Кандидатстване

Съгласно Заповед №41./31.01.2019 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява

КОНКУРС ЗА финансиране

на научноизследователски ПРОЕКТИ `2019
 

Със Заповед на Ректора № 41/31.01.2019 г., Институтът за научни изследвания открива конкурс за научноизследователски проекти, финансирани по Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.).

Условията за провеждане на конкурса в Стопанска академия „Д. А. Ценов” са регламентирани във Вътрешни правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на средствата, предоставяни от държавния бюджет за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност за 2019 г., приети с решение на АС №3/30.01.2019 г.).

Тематиката на научноизследователските проекти трябва да са в съответствие със следните приоритети:

Приоритет I. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието

Приоритет II. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие

Приоритет III. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж

Хоризонтален принцип: Участие на студенти и докторанти в научноизследователските проекти.

Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите след тяхното приключване.

Условия за участие в конкурса:

  • Тематиката на проектите не бива да съвпада с тематиката на вече разработени проекти в рамките на ИНИ. За целта може да се направи справка на сайта на Академията в секцията “Научна дейност”, етикет „Проекти/Национално финансиране”.
  • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект.
  • Членовете на АЕК нямат право да участват в проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”.

Кой може да участва?

Преподаватели на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“ Свищов, изследователи, докторанти и студенти.

Ръководител на научноизследователски проект може да е преподавател с ОНС „доктор” от СА „Д. А. Ценов” на основен трудов договор, чийто срок не изтича до 31.12.2019 г., притежаващ доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документи за участие в конкурса

Пълният набор от документи за подаване на проектни предложения може да изтеглите: ТУК

Информационен ден

12 февруари 2019 г.

в 13.30 ч. в заседателна

зала „Ректорат”

Научна сесия „Съвременното икономическо пространство: ограничения, предизвикателства, обществено–икономически въздействия” за отчитане на резултатите от Кампания’2018

12 февруари 2019 г.

в 14.00 ч. в заседателна

зала „Ректорат”

Краен срок за подаване на проектните предложения

22 февруари 2019 г.

до 16:00 ч.

Краен срок за извършване на разходи по проектите

31 октомври 2019 г.

Краен срок за предаване на студиите с резултатите научните изследвания

5 ноември 2019 г.
 

Краен срок за предаване на научните и финансови отчети от проектите

15 ноември 2019 г.
 

Класиране

Класирането на проектните предложения ще се извърши на основата на комплексна оценка в съответствие с Показатели за оценка и класиране на проектни предложения, финансирани целево от държавния бюджет за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност, Приложение 1 от Вътрешните правила (Приети от АС с Решения №3/30.01.2019 г.).

Подаване на документи за участие в конкурса

Попълнените документи за участие в конкурса следва да се представят:
1. В един екземпляр на хартиен носител в Института за научни изследвания.

2. В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2019-Име на ръководителя на екипа” Например: “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2019-A.Stefanova”….