ПРАВИЛНИК

за набиране, изразходване, регистрация и отчетност на паричните и предметни дарения, постъпили във фондация “Д.А.Ценов” – Свищов

 

Р а з д е л I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Чл.1. Този Правилник урежда условията и реда за набиране и изразходване на средствата, ценните книжа и движимите и недвижимите имущества и други дарения, направени в полза на фондация “Ценов”, както и регистрацията и отчетността.
Чл.2. Средствата и имуществата се набират и изразходват от фондацията съобразно нейния УСТАВ и настоящия Правилник.
Чл.3. Средствата на фондацията се набират в специални сметки чрез банковите институти в страната, а при нужда и в чужбина.
Чл.4. Дарителите могат да бъдат физически или юридически лица, организации, сдружения, дружества, институти, фондации и др., като физическите лица могат да бъдат и завещатели. Дарителите от чужбина могат да бъдат физически или юридически лица – правителства, държавни и обществени органи, фирми и др. органи и организации, като физическите лица могат да бъдат и завещатели.
Чл.5. Дарения и завещания, които противоречат на законовите уредби в страната и са свързани с поемане на определена тежест, се приемат след решение на Управителния съвет и съгласуваност с дарителите.

 

Р а з д е л II

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ ВЪВ ФОНДАЦИЯТА
 

Чл.6. Основната цел за набирането на паричните средства, ценните книжа, движимите и недвижимите вещи и имущества във фондацията е осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми, финансиране на програма за фундаментални изследвания, в областта на икономиката и управлението на СА “Д.А.Ценов”. Организиране и подпомагане провеждането на конференции, конкурси, обмен на студенти и преподаватели в страната и чужбина, изграждане на обекти, свързани с духовната, културната и социални сфери и други.
Чл.7. Набирането на средствата и имуществата се основават на принципите, посочени в глава III на Устава.
Чл.8. Получени недвижими имоти, завещани имущества или построени със средства на завещателите или фондацията се маркират със специална емблема или плочка, съдържаща знака на фондацията и в някои случаи и името на дарителя.
Чл.9. По решение на Управителния съвет могат да бъдат удостоявани с грамоти и други морални и материални поощрения, дарителите, направили значителни лични и колективни дарения.

 

Р а з д е л III

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ
 

Чл.10. Средствата на фондация “Ценов” се набират от:
- първоначалното дарение от учредителя в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лв.;
- постъпленията от партида “50 години ВФСИ “Д.А.Ценов” – Свищов към Държавно-обществено организация “Фонд 13 века България”, както и други последващи дарения от учредителя;
- лични и колективни дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица;
- дарения от държавата, държавни органи и организации;
- завещания от български и чуждестранни физически лица;
- продажба на дарени или завещани движими и недвижими вещи;
- лихви от парични средства;
- дивиденти от участие в търговски и други дружества;
- наем от дарени или завещани движими и недвижими вещи;
- приходи от спомагателна стопанска дейност;
- приходи от други източници.
Чл.11. За всяко парично дарение, завещани движими и недвижими имоти и имущества се издава Свидетелство за дарението и се вписват хронологически в Книга за даренията.
Чл.12. Свидетелствата за дарение се издават в два екземпляра – един за дарителя и един за фондацията. То съдържа информация за размера на дарението, адреса на дарителя, волята за използването и волята за анонимност.
Чл.13. При завещаване на недвижими имоти, свидетелство за дарение се издава след оформяне на документите чрез нотариус и съставяне на приемателен протокол и протокол за оценка.
Чл.14. Паричните и предметни дарения се приемат от председателя на управителния съвет или друго упълномощено лице, което подписва протоколите и свидетелствата за дарение.
Чл.15. Средствата и материалните ценности от чужбина се приемат и регистрират с протокол и вписване в Книгата на дарителите като свидетелства за дарение.
Чл.16. Дарения от чужбина могат да се правят в полза на фондацията и чрез българските посолства и според законодателството на съответната държава.

 

Р а з д е л IV

ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА И СТОПАНИСВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РАЗХОДИ
 

Чл.17. Средствата на фондацията се изразходват по решение на Управителния съвет по приети годишни и тримесечни разчети по дейности и мероприятия.
Чл.18. Разпоредители със средствата са:
- Управителният съвет по приети годишни разчети и за разход на суми над 10 000 лв.
- Председателят на Управителния съвет за текущи разходи и мероприятия под 10 000 лв.
Чл.19. За всички разходи, финансиране на дейности и мероприятия се представят мотивирани предложения и искания, придружени със съответни сметки, проекти и др. документация за изразходването на средствата.
Чл.20. Отчетите за изразходваните средства се утвърждават от органа, който е представил същите.
Чл.21. Когато разходите са свързани с изпълнение на воля на дарител, при окончателното изпълнение на волята се прави съобщение и отчет пред същия.
Чл.22. Управителният съвет има право да включи в разчета за разходите 85% от постъпленията във фондацията.
Чл.23. Предоставените предметни дарения – движими и недвижими имущества в страната и чужбина се използват по решение на управителния съвет или по волята на дарителя. Същите могат да се стопанисват пряко чрез фондацията или чрез предоставяне под наем, или по друг начин, гарантиращ тяхната ценност и външен вид. Същите могат да бъдат и продавани, ако не противоречи на волята на дарителя.
Чл.24. Когато получени дарения се налага да се подарят на други фондации, музеи, библиотеки и др. предаването се извършва по реда на първичните документи, посочени в Закона за счетоводството и другите нормативни документи, действащи в страната.
Чл.25. За всички предметни дарения се съставя протокол, като същите се оценяват от комисия, утвърдена от Управителния съвет. Определената оценка се извършва за нуждите на отчетността на фондацията, тя не е задължителна при предаване и повторно дарение. В случай на продажба на предоставени предметни дарения, тя се извършва чрез публичен търг или предварително афиширане в средствата за информация с 15-дневен срок (последното важи само за материални ценности, нямащи голяма ценност и пазарна цена до 1000 лв.)

 

Р а д е л V

ОТГОВОРНОСТИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 

Чл. 25. За нарушаване разпоредбите на този Правилник виновните лица носят отговорност съгласно действащото в страната законодателство.


Приложения:

  • Карта за регистрация
  • Протокол за приемане
  • Протокол за оценка
  • Акт за предаване на съхранение