Съвет на ИНИ е колективен орган за управление, който:
1. Определя научната политика на ИНИ и контролира нейното изпълне­ние.
2. Обсъжда и приема стратегически перспективни направления за работата на ИНИ и за усъвършенстване на неговата дейност.
3. Взема решения за асоцииране и сътрудничество с външни организации и ин­сти­туции и участие в национални и международни изследователски мрежи.
4. Обсъжда и приема годишния план (годишната научноизследователска про­грама) за дейността на института.
5. Приема годишния научен отчет на ИНИ.
6. Инициира промени в Правилника на ИНИ.
7. Осъществява и други специфични дейности и взема решения в обхвата на своя­та компетентност. 
Състав на Съвета на ИНИ, определен със заповед на Ректора на СА №608/18.07.2017 г:

 1. 1. Председател ­ Доц. д-р Анелия Радулова – Директор на ИНИ
 2. 2. Членове:
  1.  2.1 доц. д-р Тодор Кръстевич – Зам.-ректор НИПД
  2.  2.2 д-р Александрина Александрова – Изследовател/ИНИ
  3.  2.3 д-р Цветомира Ценова – Изследовател/ИНИ
  4.  2.4 гл. ас. д-р Цветан Павлов – научен секретар катедра „ФК”
  5.  2.5 гл. ас. д-р Милен Митков – научен секретар катедра „ЗСД”
  6.  2.6 гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар катедра „ОТИ”
  7.  2.7 ст. преп. д-р Петър Тодоров – научен секретар катедра „ЧЕО”
  8.  2.8 доц. д-р Галина Чиприянова – научен секретар катедра „СК”
  9.  2.9 доц. д-р Силвия Костова – научен секретар катедра „КАСД”
  10. 2.10 доц. д-р Красимира Славева – научен секретар катедра „МС”
  11. 2.11 ст. преп. д-р Асен Атанасов  – научен секретар катедра „ФВС”
  12. 2.12 гл. ас. д-р Милен Динков – научен секретар катедра „Мениджмънт”
  13. 2.13 доц. д-р Маруся Смокова – научен секретар катедра „Маркетинг”
  14. 2.14 гл. ас. д-р Юлиян Господинов – научен секретар катедра „СП”
  15. 2.15 гл. ас. д-р Галин Стефанов – научен секретар катедра „МИО”
  16. 2.16 гл. ас. д-р Кремена Маринова – научен секретар катедра „БИ”
  17. 2.17 гл. ас. д-.р Зоя Иванова – научен секретар катедра „ИБП”
  18. 2.18 доц. д-р Маруся Линкова – научен секретар катедра „АИ”
  19. 2.19 доц. д-р Симеонка Петрова – научен секретар катедра „ТБ”
  20. 2.20 гл. ас. д-р Ваня Ганева – научен секретар катедра „СПН”
  21. 2.21 ас. д-р Любомира Тодорова – научен секретар катедра „ИУТ”.

Заседание 06-02-2017 
Заседание 13-03-2017