Уважаеми колеги,
През  зимния  семестър на учебната 2017/2018 година фондация „Д. А. Ценов“ ще възобнови предоставянето на парични помощи за студенти, които се обучават в Стопанска академия „Д. А. Ценов.
Право на кандидатстване имат студенти с починал родител (полусираци), студенти-близнаци, братя и сестри, както и студенти в затруднено социално положение,  които се обучават в редовна форма на обучение /държавна поръчка/ – степен бакалавър и магистър. 
След приключване на приема на молби и разглеждането им от  Управителния съвет на фондацията, същият  определя размера на паричните помощи за одобрените студенти.
Необходими документи:
-  Молба;
- Препис-извлечение от акт за смърт (представя се оригинал и копие при първо  кандидатстване);
- Удостоверение за раждане (представя се оригинал и копие при първо кандидатстване);
- Екземпляр от платежния документ за платена семестриална такса.
- Други документи, доказващи затруднено социално положение.

Документи ще се приемат до 15-ти ноември 2017 г., в офис „Студентска политика“, тел. 0631/66371,  разглеждането  на молбите и изплащане на помощите – през м. декември 2017 г.
e-mail: fondacia@uni-svishtov.bg


Резултати от конкурса за стипендии на Общинска банка АД

Приключи конкурсът на Общинска банка АД и Фондация "Д. А. Ценов" за предоставяне на 5 стипендии по 1000 лева през академичната 2015-2016 г. В срока за кандидатстване (15.11.2015 г.) постъпиха 21 заявления от студенти в редовна форма на обучение – степен бакалавър по специалностите "Финанси" и "Счетоводна отчетност", със завършен минимум един семестър от висшето си образование и минимален успех: мн. добър -5.00.
Комисия от представители на "Общинска банка" АД и Фондация "Д. А. Ценов", класира участниците въз основа на критериите "среден успех от следването" и "научни и изследователски изяви във връзка с банковото дело (студентски научни конференции, сесии, изследователски проекти, публикации и др.)", и определи следните студенти за бенефициенти на стипендиите през 2015/2016 учебна година:

Име, презиме, фамилия Специалност Фак. №
Силвия Блажева Петрова Финанси 121116
Антонио Валентинов Дичев Финанси 121159
Георги Анатолиев Георгиев Финанси 121121
Нергин Алим Фейзула Финанси 141100
Джунейт Адинянов Мустафов Финанси 121208


Фондация "Д. А. Ценов" ще изплати стипендиите на 2 равни семестриални вноски по 500 лв., чрез банковите сметки на бенефициентите, до 10 число на месец декември 2015 (за първия семестър) и до 10 число на месец март 2016 г (за втория семестър).

 


 

Общинска банка АД и фондация „Д.  А. Ценов“
обявяват конкурс за стипендии на студенти от СА „Д. А. Ценов“
за учебната 2015-2016 учебна година

1. Критерии за кандидатстване: 
За стипендия имат право да кандидатстват студенти в редовна форма на обучение –степен бакалавър по специалностите „Финанси“ и „Счетоводна отчетност“, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: мн. добър -5.00.
2. Периодичност: Стипендията се отпуска за учебна година
3. Брой на стипендиите:  5 стипендии за учебната 2015/2016 г. 
4. Размер на 1 стипендия: 1000 лв., разпределени на 2 равни плащания по 500 лв. през всеки семестър.
5. Определяне на бенефициентите: 
Комисия, съставена от представители на „Общинска банка” АД и Фондация „Д. А. Ценов”, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите на база на следните критерии:
  - Среден успех от следването;
  - Научни и изследователски изяви във връзка с банковото дело (студентски научни конференции, сесии, изследователски проекти, публикации и др.).
6. Срок за кандидатстване:  15.11.2015 г.
7. Необходими документи за кандидатстване: 
   - Заявление за участие в конкурс за стипендии (съгласно образец);
   - Документ удостоверяващ научните и изследователските изяви на кандидата.
Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител в административната сграда на СА „Д. А. Ценов“, зам. гл. счетоводител В. Александров, всеки работен ден от 08.00-12.00 и от 13.00-17.00 ч.  
8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 16.11.2015 – 30.11.2015 г.
9. Обявяване на бенефициентите /лично и на интернет-страницата на фондацията/:  30.11.2015 г.
10. Изплащане на стипендиите: Фондация „Д. А. Ценов” изплаща сумата на 2 равни семестриални вноски по 500 лв. по сметка на бенефициента до 10 число на месец декември 2015 (за първия семестър) и до 10 число на месец март 2016 г  (за втория семестър).

  ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване
  Уважаеми колеги,
През летния семестър на учебната 2015/2016 година фондация „Д. А. Ценов“ ще възобнови предоставянето на парични помощи за студенти, които се обучават в Стопанска академия „Д. А. Ценов
Право на кандидатстване имат студенти с починал родител (полусираци) и студенти-близнаци, които се обучават в редовна форма на обучение – степен бакалавър и магистър. 
Размерът на паричната помощ ще се определи от Управителният съвет на фондацията, след приключване на приема на молби.
Необходими документи:
- Молба;
- Препис-извлечение от акт за смърт (представя се оригинал и копие при първо  кандидатстване);
- Удостоверение за раждане (представя се оригинал и копие при първо кандидатстване);
- Екземпляр от платежния документ за платена семестриална такса.
Документи ще се приемат през месец февруари 2016 г., в офиса на фондацията – ректорат, ет. 1, до ауд. № 4, тел. 0631 66280, 66240. 
e-mail: fondacia@uni-svishtov.bg
 

 

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДАРИТЕЛИ

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Данъчно облекчение за дарения
Чл. 22. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
……………………………………………………
л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
…………………………………………………..
 (2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.


ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Разходи за дарения
Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
……………………………………………………………….
14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
 ………………………………………………………………
 (5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба.