Писмо от НАОА за решението на ПКСНУ по програмна акредитация на професионално направление 3.8. Икономика
  Писмо от НАОА за решението на ПКСНУ по програмна акредитация на професионално направление 3.7. Администрация и управление

Справки за специалностите, получили програмна акредитация за ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ от Националната агенция за оценяване и акредитация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. ИКОНОМИКА
С обща оценка 9,35 (девет цяло и тридесет и пет)

Специалност

ОКС „бакалавър“
форми на обучение

ОКС
„магистър“
форми на обучение

Протокол на НАОА

Акредитация валидна до

1.

Финанси

редовна, задочна, дистанционна

редовна,
дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

2.

Застраховане и социално дело

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

3.

Счетоводство и контрол

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

4.

Стопански и финансов контрол

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

6.

Маркетинг

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

7.

Бизнес информатика

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

8.

Международни икономически отношения

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

9.

Индустриален бизнес и предприемачество

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

10.

Аграрна икономика

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

11.

Икономика на търговията

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

12.

Икономика на туризма

редовна, задочна, дистанционна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

13.

Макроикономика

редовна, задочна

 

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

14.

Бизнес статистика и анализи

редовна, задочна

редовна, дистанционна

№ 18/
22.05.2019 г.

22.05.2025 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

С обща оценка 9,27 (девет цяло и двадесет и седем стотни)

Специалност

ОКС „бакалавър“
форми на обучение

ОКС
„магис­тър“
форми на обучение

Протокол на НАОА

Акредитация валидна до

1.

Стопанско управление

редовна, задочна

редовна,
дистан­ционна

№ 12/ 25.03.2020 г.

25.03.2026 г.

2.

Екомениджмънт

редовна, задочна

 

№ 12/ 25.03.2020 г.

25.03.2026 г.

3.

Публична администрация

редовна, задочна, дистанционна

редовна,
дистан­ционна

№ 12/ 25.03.2020 г.

25.03.2026 г.