Академичният съвет е орган за ръководене на учебната, научната и стопанската дейност на висшето училище. За членове на Академичния съвет се избират само членове на Общото събрание. Академичният съвет включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в Академията, студенти, докторанти и служители. Броят на членовете на Академичния съвет се определя от Общото събрание. Академичният съвет се свиква от Ректора или след писмено искане на най-малко 1/4 от списъчния му състав.
 

С П И С Ъ К
на членовете на Академичния съвет - мандат 2020-2024 г. присъствали на заседание № 7,
проведено на 04.05.2022 г. от 10:30 часа, посредством видеоконферентна връзкаА) от състава на хабилитираните преподаватели:

1. Проф. д-р Марияна Върбанова Божинова – Председател
2. Проф. д-р Андрей Боянов Захариев
3. Проф. д-р Анета Георгиева Денева
4. Проф. д-р Атанас Блажев Атанасов
5. Проф. д-р Иван Александров Върбанов
6. Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
7. Проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
8. Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
9. Доц. д-р Александър Петров Ганчев
10. Доц. д-р Валентин Иванов Милинов
11. Доц. д-р Венцислав Симеонов Василев
12. Доц. д-р Веселин Димитров Попов
13. Доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев
14. Доц. д-р Иван Рашков Марчевски
15. Доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
16. Доц. д-р Красимира Борисова Славева
17. Доц. д-р Людмил Иванов Несторов
18. Доц. д-р Марин Стефанов Маринов
19. Доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
20. Доц. д-р Румен Георгиев Ерусалимов
21. Доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски
22. Доц. д-р Теодора Георгиева Филипова
23. Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич
24. Доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
       

Б)  от състава на нехабилитираните преподаватели:

1. Гл. ас. д-р Асен Петров Божиков
2. Ст. преп. Елка Кирилова Узунова
3. Гл. ас. д-р Жельо Невянов Желев
4. Гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов
5. Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков
6. Ст. преп. д-р Милен Иванов Атанасов
7. Гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова
8. Гл. ас. д-р Таня Георгиева Илиева

В) от състава на докторантите и студентите:

1. Лилия Владимирова Петкова
2. Габриела Пенчева Панталеева
3. Десислава Иванова Нанкова
4. Мирела Бисерова Ангелова
5. Стелла Ивова Хаджиева
6. Янислава Пламенова Кръстева

Г) от състава на административния персонал:

1. Валерий Атанасов Александров