Съвет на ИНИ е колективен орган за управление, който:

 1. Определя научната политика на ИНИ и контролира нейното изпълне­ние.
 2. Обсъжда и приема стратегически перспективни направления за работата на ИНИ и за усъвършенстване на неговата дейност.
 3. Взема решения за асоцииране и сътрудничество с външни организации и ин­сти­туции и участие в национални и международни изследователски мрежи.
 4. Обсъжда и приема годишния план (годишната научноизследователска про­грама) за дейността на института.
 5. Приема годишния научен отчет на ИНИ.
 6. Инициира промени в Правилника на ИНИ.
 7. Осъществява и други специфични дейности и взема решения в обхвата на своя­та компетентност.

Поименен състав на Съвета на Института за научни изследвания, определен със заповед на Ректора на СА №326/04.06.2021 г.

 1. Председател: доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова – Директор на ИНИ
 2. Зам. – председател: гл. ас. д-р Анелия Панева – научен секретар катедра „ЗСД”
 3. Секретар: д-р Александрина Александрова – Изследовател/ИНИ
 4. Членове:
  1. доц. д-р Любомир Иванов – Зам.-ректор НИДРК
  2. гл. ас. д-р Емил Цанов – Координатор „Трансфер на технологии”/ИНИ
  3. доц. д-р Венцислав Вечев – научен секретар катедра „СК”
  4. доц. д-р Пепа Стойкова – научен секретар катедра „КАСД”
  5. гл. ас. д-р Ваня Ганева – научен секретар катедра „СПН”
  6. гл. ас. д-р Зоя Иванова – научен секретар катедра „ТБ”
  7. гл. ас. д-р Ивайло Петров – научен секретар катедра „МИО”
  8. гл. ас. д-р Кремена Маринова – научен секретар катедра „БИ”
  9. гл. ас. д-р Любомира Тодорова – научен секретар катедра „ИУТ”
  10. гл. ас. д-р Милен Динков – научен секретар катедра „Мениджмънт”
  11. гл. ас. д-р Надежда Веселинова – научен секретар катедра „СП”
  12. доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова – научен секретар катедра „Маркетинг”
  13.  гл. ас. д-р Петко Ангелов – научен секретар катедра „ФК”
  14. гл. ас. д-р Радка Ненова – научен секретар катедра „АИ”
  15.  гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар катедра „ОТИ”
  16. гл. ас. д-р Тихомир Върбанов – научен секретар катедра „СПМ”
  17. ас. д-р Ивайло Костов – научен секретар катедра „ИБП”
  18. ст. преп. д-р Петър Тодоров – научен секретар катедра „ЧЕО”
  19. ст. преп. д-р Силвия Иванова  – научен секретар катедра „ФВС”
 

Заседание 06-02-2017 
Заседание 13-03-2017