Специалност "Застраховане и социално дело"

Професионално направление: Икономика

   Началото на застрахователната наука в България е поставено на 1 септември 1936 г. с Указ № 376 на цар Борис III и откриване на Висше търговско училище „Д. А. Ценов“ на 8 ноември същата година. В учебния план на първия випуск са включени дисциплините „Общо учение за застраховането“ и „Специално учение за застраховането", изучавани от студентите в III и IV курс. С натрупването на опит и привличането на преподаватели, завършили своето образование в Западна Европа, е изградена и специалност „Застраховане и социално дело”, която е израз на волята на дарителя Димитър Апостолов Ценов във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават „…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователно дело и др.” Създадена през 1948 година под името "Застрахователно дело", тя съответства напълно на мисията и целите на СА „Д. А. Ценов”, посочени още при нейното учредяване.  Основната образователна цел на специалността е подготовката на квалифицирани специалисти за нуждите на икономическата практика, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици, предоставящи им възможност за работа в сферата на застраховането и социалната защита в България и в страните – членки на Европейския съюз. За качественото обучение и последващата реализация на студентите на пазара на труда, едноименната катедра поддържа делови контакти, на база сключени партньорски договори, с Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Асоциацията на българските застрахователи, застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, брокерски асоциации (АЗББ; БАЗБ и ОЗБ), както и с отделни застрахователни брокери. Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация в професионално направление 3.8. Икономика.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български