ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРИ СА “Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ