Специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"

Професионално направление: Икономика

    Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество” е създадена през 1973 г. с първоначално наименование “Икономика и управление на промишле­ността”. Акредитирана е от НАОА. Специалността осигурява подготовка на универсални висококвалифи­ци­ра­ни икономисти за индустриалните бизнес структури. Тя е хармо­ни­зи­рана с по­треб­­ностите на практиката и пазара на труда, с динамичните промени в нацио­нал­ната икономика и сектора, както и със съвременните тенденции във висшето об­разование. Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество” е привлекателна с широкопрофилния характер на предос­та­вя­ните теоретични знания  и практи­чес­­ки умения в об­ластта на икономиката, като същевременно – на базата на фор­ми­­раната обща икономическа култура, тя предлага на студентите знания, умения и компетенции с ясно де­фи­ни­ран фокус към стартирането на биз­нес, включи­тел­но собствен, и ефективното управление и развитие на индус­три­ал­ни бизнес орга­ни­­зации.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
 • български
 
 • Обучението на студентите в ОКС „бакалавър“ се осъществява в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в следните форми:
  • редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата;
  • редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, финансирано от обучаемите.
 • Продължителността на обучението (редовна, задочна и дистанционна форма) за придобиване на ОКС „бакалавър“ е 4 години (8 семестъра).
 • Размерът на семестриалните такси за обучение за всяка академична година се утвърждава от Министерски съвет по предложение на Академичния съвет на Стопанската академия.
 • Професионалните компетенции на обучаемите се формират от фундаментален и профилиран набор от задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.
 • Завършилите получават диплома за придобита ОКС „бакалавър“ по Икономика / Администрация и управление и Европейско дипломно приложение (на български и английски език).
   
  Забележка:
  Всички ученици - участници в изданията на Националните ученически състезания в направленията "Икономика" и "Администрация и управление", организирани от СА "Д. А. Ценов" - Свищов, получили сертификат за участие, придобиват право на обучение в желана от тях специалност само в редовна форма на обучение.