Справки за Докторски програми в СА „Д. А. Ценов“,
получили програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.8. ИКОНОМИКА

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Протокол на ПКСНУ

Акредитация валидна до

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

№ 7/30.03.2016 г.

30.03.2022 г.

2

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

№ 7/30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

3

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

№ 7/30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

4

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

№ 7/30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

5

Политическа икономия

№ 7/30.03.2016 г.

30.03.2021 г.

6

Световно стопанство и международни икономически отношения

16/20.07.2016 г.

20.07.2021 г.

7

Планиране

16/20.07.2016 г.

20.07.2021 г.

8

Маркетинг

16/20.07.2016 г.

20.07.2022 г.

9

Приложение на изчислителната техника в икономиката

№ 19/05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

10

Статистика и демография

№ 19/05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

11

Икономика и управление (търговия)

№ 19/05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

12

Икономика и управление (индустрия)

№ 19/05.10.2016 г.

05.10.2021 г.

13

Икономика и управление (аграрна икономика)

№ 17/08.05.2019 г.

08.05.2024 г.

14

Икономика и управление (туризъм)

№ 17/08.05.2019 г.

08.05.2024 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ПРОТОКОЛ НА ПКСНУ

АКРЕДИТАЦИЯ
ВАЛИДНА ДО

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

16/20.07.2016 г.

20.07.2021 г.

2

Социално управление

16/20.07.2016 г.

20.07.2021 г.