Съвет на ИНИ е колективен орган за управление, който:

 1. Определя научната политика на ИНИ и контролира нейното изпълне­ние.
 2. Обсъжда и приема стратегически перспективни направления за работата на ИНИ и за усъвършенстване на неговата дейност.
 3. Взема решения за асоцииране и сътрудничество с външни организации и ин­сти­туции и участие в национални и международни изследователски мрежи.
 4. Обсъжда и приема годишния план (годишната научноизследователска про­грама) за дейността на института.
 5. Приема годишния научен отчет на ИНИ.
 6. Инициира промени в Правилника на ИНИ.
 7. Осъществява и други специфични дейности и взема решения в обхвата на своя­та компетентност.

Поименен състав на Съвета на Института за научни изследвания, определен със заповед на Ректора на СА №243/09.03.2023 г.

 1. Председател: доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова – Директор на ИНИ
 2. Зам. – председател: гл. ас. д-р Анелия Панева – научен секретар катедра „ЗСД”
 3. Секретар: ас. д-р Александрина Александрова – Признат изследовател R2/ИНИ
 4. Членове:
 1. доц. д-р Любомир Иванов – Зам.-ректор НИДРК
 2. проф. д-р Мариана Петрова – Водещ изследовател R4/ИНИ
 3. гл. ас. д-р Емил Цанов – Координатор „Трансфер на технологии”/ИНИ
 4. гл. ас. д-р Елица Лазарова – Признат изследовател R2/ИНИ
 5. ас. д-р Кристина Шопова – Признат изследовател R2/ИНИ
 6. доц. д-р Венцислав Вечев – научен секретар катедра „СК”
 7. доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова – научен секретар катедра „Маркетинг”
 8. доц. д-р Пепа Стойкова – научен секретар катедра „КАСД”
 9. гл. ас. д-р Ваня Ганева – научен секретар катедра „СПН”
 10. гл. ас. д-р Зоя Иванова – научен секретар катедра „ТБ”
 11. гл. ас. д-р Ивайло Петров – научен секретар катедра „МИО”
 12. гл. ас. д-р Илияна Кръстена – научен секретар катедра „АИ”
 13. гл. ас. д-р Кремена Маринова – научен секретар катедра „БИ”
 14. гл. ас. д-р Любомира Тодорова – научен секретар катедра „ИУТ”
 15. гл. ас. д-р Милен Динков – научен секретар катедра „Мениджмънт”
 16.  гл. ас. д-р Надежда Веселинова – научен секретар катедра „СП”
 17. гл. ас. д-р Петко Ангелов – научен секретар катедра „ФК”
 18.  гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар катедра „ОТИ”
 19. гл. ас. д-р Тихомир Върбанов – научен секретар катедра „СПМ”
 20. ас. д-р Ивайло Костов – научен секретар катедра „ИБП”
 21. ст. преп. д-р Маргарита Михайлова – научен секретар катедра „ЧЕО”
 22. ст. преп. д-р Силвия Иванова  – научен секретар катедра „ФВС”

Заседание 06-02-2017 
Заседание 13-03-2017