Специалност "Финанси"

Професионално направление: Икономика

    Специалност „Финанси” е водеща в Сто­пан­ска академия „Д. А. Ценов”. Тя оли­цет­ворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават „…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; нау­ки­те по застрахователното дело; и др.” Това характеризира специалността като тради­ци­онна и съответстваща на мисията и задачите на висшето училище. Специ­алността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация. Получените най-високи акредитационни оценки осигуряват на студентите продъл­жа­ване на обуче­нието в ОКС „магистър” в профилиращите обучението магис­търски програми „Финан­сов мениджмънт” (на български или английски език), „Финансово управление в публичния сектор”, „Банков мениджмънт”, „Инвестиционен менидж­мънт”, както и в образовател­ната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Финанси, парично об­ръщение, кредит и застраховка” (Финанси).

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български