Наръчник на СУК
 
Документи, свързани с разработването на учебна документация

  Документи за атестиране на членове на академичния състав
 
Вътрешни правила за атестиране на членовете на академичния състав
Работна инструкция за атестиране на ниво "Факултет"
Работна инструкция за атестиране на ниво "Катедра"
Приложение 1-Методика за атестиране на членовете на академичния състав
Приложение 2 - Индивидуален атестационен отчет
Приложение 3-Писмена преценка от ръководител катедра
Приложение 4-Карта за комплексна атестационна оценка
Приложение 5-Справка от ЦКО за оценка на качество на обучението
Приложение 6-Справка от отдел "БО" за административни нарушения
Приложение 7-Справка от отдел "БО" за учебна натовареност
Приложение 8-Справка от отдел "ЧР" за административни наказания
Приложение 9-Справка от отдел "ЧР" за трудов стаж
 

  Документи, свързани с процедурата за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността от качество на обучението
 
Вътрешни правила за оценка на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение
Методика за проучване на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение
 

Документи, свързани с процедурата за съхраняване на материали от изпити
Работна инструкция "Съхраняване на материали от изпит"
Оперативен документ "Регистър на предадени материали от изпит"
Оперативен документ "Приемо-предавателен протокол за материали от изпит"
Оперативен документ "Регистър на архивирани материали от изпити"
Оперативен документ "Заявление за достъп до материали от изпити"


  Документи, свързани с процедури по акредитация
 
Извлечение от Закон за висшето образование (глава десета - Акредитация на висшите училища)
Критериална система за институционална акредитация на висшето училище
Критериална система за програмна акредитация на професионално направление
Критерии за програмна акредитация на докторска програма
Указание и Критерии за оценяване на дистанционна форма на обучение в професионално направление
Методически насоки за изготвяне на доклад-самооценка за акредитационни процедури
Критерии и Методически пояснения за определяне на капацитета на Висше училище
Критерии и Методически насоки за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища