Академичният съвет е орган за ръководене на учебната, научната и стопанската дейност на висшето училище. За членове на Академичния съвет се избират само членове на Общото събрание. Академичният съвет включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Академията, студенти, докторанти и служители. Броят на членовете на Академичния съвет се определя от Общото събрание. Академичният съвет се свиква от Ректора или след писмено искане на най-малко 1/4 от списъчния му състав.
 

С П И С Ъ К 
на членовете на Академичния съвет, мандат 2020-2024 г.

А) от състава на хабилитираните преподаватели:

1. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова – Председател
2. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев       
3. Проф. д-р Анета Георгиева Денева
4. Проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
5. Проф. д.н. Борислав Димитров Борисов
6. Проф. д-р Иван Александров Върбанов
7. Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
8. Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
9. Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
10. Доц. д-р Александър Петров Ганчев
11. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
12. Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев 
13. Доц. д-р Веселин Димитров Попов 
14. Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
15. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски 
16. Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева    
17. Доц. д-р Красимира Борисова Славева
18. Доц. д-р Людмил Иванов Несторов
19. Доц. д-р Марин Стефанов Маринов 
20. Доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
21. Доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски
22. Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова
23. Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич 
24. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки

Б)  от състава на нехабилитираните преподаватели:

1. Гл. ас. д-р Асен Петров Божиков
2. Ст. преп. Елка Кирилова Узунова
3. Гл. ас. д-р Жельо Невянов Желев
4. Гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов
5. Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков
6. Ст. преп. д-р Милен Иванов Атанасов
7. Гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова
8. Гл. ас. д-р Таня Георгиева Илиева

В) от състава на докторантите и студентите:

1. Лилия Владимирова Петкова
2. Деница Чавдарова Николова
3. Жанета Емилова Ангелова
4. Стелла Ивова Хаджиева
5. Цветелина Станчева Станева
6. Янислава Пламенова Кръстева                        


Г) от състава на административния персонал:


1. Валерий Атанасов Александров