Общото събрание е орган за управление на СА "Д. А. Ценов" - Свищов. В състава на Общото събрание се включват представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал, на студентите и докторантите. В състава на Общото събрание се включват всички хабилитирани лица, работещи на трудов договор. Мандатът на студентите и докторантите в Общото събрание е две години с право да бъдат избирани за още един мандат. Общия брой на членовете на Общото събрание се определя на базата на броя на хабилитираните лица към датата на неговото съставяне. Конкретните представители на нехабилитираните лица, студентите, докторантите и административния персонал се определят чрез избор от съответните общности.

Председател на Общото събрание на СА "Д. А. Ценов":
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ТОДОРОВ ШИШМАНОВ

Зам.-председател на Общото събрание на СА "Д. А. Ценов":
ПРОФ. Д-Р АНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА

Материали за обсъждане на Общо събрание 2-ри април 2019 г.