Project Number: 2018-1-BG01-KA203-048016
European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning

 

23.05.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

 

На 15 и 16 май 2019 г. в Лондон, Англия се проведе втора транснационална среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“; представители на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор и на EUROFORM RFS – италианския партньор. Доц. Илийчовски откри и ръководи срещата.

 

 

Дневният ред, предварително одобрен от страните, беше:

 1. Запознаване с възможностите и капацитета на мястото с оглед предстоящо обучение на целевата група в периода 1-12 юли 2019 г.

2. Дискутиране на резултати от проведени анкетни проучвания в България, Англия и Италия.

С детайлни презентации се обобщиха основните резултати от проучвания сред жени, потенциални-предприемачи в трите партниращи си страни.

 


 

 
 

3. Идентифициране на пропуските в уменията, общите практики за обучение, компетенциите и тенденциите, които могат да се използват като отправна точка за определяне на ключовите области и характеристики в иновативното обучение по предприемачество за жени.

Вследствие анализиране на основните резултати и очертаване на тенденциите от анкетното проучване се формулираха основните аспекти на бъдещо обучение на целевите групи.

4. Формулиране на основни изводи и дискутиране относно бъдещите стъпки, свързани с иновативното обучение по предприемачество за жени

5. Обсъждане съдържанието на учебно помагало по предприемачество

6. Докладване за хода на процедурата по селектиране на целеви групи от България и от Италия за обучението в Лондон

7. Дискутиране относно логистиката, настаняването и обучението на целевите групи в Лондон

8. Обсъждане на дата за следваща виртуална среща между партньорите

9. Обсъждане на дата за трета транснационална среща в Италия

10. Дискутиране на бъдещите дейности по проекта, съгласно Гант-схемата

 

30.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016
 

ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

На 19 април 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира скайп-връзка между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От страна на координиращата институция – Стопанска академия, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

 

На обсъждане се подложиха следните предстоящи ангажименти:

 1. Наръчник за провеждане на обучения.
 2. Втора транснационална среща между партньорите в периода 15-17 май 2019 г. в Лондон, Великобритания.
 3. Учебна визита на целевата група в Лондон, Великобритания в началото на месец юли 2019 г.

Детайлно се представиха резултатите, свързани с разработването на модули за обучение, тематичното съдържание и хронологичния порядък. Уточниха се стандартите за разработване на учебни материали – програма и онлайн пособия. На одобрение се подложи дневният ред за предстоящата транснационална среща и ангажиментите до нейното провеждане. Коментираха се основни мероприятия по организирането на обучението в Лондон – пътуване, настаняване, обучителна програма.
 

30.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ПРОЦЕС НА СЕЛЕКТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВА ГРУПА ЗА ОБУЧЕНИЯ

 

В изпълнение на дейност 2 от проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от Стопанска академия предприе следните стъпки за формиране на целева група:

 • Разработване на критерии за подбор на участници в обученията по проекта.

- Публикуване на обява за кандидатстване и разпространение на съобщението сред студенти.

- Разработване на процедура за селектиране на кандидати за участие в обучения по проекта.

- Разработване на инструкции за селекция на участниците.

- Разработване на карта за оценка на кандидатите.

- Набиране на необходимите документи от кандидатите.

- Назначаване на комисия за селекция чрез Заповед на Ректора на Стопанска академия.

 • Провеждане на заседание на комисията за селекция.

В рамките на обявения срок за кандидатстване (29 март 2019 г.) бяха подадени 39 комплекта с документи. Извън срок в Центъра за международна дейност е получена 1 апликационна форма.
 


На 3 април 2019 г. Комисията за селекция на кандидатите за обучения по проекта проведе свое заседание. На всички кандидати бяха присвоявани точки, съгласно разработената Процедура. На оценка бяха подлагани:

 • Критерии за административно съответствие.

- Базови критерии за допустимост.

 • Допълнителни критерии.

Минималният брой точки е 10.5, а максималният – 115.

В резултат на извършеното класиране се стигна до следните резултати: необходимата целева група от 30 обучаеми беше попълнена. Резервните членове бяха 9, а некласиран е 1 участник, поради подадени документи извън обявения срок.

Всички участници бяха уведомени по е-мейл за статута на тяхното класиране.

 

10.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВТОРА ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

Съгласно определеното с протокол от 22 февруари 2019 г. между организациите-партньори по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов проведе втора виртуална среща. Чрез скайп връзка се установи контакт между представители от партниращите си страни. От страна на координиращата институция – Стопанска академия, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. Срещата откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Обсъдени бяха следните предстоящи ангажименти, мероприятия и срокове:

1. Дейност 1: Резултати от сравнителен анализ на търсенето и предлагането от страна на нискоквалифицираната работна сила в областта на търговията и логистиката между жените предприемачи и дигиталните умения.

2. Дейност 2: Напредъка по разработването на иновативни обучителни решения за женското предприемачество и дигитални умения, необходими за развитието на търговията и логистиката.

3. Критерии, процедура и инструкции за селектиране на целева група за обучение в Лондон, Великобритания.

4. Транснационална среща през месец май 2019 г. в Лондон, Великобритания.
 

22.02.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ПЪРВА ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

С оглед срочното изпълнение на дейностите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, предприе организирането на ежемесечни виртуални срещи между партньорите. Първата скайп връзка се състоя на 22 февруари 2019 г. от 16 часа в Център за международна дейност. На обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. Срещата откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

На обсъждане и съгласуване бяха подложени следните въпроси и срокове за изпълнение:

1. Дейност 1: Сравнителен анализ на търсенето и предлагането от страна на нискоквалифицираната работна сила в областта на търговията и логистиката между жените предприемачи и дигиталните умения.

2. Дейност 2: Разработване на иновативни обучителни решения за женското предприемачество и дигиталните умения, необходими за развитието на търговията и логистиката.

3. Съвместно обучение на студенти в Лондон, Великобритания.

Постигнато беше съгласие за следваща дата на виртуална среща – 18 март 2019 г.
 

12.02.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖЕНИ – ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

 

В изпълнение на дейност 1 по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, през периода месец януари – месец февруари 2019 г. екипът на проекта реализира анкетно проучване сред 105 жени – студенти от областите на Северна централна и Северозападна България.

Чрез разработената Анкетна карта се целеше акумулиране на резултати, които да подпомогнат бъдещото разработване на модули за обучение. В по-конкретен план, въпросите бяха групирани в следните направления:

Модул 1 – Наличие на знания, умения и компетенции с въпроси, свързани с:

 • компетенции относно идеи и възможности;

- компетенции относно ресурсите;

- компетенции относно предприемането на действия;

- дигитални компетенции;

- търговски компетенции;

 • логистични компетенции.

Модул 2 – Обща информация за респондента.

Върху базата на обработените първични данни от анкетното проучване се установи, че респондентите притежават определени знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, но са необходими допълнителни обучения в областта на: търговската наука и практика; логистичните възможности и дигиталните иновации.

22.01.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


На 22 и 23 януари 2019 г. в София се проведе първа транснационална среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“; представители на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор и на EUROFORM RFS – италианския партньор. Доц. Илийчовски откри и ръководи срещата.
 


 

Дневният ред, предварително подаден за съгласие от страните, беше:

1. Представяне на партниращите институции

2. Общ преглед на проекта

3. Актуализация на сроковете на проекта относно транснационалните срещи

4. Комуникационна стратегия на проекта

5. План за управление на проекта:

• обсъждане на подробния работен план и график за дейностите по проекта;

• обсъждане на основните дейности и планираните резултати;

• разпределя задачите и определя сроковете за изпълнение;

• управленски и организационни въпроси;

• въпроси, свързани с качеството и оценката,

• въпроси, свързани с разпространението.

6. Определяне на стратегии за участие на заинтересованите страни.

7. Следващи стъпки и план за действие.

В детайлна презентация доц. Илийчовски обобщи проектната идея, поясни основните стъпки и мероприятия, както и ангажиментите на страните. На обсъждане бяха подложени срокове и конкретни дати за изпълнение на проектните дейности.
 


 
23.10.2018 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА УТОЧНЯВАЩА СРЕЩА

 

На 23 октомври 2018 г. в Свищов се проведе предварителна среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, с цел уточняване на конкретните стъпки за изпълнение на проекта. Срещата се проведе в Центъра за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, като Еразъм+ офис, специализирано звено на бенефициента. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и представител на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор.
  

Присъстващите обсъдиха следните основни въпроси:

 1. Численост и състав на екипа по управление на проекта
 2. Дати за транснационални срещи
 3. Провеждане на ежемесечни виртуални срещи
 4. Ангажименти и отговорности по дейност 1.
 5. Ангажименти и отговорности по дейност 2.

 
Като предстоящи в близко бъдеще мероприятия се очертаха: транснационална среща в България през месец януари 2019 г. между трите партньорски организации; извършване на предварително анкетно проучване сред жени за необходимите знания, умения и компетенции относно предприемачески инициативи.