Специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"

Професионално направление: Икономика

 Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество” е създадена през 1973 г. с първоначално наименование “Икономика и управление на промишле­ността”. Акредитирана е от НАОА. Специалността осигурява подготовка на универсални висококвалифи­ци­ра­ни икономисти за индустриалните бизнес структури. Тя е хармо­ни­зи­рана с по­треб­­ностите на практиката и пазара на труда, с динамичните промени в нацио­нал­ната икономика и сектора, както и със съвременните тенденции във висшето об­разование. Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество” е привлекателна с широкопрофилния характер на предос­та­вя­ните теоретични знания  и практи­чес­­ки умения в об­ластта на икономиката, като същевременно – на базата на фор­ми­­раната обща икономическа култура, тя предлага на студентите знания, умения и компетенции с ясно де­фи­ни­ран фокус към стартирането на биз­нес, включи­тел­но собствен, и ефективното управление и развитие на индус­три­ал­ни бизнес орга­ни­­зации.

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ подготвя висо­коква­лифици­рани предприемачи, мениджъри, експерти и специалисти, притежаващи не­об­хо­димите тео­ре­тични знания, практически умения и специфични компе­тен­ции, способни да отговорят на динамич­ните изисквания на индус­три­алния сектор, предприемаческия и консултант­ския бизнес, публичните ин­сти­туции и научната сфера.

Обучението по специалността формира задълбочени знания и умения в областта на:

 • Предприемачеството и мениджмънта на малкото предприятие.
 • Управлението на човешките ресурси, инвестициите, иновациите, интелектуалната собственост и конкурентоспособността на индустриалното предприятие.
 • Индустриалната икономика, логистиката, организацията и оперативния мениджмънт.
 • Управлението на разходите, ценообразуването и ценовата политика на фирмата.
 • Финансовото счетоводство и счетоводството на малкото предприятие.
 • Анализа на индустриалния бизнес, индустриалния риск мениджмънт и контрола върху стопанската и финансовата дейност.
 • Екологизацията и управлението на качеството в индустриалните предприятия.
 • Управлението на проекти в индустрията.
 • Управлението на взаимоотношенията с публичните институции.

Широкообхватният профил на знанията и уменията, както и междудисциплинарният подход на тяхното преподаване, предоставят на студентите възможност:

 • да придобият разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството, включително свързани с най-новите постижения в тези области на познанието;
 • самостоятелно да интерпретират придобитите знания в областта на ин­дус­триалния бизнес и предприемачеството, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на съответните тео­рии, концепции и принципи в рамките на отделните предметно-функционални области на познанието.
 • владеят методи, техники и средства в областта на индустриалния бизнес и пред­прие­ма­чес­твото, позволяващи решаването на сложни задачи, свързани с: разра­бот­ването и реали­зи­рането на различни фирмени стратегии (производ­ствени, пазарни, иновационни, ин­вес­ти­ционни, технологични, екологични и др.); организацията и управлението на индус­три­ални структури и предприемачески процеси; управлението на фирмени проекти и ресурси; оценката на риска, резултатите и ефектите от реализирането на стратегии, политики, процеси и проекти в предприятието и др.;
 • демонстрират логическо мислене, проявяват новаторство и прилагат творчески и про­блемно-ориентиран подход при решаването на сложни и не­стан­дартни задачи в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството.

Изучаването на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” създава и раз­вива професионални компетентности за:

 • събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на ин­дустриалния бизнес и предприемачеството с цел решаване на сложни биз­нес задачи в условията на динамична, противоречива, трудна за детермини­ране турбулентна среда;
 • прилагане на придобитите знания и умения в областта на индустриалния бизнес и пред­прие­мачеството в нови или непознати условия, въз основа на усвоени между­функ­цио­нал­ни връзки и интердисциплинарни компетентности;
 • анализиране и оценяване в интердисципли­нарен контекст на системи, процеси, дейности, резултати и ефекти в областта на индустриалния бизнес и пред­прие­мачеството.

Задълбочената теоретико-практическа подготовка на завършилите специалността да­­ва възможност за успешно реализиране в редица професии и на длъжности:

 • предприемачи, мениджъри, експерти и специалисти в сферата на индус­три­алния бизнес;
 • организатори на производството и производствени аналитици;
 • експерти и специалисти в сферата на: управлението на човешките ресурси, качес­тво­то и иновациите; оперативния, логистичния, проектния и екологич­ния ме­нидж­мънт;
 • държавни експерти и ръководители на звена в публични институции и органи на изпълнителната власт;
 • консултанти, преподаватели, изследователи и др.

Възпитаниците на специалността придобиват квалификация, която им гарантира до­бра професионална реали­зация в:

 • български и чуждестранни предприятия от различни сектори на иконо­миката;
 • български и чуждестранни бизнес организации в областта на консул­тантската и екс­перт­ната дейност;
 • образователни, научни и научноизследователски институции;
 • бизнес центрове и центрове за трансфер на знания, технологии и инова­ции;
 • министерства, ведомства и агенции;
 • държавна, областна и общинска администрация;
 • предприемачески съюзи, професионални асоциации, стопански камари, неправителс­твени организации и др.

Получените знания и уменията, както и придобитите компетенции по вре­ме на обучението, са добра основа за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български