Project Number: 2018-1-BG01-KA203-048016
European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning

 

30.08.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 30 август 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и гл. ас. д-р Венцислав Перков. Представители на английския и на италианския партньор също участваха във връзката. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта. 

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Платформа за интелектуалните резултати по дейност 3 за обмен на знания, обмен на добри практики и форум за обмен на идеи

2. Трета транснационална среща в Италия

3. Конференция в България през май 2020 г.

4. Изготвяне на междинен отчет по проекта

 

Партньорите започнаха дискусия относно техническите параметри на платформата. След това бяха обсъдени базата данни, Съдържанието и управлението на Съдържанието. Подготовката на образователното съдържание и това, че то трябва да бъде качено в платформата, беше дискутирано от участниците в срещата. Партньорите решиха да подготвят предложения за функционалности на платформата, структурата на уебсайта, която ще бъде създадена, за да обменят предложенията и да ги обсъдят на следващата среща на Skype.

Представителите на трите страни обсъдиха възможността за разсрочване на времето на третата транснационална среща и решиха да вземат окончателното решение на следващата среща по скайп.

На дискусия се подложиха възможните варианти за транспорт на участниците на италианския и английския партньор до България и до Свищов, България, където ще се проведе конференцията. Ангажимент на бенефициента на проекта е да осигури както самолетни билети, така и вътрешна логистика на чуждестранните гости.

Партньорите обсъдиха подготовката на междинния отчет по проекта, който трябва да бъде представен.
 

15.07.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


30 СТУДЕНТКИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ УЧАСТВАХА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЛОНДОН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

В рамките на проект „European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning“, договор номер 2018-1-BG01-KA203-048016, финансиран по програма Еразъм+, КД 2, Сектор „Висше образование“ в периода 01.07.2019 – 12.07.2019 г. в Лондон се проведе пилотно обучение на 30 жени от България и 30 жени от Италия. Проектът е изпълняван от три партньорски държави - бенефициент на проекта е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, с ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски, а партньорските организации са European Strategic Partnerships Ltd. (Великобритания) и Euroform RFS (Италия).

Обучителният семинар имаше за цел участничките да придобият практически знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, които да им помогнат в бъдеще да стартират собствен бизнес, както и да подобри комуникационните им способности и участието им в междукултурна среда. Всички участници в обучителния семинар бяха избрани посредством стриктна селекционна процедура и критерии, одобрени от трите партньорски организации. Работният език на обучението беше английски език.

По време на обучителният семинар участниците се запознаха с основните характеристики на предприемачеството, в частност на женското предприемачество, предприемаческия процес, изискванията към структурирането на бизнес план, възможностите за финансиране на бизнеса и др. Освен запознаване с теоретичните постановки в областта на предприемачеството, участниците разработиха бизнес план по предварително зададена тема, чрез разпределение на лотариен принцип на българските и италианските жени в екипи от по шест участника. За по-пълното усвояване на учебното съдържание, беше осигурена подходяща учебна среда, подпомагаща написването на бизнес плана, посредством редуване на лекционна част, последвана от практическа. Това позволи на екипите за кратко време да се обединят около основната идея на техния бизнес по всяка от изтеглените теми (електронна търговия с парфюмерийни продукти, производство и търговия с мебели, развитие на ресторантьорски бизнес, опазване на околната среда и преработка на компост и др.) и да се съсредоточат върху разработването на всяка отделна част на бизнес плана.


 


 

Работата по екипи продължи една седмица като участниците се стремяха да подготвят основните елементи на бизнес плана – въведение, представяне на основната бизнес идея, анализ на пазара и идентифициране на конкурентите, сегментиране на пазара и откриване на незаетите пазарни ниши, определяне профила на потребителите, разработване на оперативен план за действие, финансиране и ефективност на бизнеса.

Върху разработените бизнес планове бяха разработени презентации, отразяващи основните новаторски идеи, предимно съсредоточени върху здравословно хранене, пестене на изчерпаемите ресурси, повишаване на качеството и засилено използване на електронните технологии при осъществяване на производствените и търговските процеси, както и при поддържането на контакти с потребителите, преработването на отпадъците и опазването на околната среда и социално включване на хора в неравностойно положение.

Представянето на бизнес плановете се състоя на 10 юли 2019 г., като участниците приложиха различни атрактивни техники за привличане на вниманието на аудиторията. След като всеки от екипите представи своята бизнес идея, всеки екип получи рецензии, в които бяха откроени както силните страни, така и възможностите за подобряване на бизнес плановете и презентациите. На 11 юли 2019 г. се проведе финалният тест и бяха раздадени сертификати на всички участници. 

Теоретико-практическото обучение беше разнообразено от подготвена културна програма, изразяваща се в посещение на различни забележителности и атракции в Лондон. Това спомогна за допълнително сплотяване на екипите преди финалното приключване на бизнес плановете и подготовката на презентациите. По-емблематичните обекти, посетени по време на организираните за тях културни маршрути включваха The National Gallery - Admiralty Arch - The Mall - Buckingham Palace - St James's Park - Parliament Square - The Church of St Margaret - Westminster Abbey - The Palace of Westminster - Big Ben - Westminster Bridge - County Hall - The London Eye - Queen Elizabeth Hall - The National Theatre - Tate Modern - Millennium Bridge - Shakespeare's Globe - Winchester Palace - Borough Market - Golden Hinde - London Bridge - HMS “Belfast” - The Shard - City Hall - Tower Bridge - Tower of London - The Monument - St. Paul’s Cathedral.

В следващите дейности в рамките на проекта предстои разработване на електронна платформа за обучение, която ще бъде с отворен достъп и ще осигури устойчивост на резултатите от проекта. Освен определената целева група, дигиталният ресурс ще се използва и за подготовката на други потенциални предприемачи.

Накратко, основните ползи от краткосрочното обучение могат да се обобщят в следните насоки:

 • Запознаване с теоретичната същност на предприемаческата идея и бизнес планирането.
 • Обмяна на опит между български и италиански студенти, както и споделяне на практически умения от английските обучители.
 • Работа в екип на интернационален принцип и коопериране в работна среда.
 • Културна, езикова, етническа, религиозна и пр. интеграция между партньори от три държави.
 
26.06.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

 

ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

На 26 юни 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира поредната скайп-връзка между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

1. Предстоящото обучение на 30 жени от България и 30 жени от Италия в Лондон.

2. Уточняване на период за провеждане на конференция през 2020 г. в Свищов.

 

Детайлно се коментираха всички елементи от обучението в Лондон – полети, пристигане, трансфериране до хотела, настаняване. Представителите на английския партньор презентираха програмата на обучителния семинар и първоначалните ангажименти по посрещането. Запознаха с условията както по пребиваване, така и по провеждане на семинара.

По отношение на ръководството се взе решение: то да бъде разграничено на две части – първата да включва методологията на преподаване и обучение, а втората – наръчник за участниците, който се състои от 9 теми.

На дискусия се подложи и предложението от английската страна за културна програма – набелязани забележителности, осигуряване на Oyster cards за всички участници, подходящи дни и пр.

По точка втора от дневния ред партньорите обсъдиха преди всичко периода на провеждане на конференцията по проекта, заложена през 2020 г. След съобразяване с редица фактори и ангажименти на трите страни се стигна до идеята за 11-13 май 2020 г.

През следващия месец няма да се провежда виртуална среща, тъй като предстои присъствена среща в Лондон.
 

23.05.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

 

На 15 и 16 май 2019 г. в Лондон, Англия се проведе втора транснационална среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“; представители на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор и на EUROFORM RFS – италианския партньор. Доц. Илийчовски откри и ръководи срещата.

 

 

Дневният ред, предварително одобрен от страните, беше:

 1. Запознаване с възможностите и капацитета на мястото с оглед предстоящо обучение на целевата група в периода 1-12 юли 2019 г.
 2. Дискутиране на резултати от проведени анкетни проучвания в България, Англия и Италия.

С детайлни презентации се обобщиха основните резултати от проучвания сред жени, потенциални-предприемачи в трите партниращи си страни.

 


 

 
 

3. Идентифициране на пропуските в уменията, общите практики за обучение, компетенциите и тенденциите, които могат да се използват като отправна точка за определяне на ключовите области и характеристики в иновативното обучение по предприемачество за жени.

Вследствие анализиране на основните резултати и очертаване на тенденциите от анкетното проучване се формулираха основните аспекти на бъдещо обучение на целевите групи.

4. Формулиране на основни изводи и дискутиране относно бъдещите стъпки, свързани с иновативното обучение по предприемачество за жени

5. Обсъждане съдържанието на учебно помагало по предприемачество

6. Докладване за хода на процедурата по селектиране на целеви групи от България и от Италия за обучението в Лондон

7. Дискутиране относно логистиката, настаняването и обучението на целевите групи в Лондон

8. Обсъждане на дата за следваща виртуална среща между партньорите

9. Обсъждане на дата за трета транснационална среща в Италия

10. Дискутиране на бъдещите дейности по проекта, съгласно Гант-схемата

 


 

30.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016
 

ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

На 19 април 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира скайп-връзка между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От страна на координиращата институция – Стопанска академия, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

 

На обсъждане се подложиха следните предстоящи ангажименти:

 1. Наръчник за провеждане на обучения.
 2. Втора транснационална среща между партньорите в периода 15-17 май 2019 г. в Лондон, Великобритания.
 3. Учебна визита на целевата група в Лондон, Великобритания в началото на месец юли 2019 г.

Детайлно се представиха резултатите, свързани с разработването на модули за обучение, тематичното съдържание и хронологичния порядък. Уточниха се стандартите за разработване на учебни материали – програма и онлайн пособия. На одобрение се подложи дневният ред за предстоящата транснационална среща и ангажиментите до нейното провеждане. Коментираха се основни мероприятия по организирането на обучението в Лондон – пътуване, настаняване, обучителна програма.
 

30.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ПРОЦЕС НА СЕЛЕКТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВА ГРУПА ЗА ОБУЧЕНИЯ

 

В изпълнение на дейност 2 от проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от Стопанска академия предприе следните стъпки за формиране на целева група:

 • Разработване на критерии за подбор на участници в обученията по проекта.

- Публикуване на обява за кандидатстване и разпространение на съобщението сред студенти.

- Разработване на процедура за селектиране на кандидати за участие в обучения по проекта.

- Разработване на инструкции за селекция на участниците.

- Разработване на карта за оценка на кандидатите.

- Набиране на необходимите документи от кандидатите.

- Назначаване на комисия за селекция чрез Заповед на Ректора на Стопанска академия.

 • Провеждане на заседание на комисията за селекция.

В рамките на обявения срок за кандидатстване (29 март 2019 г.) бяха подадени 39 комплекта с документи. Извън срок в Центъра за международна дейност е получена 1 апликационна форма.
 

 

На 3 април 2019 г. Комисията за селекция на кандидатите за обучения по проекта проведе свое заседание. На всички кандидати бяха присвоявани точки, съгласно разработената Процедура. На оценка бяха подлагани:

 • Критерии за административно съответствие.

- Базови критерии за допустимост.

 • Допълнителни критерии.


 

Минималният брой точки е 10.5, а максималният – 115.

В резултат на извършеното класиране се стигна до следните резултати: необходимата целева група от 30 обучаеми беше попълнена. Резервните членове бяха 9, а некласиран е 1 участник, поради подадени документи извън обявения срок.

Всички участници бяха уведомени по е-мейл за статута на тяхното класиране.

 

10.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВТОРА ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

Съгласно определеното с протокол от 22 февруари 2019 г. между организациите-партньори по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов проведе втора виртуална среща. Чрез скайп връзка се установи контакт между представители от партниращите си страни. От страна на координиращата институция – Стопанска академия, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. Срещата откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Обсъдени бяха следните предстоящи ангажименти, мероприятия и срокове:

1. Дейност 1: Резултати от сравнителен анализ на търсенето и предлагането от страна на нискоквалифицираната работна сила в областта на търговията и логистиката между жените предприемачи и дигиталните умения.

2. Дейност 2: Напредъка по разработването на иновативни обучителни решения за женското предприемачество и дигитални умения, необходими за развитието на търговията и логистиката.

3. Критерии, процедура и инструкции за селектиране на целева група за обучение в Лондон, Великобритания.

4. Транснационална среща през месец май 2019 г. в Лондон, Великобритания.
 

22.02.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ПЪРВА ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

С оглед срочното изпълнение на дейностите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, предприе организирането на ежемесечни виртуални срещи между партньорите. Първата скайп връзка се състоя на 22 февруари 2019 г. от 16 часа в Център за международна дейност. На обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. Срещата откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

На обсъждане и съгласуване бяха подложени следните въпроси и срокове за изпълнение:

1. Дейност 1: Сравнителен анализ на търсенето и предлагането от страна на нискоквалифицираната работна сила в областта на търговията и логистиката между жените предприемачи и дигиталните умения.

2. Дейност 2: Разработване на иновативни обучителни решения за женското предприемачество и дигиталните умения, необходими за развитието на търговията и логистиката.

3. Съвместно обучение на студенти в Лондон, Великобритания.

Постигнато беше съгласие за следваща дата на виртуална среща – 18 март 2019 г.
 

12.02.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖЕНИ – ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

 

В изпълнение на дейност 1 по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, през периода месец януари – месец февруари 2019 г. екипът на проекта реализира анкетно проучване сред 105 жени – студенти от областите на Северна централна и Северозападна България.


Чрез разработената Анкетна карта се целеше акумулиране на резултати, които да подпомогнат бъдещото разработване на модули за обучение. В по-конкретен план, въпросите бяха групирани в следните направления:

Модул 1 – Наличие на знания, умения и компетенции с въпроси, свързани с:

 • компетенции относно идеи и възможности;

- компетенции относно ресурсите;

- компетенции относно предприемането на действия;

- дигитални компетенции;

- търговски компетенции;

 • логистични компетенции.

Модул 2 – Обща информация за респондента.

Върху базата на обработените първични данни от анкетното проучване се установи, че респондентите притежават определени знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, но са необходими допълнителни обучения в областта на: търговската наука и практика; логистичните възможности и дигиталните иновации.
 

22.01.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


На 22 и 23 януари 2019 г. в София се проведе първа транснационална среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“; представители на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор и на EUROFORM RFS – италианския партньор. Доц. Илийчовски откри и ръководи срещата.
 


 

Дневният ред, предварително подаден за съгласие от страните, беше:

1. Представяне на партниращите институции

2. Общ преглед на проекта

3. Актуализация на сроковете на проекта относно транснационалните срещи

4. Комуникационна стратегия на проекта

5. План за управление на проекта:

• обсъждане на подробния работен план и график за дейностите по проекта;

• обсъждане на основните дейности и планираните резултати;

• разпределя задачите и определя сроковете за изпълнение;

• управленски и организационни въпроси;

• въпроси, свързани с качеството и оценката,

• въпроси, свързани с разпространението.

6. Определяне на стратегии за участие на заинтересованите страни.

7. Следващи стъпки и план за действие.

В детайлна презентация доц. Илийчовски обобщи проектната идея, поясни основните стъпки и мероприятия, както и ангажиментите на страните. На обсъждане бяха подложени срокове и конкретни дати за изпълнение на проектните дейности.
 

 
23.10.2018 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА УТОЧНЯВАЩА СРЕЩА

 

На 23 октомври 2018 г. в Свищов се проведе предварителна среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, с цел уточняване на конкретните стъпки за изпълнение на проекта. Срещата се проведе в Центъра за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, като Еразъм+ офис, специализирано звено на бенефициента. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и представител на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор.
  

Присъстващите обсъдиха следните основни въпроси:

 1. Численост и състав на екипа по управление на проекта
 2. Дати за транснационални срещи
 3. Провеждане на ежемесечни виртуални срещи
 4. Ангажименти и отговорности по дейност 1.
 5. Ангажименти и отговорности по дейност 2.

 
Като предстоящи в близко бъдеще мероприятия се очертаха: транснационална среща в България през месец януари 2019 г. между трите партньорски организации; извършване на предварително анкетно проучване сред жени за необходимите знания, умения и компетенции относно предприемачески инициативи.