Специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"

Професионално направление: Икономика

    Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество” е създадена през 1973 г. с първоначално наименование “Икономика и управление на промишле­ността”. Акредитирана е от НАОА. Специалността осигурява подготовка на универсални висококвалифи­ци­ра­ни икономисти за индустриалните бизнес структури. Тя е хармо­ни­зи­рана с по­треб­­ностите на практиката и пазара на труда, с динамичните промени в нацио­нал­ната икономика и сектора, както и със съвременните тенденции във висшето об­разование. Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество” е привлекателна с широкопрофилния характер на предос­та­вя­ните теоретични знания  и практи­чес­­ки умения в об­ластта на икономиката, като същевременно – на базата на фор­ми­­раната обща икономическа култура, тя предлага на студентите знания, умения и компетенции с ясно де­фи­ни­ран фокус към стартирането на биз­нес, включи­тел­но собствен, и ефективното управление и развитие на индус­три­ал­ни бизнес орга­ни­­зации.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български