведението на микроикономическите субекти от националната макросреда, от отвореността на икономиката, както и от нуждата икономическата политика да се съобразява с международно зададени параметри заради регионалните тенденции на интеграция, членството в международни организации, подписани конвенции и пр.

    В специалност “Макроикономика” се подготвят макроикономисти-аналитици, комплексно оценяващи функционирането и развитието на националната икономика.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български
 
 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
 • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
 • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).
   
  Забележка:
  Всички ученици - участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията "Икономика" и "Администрация и управление", организирани от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение.