Академичният съвет е орган за ръководене на учебната, научната и стопанската дейност на висшето училище. За членове на Академичния съвет се избират само членове на Общото събрание. Академичният съвет включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Академията, студенти, докторанти и служители. Броят на членовете на Академичния съвет се определя от Общото събрание. Академичният съвет се свиква от Ректора или след писмено искане на най-малко 1/4 от списъчния му състав.
 

С П И С Ъ К 
на членовете на Академичния съвет, мандат 2020-2024 г.

А) от състава на хабилитираните преподаватели:

1. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова – Председател
2.  Проф. д-р Андрей Боянов Захариев – член
3.  Проф. д-р Анета Георгиева Денева – член
4.  Проф. д-р Атанас Блажев Атанасов – член
5.  Проф. д.н. Борислав Димитров Борисов – член
6.  Проф. д-р Иван Александров Върбанов – член
7.  Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов – член
8.  Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов – член
9.  Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова – член
10.  Проф. д-р Поля Георгиева Ангелова – член
11.  Доц. д-р Александър Петров Ганчев – член
12.  Доц. д-р Валентин Иванов Милинов – член
13.  Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев – член
14.  Доц. д-р Веселин Димитров Попов – член
15.  Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев – член
16.  Доц. д-р Иван Рашков Марчевски – член
17.  Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева – член
18.  Доц. д-р Красимира Борисова Славева – член
19.  Доц. д-р Людмил Иванов Несторов – член
20.  Доц. д-р Марин Стефанов Маринов – член
21.  Доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова – член
22.  Доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски – член
23.  Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова – член
24.  Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич – член
25.  Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки – член

Б)  от състава на нехабилитираните преподаватели:

1. Гл. ас. д-р Асен Петров Божиков – член
2. Ст. преп. д-р Асен Борисов Атанасов – член

В) от състава на докторантите и студентите:

1. Венета Тодорова Любенова – член
2. Деница Чавдарова Николова – член
3. Жанета Емилова Ангелова – член
4. Кристин Тонева Кръстева – член
5. Цветелина Станчева Станева – член

Г) от състава на административния персонал:

1. Валерий Атанасов Александров – член