Специалност "Застраховане и социално дело"

Професионално направление: Икономика

    Специалност „Застраховане и социално дело” е водеща в СА „Д.А. Ценов” – гр. Свищов и в страната, в сферата на обучението по застраховане и социална защита. Тя съответства напълно на мисията и целите на СА „Д. А. Ценов”, посочени още при нейното учредяване. Специалност „Застраховане и социално дело” е израз на волята на дарителя Димитър А. Ценов във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават „…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователно дело и др.”. Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация в професионално направление 3.8. Икономика.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български