П Р О Г Р А М И

Програма: “СТОПАНСКИ, СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОДУКТ”:

1. Цел на програмата: Програмата подкрепя изследователски и практически проекти

2. Съдържание на програмата: включва научни разработки, ориентирани в следните области:

·         макроикономика и микроикономика;

·         мениджмънт и маркетинг;

·         стопанска отчетност, финанси, застраховане, социално дело;

·         бизнес администрация и предприемачество;

·         изследвания и развитие на системите за висше икономическо образование;

·         социални изследвания;

·         други изследвания.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие чрез конкурс преподаватели и научни сътрудници от СА “Д. А. Ценов” по теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията.

Ако разработката изисква създаването на изследователски екип и в него е целесъобразно да работят и външни експерти, то тяхното участие следва да бъде регламентирано с подходящо споразумение.

 

Програма: “ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (УНИВЕРСИТЕТСКА КНИГА)

1. Цел на програмата: Да подпомага академичното издателство “Д.А.Ценов”.

2. Съдържание на програмата: Осигуряване на качественото и навременно отпечатване на:

·         съвременни учебници и учебни материали за обучението на студентите и квалификацията на преподавателите в СА;

·         научни книги (монографии, студии и др.);

·         преводи на световно-известни автори в областта на икономическите науки;

·         периодични издания на СА – Годишник, Народностопански архив

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници от СА “Д.А.Ценов” по теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията.

Ако разработката изисква създаването на изследователски екип и в него е целесъобразно да работят и външни участници, то тяхното включване следва да бъде регламентирано с подходящо споразумение.

 

Програма: “СТИПЕНДИИ И СПОНСОРИРАНЕ”

1. Цел на програмата: Осигуряване на финансови средства за подпомагане на талантливи и изявени студенти, както и оказване на материална помощ на преподаватели за провеждане на научните им изследвания.

2. Съдържание на програмата:

·         отпускане на стипендии за обучение в СА;

·         отпускане на стипендии за обучение в чуждестранни висши учебни заведения;

·         спонсориране на проекти и други разработки от научни екипи, от отделни изследователи и др.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници и студенти от СА “Д.А.Ценов” по списък и теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на Академическия съвет на СА.

 

Програма: “НАУЧНИ ИЗЯВИ”

1. Цел на програмата: Помощ при организиране на научни събития

2. Съдържание на програмата:

·         помощ при организиране и съорганизиране на научни конференции, семинари, кръгли маси с интернационално, национално, регионално и локално значение;

·         помощ на участници в научни конференции, семинари, кръгли маси и други, провеждани в страната и в чужбина.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници и студенти от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на Академическия съвет на СА.

 

Програма: “АКАДЕМИЧЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ”

1. Цел на програмата: Помощ при развитието на знанията и уменията и практическия опит на преподаватели в СА “Д.А.Ценов”

2. Съдържание на програмата:

·     финансово подпомагане на специални курсове за повишаване на уменията и знанията на преподавателите, провеждани от компетентни наши и чуждестранни образователни и други институции;

·        организиране от СА на специални курсове за повишаване на уменията и знанията на преподавателите, в това число и езиковата им подготовка

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на Академическия съвет на СА.

 

Програма: “НАУЧЕН ОБМЕН”

1. Цел на програмата: Оказване на финансова помощ при осъществяване на научен обмен с други институции в страната и чужбина.

2. Съдържание на програмата:

Програмата е ориентирана в следните направления:

·         подпомагане на научния обмен на литература с библиотечните институции в страната и чужбина;

·         съдействие при осъществяване на обмен на научни издания (периодика и специализирана литература) на СА с подобни издания на други висши учебни заведения в страната и чужбина;

·         оказване на материална помощ при осъществяване на обмен на преподаватели между висшите учебни заведения у нас и чужбина в това число и подпомагане на специализациите в чужбина.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели и научни сътрудници от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни препоръки и мнения на факултетните съвети на СА.

 

Програма: “СПЕЦИАЛНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ОБУЧЕНИЕТО”

1. Цел на програмата: Финансира отделни изследвания, свързани с развитието на различните специалности с икономическа насоченост в света и у нас, както практико-приложни и теоретични разработки, свързани с подобряването на технологията на обучението във висшите учебни заведения.

2. Съдържание на програмата:

Програмата е ориентирана към подпомагане на:

·         изследвания, анализи и разработки, свързани с нуждите на практиката от нови специалности или третиращи измененията в съществуващите специалности, съгласно изменилите се условия за реализацията на икономическите кадри, произвеждани в СА;

·         изследвания, анализи и разработки, свързани с нуждите на образователния процес в СА, като предпочитание се дава на усъвършенстване на стари, но доказали ефективността си технологии на обучението;

·         субсидиране осигуряването на съвременна материална база за въвеждане на нови технологии на обучението, както финансови средства за преподготовка на кадри, които ще работят с това ново и по-различно техническо оборудване;

·         материално съдействие при организиране на научно-практически семинари и конференции, свързани с обсъждането, анализа и предложенията по въпроси, свързани с подобряването на технологията на учебния процес.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели, научни сътрудници и ако е необходимо и определени служители от СА “Д.А.Ценов”, одобрени от Управителния съвет на фондацията.

 

Програма: “АКАДЕМИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА”

1. Цел на програмата: Създаване на модерна инфраструктура за нормалното функциониране и развитие на СА “Д.А.Ценов”

2. Съдържание на програмата:

·         субсидиране на инфраструктурата за нормален учебен процес;

·         субсидиране на инфраструктурата за нормални научни изследвания;

·         субсидиране на инфраструктурата за осъществяване на комуникации с други страни.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие различни факултети, катедри, офиси и други звена на СА “Д.А.Ценов”. Формата на подпомагане се одобрява от Управителния съвет на фондацията на основата на експертни оценки.

 

Програма: “ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

1. Цел на програмата: Подпомагане специализираното обучение по предприемачество, учебни практики, учебно-изследователски проекти и издаването на учебно-методична литература.

2. Съдържание на програмата:

·         съдействие за организиране на обучението по предприемачество, вкл. на съвместни проекти с чуждестранни университети;

·         изследвания, анализи и разработки за внедряване на нови форми на обучение по предприемачество;

·         финансово осигуряване на семинари, кръгли маси и конференции по проблеми на обучението;

·         осигуряване на учебно-методическа литература за учебния процес.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

Участници в програмата са преподаватели, научни сътрудници и служители от СА "Д. А. Ценов", утвърдени от Управителния съвет на фондацията.

 

Програма: "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ"

1. Цел на програмата: Подпомагане на развитието на академичната информационна инфраструктура, технология и ресурсното информационно осигуряване.

2. Съдържание на програмата:

·         осигуряване на системи за групово и индивидуално използване на информационните технологии в учебния и административния процес на обслужване на обучаемите;

·         осигуряване на инфраструктурата от устройства и магистрали за предаване на информация във вътрешната и външната мрежова архитектура на академията;

·         осигуряване на външен информационен ресурс за задоволяване на потребностите на процеса на обучение с качествена връзка към Интернет и възможности за използване на всички услуги на мрежата, вкл. дистанционно обучение, он-лайн конференции, директни презентации и др.;

·         осигуряване на технологията по производство и разпространение на готови информационни продукти за индивидуално и групово, директно и дистанционно обучение съдържащи всички мултимедийни компоненти от съвременната информационна технология за преподаване и самообучение;

·         осигуряване лицензирането на съвременен софтуер;

·         осигуряване обучение и сертифициране на специалисти в областта на информационните технологии;

·         подпомагане информационното изграждане на и усъвършенстване на системите за предоставяне на публична информация за целите на обучението.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

В тази програма на фондацията могат да вземат участие преподаватели, научни сътрудници от СА "Д. А. Ценов", студенти и служителите на "Академичен компютърен център" по теми, одобрени от Управителния съвет на фондацията на основата на компетентни рецензии, препоръки и мнения на експерти от съответната научна или практическа област. Програмата позволява, на основата на споразумение създаване на екипи с включване на външни специалисти и експерти от съответната област.

 

Програма: "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА"

1. Цел на програмата: Да финансира изследвания и проучвания на образователния пазар, рейтинга на академичните специалности и магистърски програми, професионалната реализация на випускниците на СА "Д. А. Ценов".

2. Съдържание на програмата:

·         финансиране на социологични и други проучвания на успешната реализация на випускниците;

·         подпомагане проучванията за оценките на студентите относно качеството на учебния процес, рейтинга на учебните дисциплини и преподавателите;

·         подпомагане проучванията за търсенето на отделните специалности и магистърски програми.

3. Условия за кандидатстване по програмата:

Участници в програмата са структурни звена от СА "Д. А. Ценов" и отделни екипи от Управителния съвет на фондация "Д. А. Ценов" на основата на експертни оценки.