Покана за събрание на представителите на синдикалната организация с присъствието на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев на 14 ноември 2019 г.  

Синдикатът на работещите в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”- Свищов е пълноправен член на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ. Синдикатът е сдружение на работниците и служителите по смисъла и с оглед целите и съдържанието на чл. 49, ал. 1 от Конституцията на Република България и съгласно действащото законодателство. НБС “ВОН – КНСБ” е изграден и функционира на професионален и териториален принцип и обхваща синдикалните организации от висши училища и научни институти в страната.

Синдикатът на работещите в Стопанска академия принадлежи към НБС “ВОН”, регистриран е като пълноправен член и придобива всички права и задължения на ПРЕДСТАВИТЕЛНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ по Кодекса на труда, действащото законодателство и договореностите на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ръководен орган на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Д. А. Ценов” е Синдикалният комитет, който при своето управление, се придържа към следните основни принципи:

  • Доброволност на членството;
  • Гарантиране правото на членство в синдикална организация на всеки работещ в Стопанска Академия, а също така на пенсионери и безработни, които преди вече са членували в Синдиката;
  • Пълна демократичност, откритост и гласност в синдикалната дейност;
  • Осигуряване на условия за плурализъм на идеи, становища, предложения и свобода на дискусии;
  • Пряк избор на синдикалните ръководства при спазване на мандатния принцип за всички изборни длъжности;
  • Толерантност и преговори с работодателя с цел поддържане на социален мир и търсене на консенсус по съответните проблеми.

Основна целПостигане на висок социален статус и обществен престиж на членовете на Синдиката на работещите в СА “Д. А. Ценов” Свищов. 
Цели:
Защита правото на: свободен труд; професионална реализация; повишаване на квалификацията и преквалификацията.

Гарантиране правото на свободно договаряне с работодателя по всички условия, касаещи трудовоправните и социални отношения.

Отстояване спазването и последователното подобряване на условията на труд и защита правото на здравословни и безопасни условия на работа, правилен режим на труда и отдиха, на социалните придобивки, осигуровки, обезщетения при незаконосъобразни действия на работодателите.

Осигуряване на своевременна трудовоправна консултация и защита на синдикалните членове от противозаконни действия.

Състав на Синдикалния комитет:
•    Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова – Председател на СК
•    Доц. д-р Пламен Иванов Петков – Зам. председател на СК
•    Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова – Секретар на СК
•    Доц. д-р Росица Христова Колева – Член на СК
•    Ралица Цецкова Сирашка – Член на СК

Комисии към Синдикалния комитет:
І. Партньорски отношения с работодателя
•    Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова – Председател
•    Доц. д-р Росица Христова Колева
•    Доц. д-р Пламен Иванов Петков
ІІ. Социална политика
•    Доц. д-р Пламен Иванов Петков - Председател
•    Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
•    Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова
ІІІ. Връзки с обществеността
•    Доц. д-р Росица Христова Колева – Председател
•    Доц.  д-р Анелия Кирилова Радулова
•    Ралица Цецкова Сирашка
ІV. Проектни дейности
•    Доц. д-р Росица Христова Колева – Председател
•    Доц. д-р Пламен Иванов Петков
•    Доц. д-р Анелия Кирилова Радулова

СПИСЪК на членовете на Делегатското събрание при Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов при НБС „ВОН“ – КНСБ 

Документи


Контакти:
Телефони за връзка:
0631/66-381 – Председател на Синдиката;
E-mail: Доц. д-р Анелия Радулова

https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/depart_mail_old.gif 
a.radulova@uni-svishtov.bg

0631/66-380 – офис на Синдиката;

Гл. ас. д-р Зоя Иванова
https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/depart_mail_old.gif 
z.ivanova@uni-svishtov.bg