Съвет на ИНИ е колективен орган за управление, който:

  1. Определя научната политика на ИНИ и контролира нейното изпълне­ние.
  2. Обсъжда и приема стратегически перспективни направления за работата на ИНИ и за усъвършенстване на неговата дейност.
  3. Взема решения за асоцииране и сътрудничество с външни организации и ин­сти­туции и участие в национални и международни изследователски мрежи.
  4. Обсъжда и приема годишния план (годишната научноизследователска про­грама) за дейността на института.
  5. Приема годишния научен отчет на ИНИ.
  6. Инициира промени в Правилника на ИНИ.
  7. Осъществява и други специфични дейности и взема решения в обхвата на своя­та компетентност.

Състав на Съвета на ИНИ, определен със заповед на Ректора на СА №139/19.02.2018 г:

  1. Председател ­ Доц. д-р Анелия Радулова – Директор на ИНИ
  2. Членове:
          2.1. доц. д-р Тодор Кръстевич – Зам.-ректор НИПД
          2.2. д-р Александрина Александрова – Изследовател/ИНИ
          2.3. гл. ас. д-р Цветан Павлов – научен секретар катедра „ФК”
          2.4. гл. ас. д-р Анелия Панева – научен секретар катедра „ЗСД”
          2.5. гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар катедра „ОТИ”
          2.6. ст. преп. д-р Петър Тодоров – научен секретар катедра „ЧЕО”
          2.7. доц. д-р Галина Чиприянова – научен секретар катедра „СК”
          2.8. доц. д-р Силвия Костова – научен секретар катедра „КАСД”
          2.9. доц. д-р Красимира Славева – научен секретар катедра „МС”
          2.10. ст. преп. д-р Асен Атанасов – научен секретар катедра „ФВС”
          2.11. гл. ас. д-р Милен Динков – научен секретар катедра „Мениджмънт”
          2.12. доц. д-р Маруся Смокова – научен секретар катедра „Маркетинг”
          2.13. ас. д-р Мариела Стоянова – научен секретар катедра „СП”
          2.14. гл. ас. д-р Йордан Нейков – научен секретар катедра „МИО”
          2.15. гл. ас. д-р Кремена Маринова – научен секретар катедра „БИ”
          2.16. гл. ас. д-.р Зоя Иванова – научен секретар катедра „ИБП”
          2.17. доц. д-р Маруся Линкова – научен секретар катедра „АИ”
          2.18. доц. д-р Теодора Филипова – научен секретар катедра „ТБ”
          2.19. гл. ас. д-р Ваня Ганева – научен секретар катедра „СПН”
          2.20. ас. д-р Любомира Тодорова – научен секретар катедра „ИУТ”.
 

Заседание 06-02-2017 
Заседание 13-03-2017