Научноизследователски проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06-М35/5 от 18/12/2019

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН ”Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“

Обща стойност на проекта: 25 500.00 лв.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Основната цел на проекта: конструиране на практико-методологичен модел за оценка на фискалния капацитет на България.

Подцел 1: Оценка на въздействието на наложената чрез Пакта за стабилност фискална дисциплина върху фискалната политика на България.

Подцел 2: Измерване и анализ на факторите, оказващи влияние върху фискалния капацитет на страните от общността и ,в частност, в България.

Проектни дейности:

  1. РП 1 – Анализ на теоретико-методологичния фундамент на провежданата от Европейския съюз фискална политика,
  2. РП 2 – Закупуване на необходимите хардуер, софтуер, техника, бази данни, литература, материали и консумативи за целите на изпълнение на проектните дейности,
  3. РП 3 – Практико-приложен модел за анализ и оценка на ефективността на фискалната система в България,
  4. РП 4 – Оценка на фискалния капацитет на РБългария, 
  5. РП 5 – Разпространение на резултатите от осъществяване на научно-изследователския проект.

Научноизследователски резултати:

  • Две публикации в издания с импакт фактор/импакт ранг  (издания с IF(Web of science) или SJR (Scopus);
  • Четири публикации в реферирани и индексирани издания във вторични световни литературни източници;
  • Една Монография.

Екип за изпълнение на проекта:

Изследовател д-р Александрина Александрова – Ръководител,

Гл. ас. д-р Танер Исмаилов,

Гл. ас. д-р Ангелин Лалев

Виктория Бъзинска – студент.