На 17 март 2023 г. в Тракийския университет – Стара Загора се проведе форум на тема: “Висшето образование в условия на кризи: оценки; перспективи; очаквания”. Организиран от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ, той е вторият от поредицата срещи, посветени на проблемите пред висшето образование в България. Участваха председатели на синдикалните организации в държавните висши училища, ръководствата на НБС „ВОН“ - КНСБ и НПСС. Специален гост на форума бе бившият министър на образованието и науката Красимир Вълчев, който винаги проявява загриженост и е ангажиран с проблемите на висшето образование и науката в България.
Бяха представени анализи и оценки на НБС „ВОН“ - КНСБ за състоянието на държавните висши училища (ДВУ). Информацията, обхващаща броя работещи, броя учащи, средната брутна работна заплата, беше систематизирана според спецификата на обучението и съпоставена спрямо средната работна заплата за страната, както и стойностите на допълнителните трудови възнаграждения. Отбелязан беше спадът на общия средно приравнен брой учащи държавна поръчка и на броя на преподавателите и служителите. В резултат на анализа се очертаха значителни различия между висшите училища относно заплащането на труда. Например, най-високата средна брутна работна заплата е 2,55 пъти по-голяма от най-ниската в бранша. Освен това, много се различават увеличенията в средната брутна заплата в различните висши училища в резултат на допълнителните трансфери след актуализацията на Бюджет‘2022: в пет ДВУ средното увеличение е 308 – 557 лв., в четиринадесет ДВУ е 189 – 301 лв. (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов попада в тази група с 260 лв. увеличение); в десет е 100 – 180 лв.; в две ДВУ е под 100 лв.; а в две ДВУ средната брутна заплата е намаляла. В седем от ДВУ средната заплата е от 1 434 лв. до 1700 лв. (много под средната брутна работна заплата за страната), което се отчита като крайно негативна тенденция за сектора. Налице е силна диференциация в учебната заетост, както и в допълнителните възнаграждения придобита научна степен и за трудов стаж и професионален опит.
Предвид предоставените данни от анализа, общата картина в страната и задълбочаващите се кризи в ДВУ, в бюджета за 2023 г. академичната синдикална общност на НБС „ВОН“ - КНСБ настоява за:

  1. Средствата за висше образование да бъдат в размер не по-малко от 1% от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет;
  2. Допълнителни 178,3 млн. лева за първото полугодие на 2023 г. Тази сума е необходима за поддържане на тенденцията за повишаване на субсидията за издръжка на обучението и социалните дейности (стипендии, храноден, общежития) за учащите в ДВУ.
  3. Актуализация на ПМС (чл. 92 от ЗВО) за основни месечни възнаграждения за академичната длъжност „Асистент“ на два пъти през настоящата година.
  4. Размерът на основните трудови възнаграждения за академичната длъжност „Асистент“ да бъде не по-малко от 2108 лв. за последното тримесечие на 2023 г.
  5. Средната заплата на академичния състав да достигне нивото от 150% от средната работна заплата за страната.
  6. Основната месечна заплата за служителите с висше образование с ОКС „Магистър“ да достигне ниво от 90% от основната работна заплата за академичната длъжност „Асистент“, а за тези с ОКС „Бакалавър“ – не по-малко от 80%.
  7. Размерът на стипендията за учащите в ОНС „Доктор“ да бъде не по-малка от 150% от минималната работна заплата за страната.
  8. Размерът на стипендиите за учащите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ да бъде не по-малко от 125% от минималната работна заплата за страната.
  9. Размерите на средствата за храноден и леглоден да бъдат съответно не по-малко от 10 лв. и от 5 лв.

Увеличението на държавната субсидия е определящо за страната, защото гарантира запазване на огромния потенциал научно-преподавателския състав и успешен старт на младите хора да учат, да работят и да живеят в България. Държавата е длъжна да осигури необходимите средства по всички възможни начини, а НБС „ВОН“ - КНСБ като синдикат гарантира проследяването и управляемостта им в интерес на икономиката и обществото.
Представители от Синдиката на работещите в Стопанска академия“ към НБС „ВОН“ – КНСБ на форума бяха доц. д-р Маргарита Шопова, доц. д-р Любка Илиева и гл. ас. д-р Зоя Иванова.