Банкови сметки в лева:
Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG10 SOMB 9130 1043 7291 01

Фондация "Д.А. Ценов"