Специалност "Бизнес статистика и анализи"

Професионално направление: Икономика

    Специалност “Бизнес статистика и анализи” съчетава в своето развитие съхранените традиции и постигнатите високи стандарти в съвременното обучение по икономика, статистика и иконометрия. Обучението в специалността е в съответствие с новите предизвикателства пред българската статистика: нарастващо търсене на статистическа информация и поява на нови информационни потребности, необходимост от ускорено внедряване на модерни информационни и комуникационни технологии, повишени изисквания към качеството на информацията и стандартите на Евростат.

Квалификационна характеристика

Учебен план: Език на преподаване:
  • български