Академичният съвет е орган за ръководене на учебната, научната и стопанската дейност на висшето училище. За членове на Академичния съвет се избират само членове на Общото събрание. Академичният съвет включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Академията, студенти, докторанти и служители. Броят на членовете на Академичния съвет се определя от Общото събрание. Академичният съвет се свиква от Ректора или след писмено искане на най-малко 1/4 от списъчния му състав.
 

С П И С Ъ К
на членовете на Академичния съвет - мандат 2024-2028 г.

А) от състава на хабилитираните преподаватели:

1. Доц. д-р Марин Стефанов Маринов – Председател
2. Проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
3. Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов  
4. Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
5. Проф. д-р Пенка Димитрова Шишманова
6. Проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
7. Доц. д-р Александър Петров Ганчев
8. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
9. Доц. д-р Ваня Петкова Григорова
10. Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
11. Доц. д-р Веселин Димитров Попов
12. Доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова
13. Доц. д-р Здравко Георгиев Любенов 
14. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
15. Доц. д-р Ирена Емилова Любенова
16. Доц. д-р Любка Минчева Илиева
17. Доц. д-р Маргарита Стефанова Шопова
18. Доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
19. Доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов
20. Доц. д-р Пепа Монова Стойкова
21. Доц. д-р Пламен Иванов Петков
22. Доц. д-р Румен Георгиев Ерусалимов
23. Доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски
24. Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова

Б)  от състава на нехабилитираните преподаватели:

1. Гл. ас. д-р Валентин Андреев Панайотов
2. Ст. преп. Елка Кирилова Узунова
3. Гл. ас. д-р Ивайло Огнянов Костов
4. Гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов
5. Ст. преп. д-р Милен Иванов Атанасов
6. Ст. преп. д-р Радослав Георгиев Николов
7. Гл. ас. д-р Таня Георгиева Илиева
8. Гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Върбанов

В) от състава на докторантите и студентите:

1. Ангел Мирославов Темнялов
2. Атанас Атанасов Атанасов
3. Виктория Миленова Борисова
4. Йоана Ангелова Константинова
5. Красимир Деянов Ръжев
6. Христо Маринов Христов

Г) от състава на административния персонал:

1. Валерий Атанасов Александров