Докторски програми в СА „Д. А. Ценов“,
получили програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
3.8. ИКОНОМИКА


ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Дата на дадена акредитация

Обща оценка

1

Политическа икономия 

12.01.2023 г.

8,71

2

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)

12.01.2023 г.

8,83

3

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)

04.05.2023 г.

9,27

4

Статистика и демография

03.11.2022 г.

8,89

5

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)

04.08.2022 г.

8,90

6

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)

04.08.2022 г.

8,89

7

Приложение на изчислителната техника в икономиката

03.11.2022 г.

8,88

8

Световно стопанство и МИО 

04.08.2022 г.

8,97

9

Планиране 

04.08.2022 г.

8,92

10

Икономика и управление (търговия) 

04.08.2022 г.

8,79

11

Икономика и управление (индустрия) 

04.08.2022 г.

8,93

12

Икономика и управление (аграрна икономика)

08.05.2019 г.

8,45

13

Маркетинг 

20.07.2016 г.

9,31

14

Икономика и управление (туризъм)

08.05.2019 г.

8,44

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


  ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Дата на дадена акредитация

Обща оценка

1

Социално управление 

04.08.2022 г.

8,72

2

Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)

04.08.2022 г.

8,81