Project Number: 2018-1-BG01-KA203-048016
European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning

 

30.10.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 30.10.2020 г. в кабинета на катедра „Търговски бизнес“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дневният ред съдържаше една точка:

 

1. Бюджет на проекта

По тази точка Българският партньор напомни, че всички плащания трябва да бъдат финализирани и окончателните плащания трябва да бъдат извършени до 31 октомври. До 31 октомври трябва да бъдат готови всички фактури и финансови документи, доказващи разходи, официални изчисления и окончателен отчет.

От своя страна Италианският партньор обясни, че за дейностите, които са били извършени през октомври, плащанията към експертите ще бъдат извършени през ноември. Италианският партньор попита дали тези разходи ще бъдат признати от Националната агенция.  Английският партньор добави, че българският партньор ще трябва да напише запитване до Агенцията и когато получи официалния отговор да информира останалите партньори по тези въпроси. Българският партньор се съгласи да напише запитване до Агенцията през деня и веднага щом получи отговора от Агенцията, ще информира партньорите.

22.10.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 22.10.2020 г. в кабинета на Декан ПТБ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дневният ред обхващаше:

1. Бюджетът на проекта

2. Управление на проекти

 

По първа точка от дневният ред  Английският партньор съобщи на останалите партньори, че вече са получили възстановяване на самолетните билети с намалението от 300 евро. Италианският партньор беше помолен да напише имейл с точните суми. когато получи парите от билетите, заедно с намалението. Английският партньор отново напомни, че всички плащания трябва да бъдат финализирани и окончателните плащания трябва да бъдат извършени до 31 октомври. До 31 октомври трябва да бъдат готови всички фактури и финансови документи, доказващи разходи, официални изчисления и окончателен отчет.

Партньорите обсъдиха възможностите за прехвърляне на останалите 20% от бюджетните суми. Българският партньор също изрази опасения, че Агенцията може да не признае всички направени разходи. Английският партньор предложи да подпише споразумение между партньорите и в случай, че Агенцията не признае никакви разходи, те ще бъдат разпределени между партньорите. Партньорите се договориха да се консултират по-нататък относно възможностите и да разгледат подписаните между тях споразумения.

По втора точка от дневния ред българският партньор информира останалите партньори за разпространението на информацията за конференцията и проекта чрез допълнителни публикации във Facebook, публикации във вестници и др. Страните обсъдиха последните два бюлетини по проекта, които вече са подготвени и ще се изпращат до заинтересованите страни.

Също така Английският партньор информира останалите, че трябва да са готови протоколите за извършената работа от всички членове и четиримесечните отчети. Италианският партньор информира останалите, че са приключили с тестването на  заданията и  създали електронна стая за обучение към всеки модул.

Следваща Skype среща беше планирана за 30 октомври 2020 г. в 11:00 ч. Българско време.
 

13.10.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 13.10.2020 г. в кабинета на катедра „Търговски бизнес“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дневният ред обхващаше следните точки:

1. Краен етап на отчитане на проекта

2. Управление на проекта

 

1.По първа точка от дневния ред

Българският партньор информира останалите за успешното изтегляне на информацията, съдържаща се в платформата Zoom. След това Английският партньор напамни, че окончателният доклад до Агенцията ще трябва да се направи до 31 декември. Партньорите се съгласиха да го представят до 15 декември. Освен това те вече са получили възстановяване на сумите за самолетни билети, като е прихваната административна такса от 300 евро. Италианският партньор информира останалите партньори, че са написали имейл до авиокомпанията и преди края на седмицата ще получат възстановяване на разходите за самолетните билети. Английският партньор информира останалите партньори, че всички плащания трябва да бъдат финализирани и окончателните плащания трябва да бъдат извършени до 31 октомври.

По отношение на разпространението на резултатите от проекта, партньорите обсъдиха допълнителните публикации във Facebook, публикации на уебсайта на партниращите си организации. На следващ етап страните обсъдиха подготовката на  информационни бюлетини по проекта - общо 2. Един от тях трябва да се основава на заключителната конференция, а един - на резултатите от проекта.

По втора точка от дневния ред Английският партньор информира останалите, че трябва да са готови с доклади за свършената работа от всички членове и тримесечни отчети. Трябва да се подготвят и timesheets за всеки участник. Доказателствата за заключителната конференция, връзката за стрийминг, присъстващият лист, представянето на лекциите, всички фактури за всички материали, протоколи и всички документи, необходими за крайния отчет, трябва да се подготвят. Освен това Наръчникът за обучение трябва да бъде публикуван в електронна версия и да бъде готов до края на месеца.

Партньорите обсъдиха допълнителните дейности по Дейност 3 и Дейност 4. Английският партньор добави, че за тези дейности трябва да има протокол за това решение и допълнителен график. Бюджетът за допълнителните дейности ще бъде изчислен от бюджета на билета. Италианският партньор ще трябва да изпрати фактурите за самолетни билети, за да изчисли сумите.

Българският партньор, пое ангажимент за провеждане на уеб-маркетинг кампания за отразяване на конференцията.

Следваща Skype среща ще се проведе на 22 октомври 2020 г. в 11:00 ч. Българско време.
 

07.10.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТ НА „ЕРАЗЪМ+“

ОРГАНИЗИРА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ


На 7 октомври 2020 г. от 12 часа българско време в заседателна зала „Ректорат“ и аула „Проф. Димитър Бъров“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе Заключителна конференция, на която бяха представени резултатите по проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”, финансиран по програма „Erasmus+“, Ключова дейност 2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики в Сектор Висше образование. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 01.09.2018 г. – 31.10.2020 г., а стойността на финансирането – 202 292 евро.  Основната цел на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации. Консорциумът от партньори, реализирали проекта, е: СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – координатор и бенефициент; EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – партньор от Великобритания; EUROFORM RFS – партньор от Италия.

Научният форум привлече над 200 участници, от които 60 се присъединиха онлайн, а във Фейсбук страниците на партньорите събитието беше излъчено на живо. Гости на тържественото приключване на проекта бяха: проф. д-р Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“; проф. д-р Любчо Варамезов – Зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация“; проф. д-р Поля Ангелова – Зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите“; представители на бизнеса, правителствени и неправителствени организации; преподаватели, докторанти и студенти; мениджърските екипи на партньорите; заинтересовани страни.

 

Заключителната конференцията беше открита от доц. д-р Светослав Илийчовски – Ръководител на проекта. Той приветства участниците в конференцията и изрази удовлетворението си от възможността да срещне на едно място бизнеса, образованието и представителите на местната и националната власт, които да работят заедно за развитието на женското предприемачество в България и по света. Ректорът на Стопанска академия проф. д-р Марияна Божинова поздрави участниците от свое име и от страна на академичното ръководство и изрази задоволството си от финализирането на мащабния проект и провеждането на заключителната международна конференция. Тя открои актуалността на темата и акцентира върху предприемачеството като фактор за развитие на икономиката. Допълни, че в условията на равенството между половете в настоящето е необходимо да се обърне специално внимание за създаване на умения у жените за предприемачество. Проф. Божинова пожела вследствие реализирането на проекта да се генерират нови идеи и възможности за социално включване на жените в областта на предприемачеството на трите държави-партньори.
 


 

Резултатите от проекта бяха презентирани от партньорите в следната последователност:

Модераторът на European Strategic Parthnerships Ltd. представи Интелектуални резултати 1 и 2 - Сравнителен анализ на необходимостта от обучение по женско предприемачество в трите партниращи си държави и разработване на методология на обучението. Целта на настоящото изследване е на базата на емпирични данни да се направи преценка между търсенето и предлагането на умения за женско предприемачество и на дигитални умения от нискоквалифицирана работна ръка в търговията и логистиката. Емпиричните резултати, анализирани вследствие на попълнените анкетни карти от целевата група (общо 343 анкетирани в трите държави), откроиха палитра от необходими знания, умения и компетенции. Изследването, в обем от над 90 страници, може да бъде предоставено на заинтересованите страни при проявен интерес.

Презентаторът от ESP Ltd. представи методологическата рамка на технологията за обучението и на разработените модули – пособие от над 70 страници. Резултат от усилената работа на екипите от трите държави е разработването на „Учебно пособие по женско предприемачество“ което е в обем над 200 страници. След изясняване на основните аспекти на обучението присъстващите се запознаха с кратък филм за проведеното пилотно обучение в Лондон през юли 2019 г. – обучителен семинар, в който участваха по 30 жени от България и от Италия, с основна цел участничките да придобият практически знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, които да им помогнат в бъдеще да стартират собствен бизнес, както и да подобри комуникационните им способности и взаимодействието им в междукултурна среда.

Италианският партньор представи част от интелектуален продукт 3 – Платформа за споделяне на знания и добри практики и форум за обмен на идеи. Беше презентиран изграденият сайт на проекта (www.women-entrepreneurship.eu) чрез директно споделяне на електронното съдържание, поместено на него. Вниманието се насочи към темите, вълнуващи целевата група във форума на сайта.

Представянето на платформата за обучение беше извършено от доц. д-р Маруся Смокова-Стефатова – презентатор от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, която акцентира върху отделните атрибути, поместени в системата за електронно обучение, към всеки един от модулите.

 

След кафе-паузата, с организиран кетъринг, доц. Смокова-Стефанова продължи с представянето на последния интелектуален резултат 4 – Тестване и развитие на медийно съдържание. Целта на това начинание е апробирането на работата на системата, откриване на грешки и проблеми както и оценка на удовлетвореността на участниците от работата по модулите. Целевата група по тестването обхваща 150 човека – по 50 от всяка държава-партньор. Фактическият брой на тестваните участници варираше за различните модули от 159 до 186. Вследствие анализ на обобщените резултати от проведеното анкетно проучване се достигна до извода, че равнището на удовлетвореност на участниците от електронното съдържание на модулите е много високо.
 


 

Думата беше предоставена на представители от целевата група от България (студенти от специалност „Икономика на търговията“) и от Италия. Яница Николова от СА „Д. А. Ценов“ и Джулия Конти от страна на Euroform RFS споделиха своето впечатление от проведеното обучение в Лондон. Те откроиха добрата организация, подготовката на подходящи интерактивни електронни материали и културната програма, подготвени от Английския партньор. Дамите съпреживяха отново посещението в Обединеното кралство и подчертаха значението му за разширяване на културен мироглед и повишаване на личната самоувереност.

Гергана Дойнинска от СА „Д. А. Ценов“ и Грета Буфало от Италия разказаха за своите впечатления по време на тестване на електронното съдържание в модулите, поместени в Платформата за обучение. Те акцентираха върху възможността да се запознаят отблизо с начина на работа във виртуална среда. Интуитивната организация на сайта на проекта и на модулите, както и постепенното обогатяване и разнообразяване на учебното съдържанието в тях, бяха откроени като водещ признак за качеството на учебното съдържание.

Мая Алексиева от СА „Д. А. Ценов“ изрази огромна удовлетвореност от участието си в проекта и подчерта, че е преминала през обучението в Лондон, първата фаза на тестване на учебните материали в Платформата и проверката чрез казусите. Личното й мнение е, че поместените ресурси са много добре подбрани, достъпни като съдържание и интересни за прилагане на практика; всеки един от модулите надгражда предходния, като се разкрива смисловата свързаност между тях; казусите допринасят за изясняване на слабите й страни, идентифицирани след попълването на анкетната карта за оценка на предприемаческите умения. Г-жа Алексиева е придобила увереност за генериране на собствени идеи и не скри надеждата си в бъдеще това да повлияе върху предприемаческите й нагласи при стартиране на собствен бизнес.


 

В заключителната фаза на мероприятието изтъкнати заинтересовани страни и действащи жени-предприемачи представиха своите възгледи за развитието на женското предприемачество. От страна на Стопанска академия като гост-лектор взе участие Десислава Николова - основател нa „Moтopeтa Гpyп” (първото българско предприятие, което произвежда електрически скутери под собствена марка). Г-жа Николова изнесе лекция на тема: „Ролята на жените в зелените технологии“. Тя приветства екипа на проекта за поемането на предизвикателството да изследва и подпомогне развитието на женското предприемачество в България посредством разширяване на мирогледа на участниците чрез провеждането на електронно обучение. Лекторът от Италия – Джована Джордано, е главен изпълнителен директор и основател на "Escamotages", независима консултантска фирма, която работи и улеснява бизнеса в разработването на ИТ стратегии и се фокусира върху ИТ обучение за широката общественост. Автор е на 3 книги, сред които: „Женската компютърна наука. Неизвестни истории за жени, променили света“ – каквато беше и тематиката на нейната лекция. Лектори от  Великобритания бяха Юлия Старк и д-р Ивон Томпсън, които изнесоха обща лекция на тема: „Устойчивост“. Юлия Старк е бивш инвестиционен банкер, международен лектор на TEDx, автор и страстен сериен предприемач. Основател е на FAB академия, бизнес академия за жени, президент на Европейската асоциация на жените, член на изпълнителния съвет Wintrade Global, свързващ световни лидери и мениджъри, създавайки положително въздействие в световен мащаб. Тя работи с едни от най-големите марки, като: Google, Microsoft, Facebook, Deloitte, Cargill и др. Д-р Ивон Томпсън, CBE, FRSA, е британски бизнес лидер и международен публичен говорител, който е член-основател на радиостанция Choice FM, музикален редактор на списание Root, управляващ директор на маркетинговата и PR компания ASAP Communications, президент на Европейската федерация на собствениците на бизнес от чернокожи жени, сега трансформирана в глобалната мрежа на предприемачите за жени WinTrade. Дамите акцентираха върху глобалните тенденции сред жените да изявяват желание за създаване на собствен бизнес и да развиват предприемаческа дейност. Създаването на устойчиви сътрудничества между жени и различни организации посредством Интернет е в основата на развитие на женското предприемачество в условията на кризата, породена от COVID-19.

Формиралата се дискусия отвори редица въпроси, повечето от които бяха свързани с възможностите за създаване на контакти и мрежи за сътрудничество както на локално равнище, така и на международно ниво с цел още по-широкото разпространение на резултатите от проекта.

Заключителната конференция продължи 4 часа и в 16 часа българско време тя беше закрита от доц. д-р Светослав Илийчовски, който благодари на всички участници. Той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество между образователните институции и бизнеса с цел подпомагане развитието на женското предприемачество в България и в световен мащаб. Изказа благодарности към партньорите от ESP Ltd. UK и Euroform RFS Italy за ползотворната колаборация и извършената успешна работа, както и към експертите и управленския екип от Стопанска академия. Доц. Илийчовски отбеляза, че без усилията на всички страни дейностите и задачите по проекта не биха могли да се изпълнят успешно. Пожела на всички участници най-вече здраве, успехи и до нови срещи.

 
07.09.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 29.09.2020 г. в кабинета на катедра „Търговски бизнес“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дневният ред включваше следната точка:

1. Организация на конференцията през октомври

По единствената точка от дневния ред партньорите обсъдиха регистрационния формуляр. Регистрационният формуляр се състои от следната информация: име, имейл и организация. Когато заинтересованите страни се регистрират, те ще получат връзката за участие в конференцията. На срещата се реши да не бъде създавана „чакалня“ в платформата Zoom Meeting

Освен това партньорите обсъдиха и възможността за т.нар. „Членове на екипа“ - трима членове на проекта от всяка държава.

Английският партньор предложи да се подготви малък сценарий за конференцията, като същевременно бяха обсъдени някои промени в поканата за конференцията. Партньорите се договориха да променят часа на конференцията, който ще трябва да бъде написан по централноевропейско, а не по българско време, а името на конференцията в Zoom, ще бъде същото като името на проекта.

Партньорите решиха конференцията да започне с приветствия от българска страна. След това английският партньор ще представи Дейност 1 и Дейност 2. Италианският водещ ще даде информация за уебсайта. Двама български водещи ще представят Дейност 3 и Дейност 4.

Партньорите определиха датата за тестване на платформата Zoom - 5 октомври 2020 г.

Тестване на платформата Zoom: 5 октомври 2020 г. в 10:00 ч. Българско време.
 

23.09.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

На 23.09.2020 г. в кабинета на Декан ПТБ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Организация на конференцията през октомври

 

По първа точка Английският партньор беше подготвил и изпратил на останалите партньори програма за конференцията. Английският партньор предложи да удължи първата сесия на конференцията. Партньорите обсъдиха продължителността на всяка лекция да бъде около петнадесет минути. Английският партньор каза, че английските лектори са предвиждали лекциите им да бъдат по половин час всяка и да имат допълнително време за дискусии и работа в мрежа. Освен това трябваше да се подготви информация, представяща лекторите. Относно използването на платформата за онлайн конференцията партньорите се спряха на Zoom Meeting.

Партньорите се договориха да изпробват на платформата следващата седмица. Освен това учебното ръководство трябваше да се издаде електронен формат.

Партньорите определиха датата за тестване на платформата Zoom - 29 септември 2020 г.

Следваща среща по Skype: 29 септември 2020 г. в 16:00 ч. Българско време.
 

14.09.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

На 14.09.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дневният ред на срещата обхващаше следните точки:

1. Организация на конференцията през октомври

2. Допълнителни активности за Дейност 3 - Платформа за обмен на знания и обмен на добри практики и форум за обмен на идеи и Дейност 4 Развитие на медийно съдържание

 

По първа точка от дневния ред Английският партньор информира останалите партньори, които са подготвили, и им изпраща две покани. Страните се съгласиха със съдържанието на поканите. Английският партньор добави, че трябва да има линк за регистрация на участниците с техните имена, имейли, име на фирма и те трябва да включат този линк в поканата. Английският партньор беше подготвил и изпратил на останалите партньори програма за конференцията. Английският партньор предложи трима водещи да представят проекта и резултатите от него: първият водещ ще представи участниците в проекта и резултатите: вторият водещ ще представи функциите на платформата (как работи и как да използва тази платформа в бъдеще) и третият водещ ще представи участниците в съвместния семинар за обучение. Партньорите обсъдиха също крайния срок за съдържанието на тези презентации да бъде 21 септември. Преди това българският партньор трябва да изпрати цялата необходима информация на английския партньор, който ще я обобщи.

По-нататък страните трябва да определят водещи, които ще ръководят конференцията за всяка държава. Българският партньор информира останалите, които вече са избрали български модератор и водещ. Беше разгледана възможността за присъствие на официални гости на конференцията.

Българският партньор информира останалите участници, че ще плати абонаментните разходи за платформата Zoom до края на седмицата и следващата седмица ще трябва да тестват платформата.

 

По дейностите за усъвършенстване на Дейност 3 - Платформа за обмен на знания и обмен на добри практики и форум за обмен на идеи и изход 4 Развитие на медийно съдържание, българският партньор представи допълнителни активности по Дейност 3 и Дейност 4, които е  изпратил на другите партньори за обсъждане.

Също така партньорите се съгласиха в платформата Moodle да се добави на виртуална стая към всеки модул, която се основава на Zoom и да се изработят правила за използването на виртуалната стая и да се определи определен ден, в който тя може да бъде посещавана (например всеки първи понеделник от месеца). Те също така обсъдиха как биха могли да улеснят задачите, да разработят критерий за оценка на всяко задание, поставено в модулите, и да актуализират продължителността на подаване на заданието на платформата. Английският партньор предложи да се подготви шаблон за оценка на заданието и да се определи краен срок, в който да се оцени.

По Дейност 4 - Разработване и тестване на медийно съдържание, партньорите обсъдиха следните въпроси: тестване на системата за решаване на поставените задачи във всеки модул; разработване на въпросник за оценка на удовлетвореността от решението на поставената задача към всеки модул; анкетиране на участниците в теста; оценка на студентски задания; актуализиране на списъка на присъстващите и обобщаване на резултатите.

 

Следваща среща по Skype: 23 септември 2020 г. в 11:00 ч. Българско време.

 
07.09.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 07.09.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Венцислав Перков. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Срещата премина при следния дневен ред:

 

1. Организация на конференцията през м. октомври

2. Трансфер на средства в размер до 60% от бюджета на конференцията към Оutput 3- Platform for knowledge sharing and good practices exchange and a Forum for Ideas Exchange и Output 4 Media content development and testing.

 

По първа точка беше дискутиран бюджета за конференцията. Беше направено предложение от Италианския и Английския партньор за провеждане на конференцията от тяхна страна само онлайн без присъстващи участници. Партньорите декларираха, че сумата от 375 € на страна не може да им покрие разходите за присъствено провеждане на конференцията (наем на зала, кафе паузи, материали за конференцията).  Вследствие на това, партньорът от Италия предложи разходите за абонамент за платформата Zoom за един месец да се поемат от българската страна. Бяха разгледани и дискутирани различни оферти за абонамент, с оглед необходимостта да се включат минимум 200 човека. Българският партньор пое ангажимент да направи абонамента през следващата седмица.

На срещата беше предложено и се проведе дискусия относно изготвянето на две покани за конференцията. Английският партньор пое ангажимента да изготви и представи поканите. Също така Английският партньор прояви готовност да подготви и представи програма за конференцията. Беше посочено, че партньорите трябва да определят водещи на конференцията за всяка страна както и при възможност да осигурят официални гости.

По втора точка Българският партньор запозна останалите участници от Италия и Англия с възможното разпределение на бюджета, като са съблюдавани относителните дялове за всеки един от участниците в проекта. Всяка от страните, ще трябва да разработи свое разпределение за експерти и технически лица, съобразно представените дейности. Българският партньор е разработил допълнителни дейности по О3 и О4, както и корекции по сайта на проекта. Тези дейности са преведени и ще се разпратят до останалите партньори за обсъждане. Обсъждането ще се проведе на следващата скайп среща.

Следващата Skype среща ще се проведе на 14.09.2020 г.

 

01.09.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 01.09.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на финансовите въпроси, приложими за проекти по организацията на виртуални дейности

2. Подготовка за конференцията

 

По първа точка Българският партньор информира останалите партньори, че са участвали в уебинар на Националната агенция, свързан с финансовите и договорни правила, приложими за проекти по организацията на виртуални дейности във връзка с Covid-19. Тя беше организирана с цел да се изясни как трябва да се отчитат разходите и документите, изисквани от Националната агенция.

Българският партньор информира останалите партньори, че са получили писмо от Националната агенция. Партньорите за пореден път обсъдиха решението на Националната агенция, че поради провеждането на конференцията в страните партньори чрез интернет връзка между тях, средствата за чуждестранен участник се намаляват от € 200 на € 100, тъй като участниците се възприемат като местни. Разрешено им е да прехвърлят до 60% от общите разходи, предвидени за конференцията към дейност „Интелектуални продукти“.

По втора точка Партньорите обсъдиха проблема, свързан със самолетните билети. Италианският партньор и английският партньор заявиха, че има потвърждение за възстановяване на разходите за самолетни билети, но все още нищо не е прехвърлено.

Партньорите обсъдиха и възможността за провеждане на Трета транснационална конференция в Торино. Българският партньор информира останалите партньори, че това ще бъде невъзможно поради тежката ситуация с Covid-19, информацията поместена към момента на сайта на Министерство на външните работи, относно пътувания до Италия и издадена заповед №717 от 28.08.2020 г. на Ректора на Стопанска академия, ограничаваща командировките в чужбина.

Следващата Skype среща беше планувана за 07.09.2020
 

23.07.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

На 23.07.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Срещата се проведе при следния дневен ред:

1. Допълнителни финансови и договорни правила, приложими за проекти, при които виртуални дейности трябва да бъдат организирани в резултат на ситуацията с COVID-19

2. Изчисляване на размера на безвъзмездните средства въз основа на единични суми

3. Придружаващи документи

 

По първа точка от дневния ред Българският партньор информира останалите партньори, че е получил „Допълнителни финансови и договорни правила, приложими само за проекти, по които се организират виртуални дейности във връзка с COVID-19“ от Центъра за развитие на човешките ресурси. Според тези допълнителни правила бенефициентите имат право да прехвърлят до 60% от средствата, отделени за конференция, към други категории.

По втора точка партньорите обсъдиха и изчисляването на размера на безвъзмездните средства. Съгласно това приложение сумата на безвъзмездните средства се изчислява чрез умножаване на броя на участниците от организации, различни от бенефициента, асоциираните партньори, домакините на събитието и други организации партньори по проекта, както е посочено в споразумението, по 15% от приложима единична сума на участник, както е посочено в приложение IV към споразумението, до максимум 5000 EUR на проект.

По трета точка бяха обсъдени подкрепящите документи, свързани със събитията за разпространение. Съгласно това окончателно приложение, подкрепящите документи са, както следва: доказателство, че дейността се е провела виртуално, придружена от информация за името и датата на събитието; доказателство за действителния брой участници в събитието чрез представяне на декларация, подписана от организатора, посочваща името на участника и името и адреса на изпращащата организация и всякаква документация, която се използва и/или разпространява за целите на събитието.

Следващата Skype среща ще се осъществи на 01.09.2020 г.

 

 

15.07.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 15.07.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова, доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дневният ред беше следният:

1. Обсъждане на писмото, изпратено от Националната агенция

2. Подготовка за конференцията

 

По първа точка партньорите бяха информирани, че поради провеждането на конференцията в страните партньори чрез интернет връзка между тях, средствата за чуждестранен участник са намалени от € 200 на € 100, тъй като участниците се възприемат като местни. Внимание беше обърнато и на представянето на интелектуални продукти в резултат на изпълнението на проекта.

По втора точка партньорите се споразумяха да намалят броя на външните лектори от шест на трима. По този начин ще има по един лектор от всяка държава, който ще представи своите възгледи за женското предприемачество. Продължителността на една лекция ще бъде 15 минути на лектор и 15 минути ще бъдат оставени общо за въпроси към тримата лектори. Общата продължителност ще бъде 1 час.

Освен това, за да се подготви официалната покана, беше необходимо да се подготви и изпрати на английския партньор списък със заинтересованите страни. Партньорите предложиха в конференцията да се включат и участници от страните, присъствали на обучението в Лондон, които да опишат придобитите знания, умения и компетенции, както и за повишаване на езиковата и културна грамотност.

Италианският партньор заяви, че поради намаляването на средствата, конференцията най-вероятно ще се проведе в Торино. Следващата Skype среща беше планирана за 23.07.2020 г.
 

13.07.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 13.07.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дневният ред беше следният:

1. Бюджет на заключителната конференция

2. Организационни въпроси на конференцията

По първа точка Българският партньор уведоми другите партньори, че са получили писмо от Центъра за развитие на човешките ресурси. Агенцията потвърди, че събитието за разпространение на резултатите ще се проведе с физическото присъствие на участниците на територията на всяка една от трите партньорски организации с онлайн връзка между тях. Освен това конференцията ще бъде разделена на три местни събития за разпространение на резултатите, при което финансирането трябва да бъде 100 евро на участник. По този начин участниците, които ще присъстват на събитието на териториите на партньорите от Обединеното кралство и Италия, могат да получат финансиране като национални участници (100 евро), а не като чуждестранни (200 евро). От Агенцията също така уточняват, че конференцията трябва да се проведе с акцент върху представянето на интелектуалните продукти, създадени по време на изпълнението на проекта.

По втора точка от дневния ред Италианският партньор информира, че поради намаления бюджет техните 25 участници ще бъдат локализирани само в Торино, а не както беше планирано преди - в Торино и Козенца. С оглед акцента на конференцията върху интелектуалните резултати

партньорите обсъдиха намаляването на броя на лектори и времето на тяхното представяне. Партньорите решиха да проведат друга скайп среща на 15 юли, за да обсъдят организацията и проблемите на конференцията.
 

17.06.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 17.06.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дневният ред беше следният:

1. Бюджет на заключителната конференция

2. Организационни въпроси на конференцията

 

 

По първа точка Италианският партньор беше направил проучване за обема на разходите за абонамент за допълнително съхранение и запис на данни в облачното пространство като бяха дискутирани две опции. Стигна се до консенсус, че най-добрият вариант за организиране на конференцията ще бъде чрез пакета премия Zoom плюс с допълнително съхранение в облачен запис за сумата от 60 евро. Италианският партньор се съгласи да включи тези 60 евро разходи в бюджета си за конференцията.

По втора точка партньорите отново обсъдиха проблема, свързан с билетите. Италианският партньор заяви, че има потвърждение за възстановяването на самолетния билет и увери, че това ще стане възможно най-скоро, но те все още чакат. Английският партньор добави, че те също очакват възстановяване на средства, но отново ще отнеме известно време. Италианският партньор се съгласи да отговаря за техническата организация на конференцията.

Италианският партньор все още не е решил кои лектори ще покани, което затруднява подробната разработка на програмата за конференцията. Партньорите решиха продължителността на всяка лекция да бъде 20 минути на човек плюс 10 минути за въпроси. Също така партньорите се обединиха около идеята да поканят 10 от хората и част от студентите, които участваха в обучението в Лондон за да представят своите впечатления. Партньорите се съгласиха официалната покана да бъде готова до края на август и началото на септември. Партньорите се споразумяха да направят две пробни срещи през септември, за да симулират реалната конференция.

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype среща да се осъществи на 13.07.2020 г.
 

29.05.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 29.05.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дискусията се проведе при следната последователност:

1. Организационни въпроси на заключителната конференция в Свищов

2. Бюджет на конференцията

 

 

По първа точка от дневния ред партньорите обсъдиха проблема, свързан с билетите за полети. Италианският партньор заяви, че има потвърждение за възстановяването на сумите за самолетни билети и увери, че това ще бъде възможно най-скоро. Английският партньор добави, че те също очакват възстановяване на средства, но това ще отнеме известно време. Партньорите се обединиха около идеята да използват платформата Zoom, която е най-добрата опция към момента за която може да се заплатят средства в малък размер и да се използват нейните функционалности в рамките на един месец. Българският партньор информира останалите партньори за жените-лектори от практиката и темите на техните лекции. Английският партньор предложи да се определят темите на останалите лектори, за да се подготви подробна програма за конференцията.

По втора точка бюджетът на партньорите беше актуализиран и българската страна трябваше да уведоми с писмо Националната агенция относно настъпилите промени.

Следваща Skype среща беше насрочена за 17.06.2020 г.
 

22.05.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 22.05.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дискусията се проведе при следния дневен ред:

1. Заключителна конференция в Свищов

2. Разработване и тестване на медийно съдържание 4

 

 

По първа точка партньорите разгледаха примерна за покана за конференцията. Беше планирано практическото провеждане на конференцията да е на 7 октомври, а времето за стартирането й да е - 10:00 ч. Великобритания, 11:00 ч. Италия и 12:00 ч. България. Продължителността на конференцията ще бъде 360 минути (6 часа). Конференцията ще се състои от три секции: Представяне на целите на проекта; Представяне на постигнатите резултати; Кратки презентации на заинтересованите страни и гости. Българският партньор предложи конференцията да се проведе онлайн чрез платформата Google Meet и добави, че тази платформа е безплатна към момента. Българският партньор определи и изискванията за участие в конференцията: компютър и стабилна връзка, камера, микрофон и слушалки. Крайният срок за презентациите е 30 септември 2020 г.

Италианският партньор от своя страна направи сравнителна характеристика на възможностите за използване на онлайн платформа, чрез която да се проведе конференцията. Той беше сравнил следните три платформи: Zoom, WebEx и BigBlueButton. Английският партньор предложи да се направи реалната симулация на конференция с цел тестване на екрана, микрофона, скоростта на връзката и т.н. след като бъде избрана платформа.

Италианският партньор представи подробен окончателен бюджет на конференцията за 25 участници. Общата сума на разходите е около 1 200 евро. Английският партньор добави, че бюджетът им също е около 1200 евро. Българският партньор, като домакин на конференцията и поради по-големия брой участници и официални гости, има по-големи разходи – около 3000 евро.

Българският партньор уведоми другите партньори, че няма официално разрешение от Националната Агенция за провеждане на онлайн конференция. Българският партньор ще трябва да напише писмо до Националната агенция и да поиска разрешение за организиране на конференция и одобряване на бюджета.

По втора точка от дневния ред Българският партньор информира останалите партньори, че тестването на платформата и попълването на въпросниците са приключили успешно.

Следваща Skype среща беше насрочена за 29 май 2020 г.
 

08.05.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 08.05.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дискусията се проведе в следната последователност:
 


 

1. Конференция в България

2. Интелектуален продукт 4  – Развитие и тестване на медийно съдържание
 

По първа точка от дневния ред Българският партньор информира другите участници, че все още няма официално разрешение за провеждане на онлайн конференция. Беше отхвърлено предложението на Българския партньор за използване на BigBlueButton (BBB) при провеждане на онлайн конференцията, поради проблеми с капацитета на сървъра. Италианският партньор пое ангажимент да направи проучване за онлайн платформа, която може да се използва за организиране на конференцията. Партньорите също обсъдиха и възможната продължителност на конференцията, като се съгласиха, че най-добрият вариант е в рамките на половин ден (6 часа).

Партньорите се обединиха около идеята да имат по два основни лектора от всяка страна, които трябва да участват в конференцията. Българският партньор се нае да направи списък на потенциалните участници и да подготви покана, която ще бъде обсъдена на следващата скайп среща. Координаторът на проекта ще трябва да подготви писмо до Националната агенция, относно бюджета на онлайн конференцията.

По втора точка от дневния ред Българският партньор информира останалите партньори за общия брой хора, които са тествали платформата и броя на попълнените анкети. Тъй като броят на италианските участници, които са тествали платформата, не е достатъчен, другите двама партньори се съгласиха да покрият разликата.

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype връзка да се осъществи на 22.05.2020 г.
 

21.04.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 21.04.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Конференция в България

2. Интелектуален продукт 4  – Развитие и тестване на медийно съдържание

 


 

По първа точка от дневния ред Българският партньор информира, че има имейл от Агенцията относно удължаването на проекта и отлагането на конференцията в Свищов, но няма официално разрешение. Партньорите обсъдиха възможността конференцията да се проведе виртуално поради непреодолими препятствия. Българският партньор информира другите партньори, че има техническо ограничение за такава мащабна конференция с толкова много участници. Италианският партньор каза, че една от възможностите е да използвате Zoom и да направите конференцията за два дни с четири събития. Английският партньор предложи да се наеме голяма зала за конференцията с подходящи технически средства. Българският партньор отговори, че ще бъде трудно да се намери такава зала в Свищов.

По втора точка от дневния ред Българският партньор информира останалите партньори, че 60 български студенти са тествали платформата и 60 анкети са попълнени. Същият е броят на хората, които са направили тестове и са попълнили анкети от страна на английския партньор. Към 21 април 2020 г. 23 италианци са попълнили анкетната карта. Българският партньор също предложи да се удължи времето за тестване  на платформата и попълване на анкетите.

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype връзка да се осъществи на 08.05.2020 г.
 

30.03.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 30.03.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

1. Интелектуален продукт 4 – Развитие и тестване на медийно съдържание

2. Конференция в Свищов, България

Снимки:

По първа точка Българският партньор информира останалите партньори за броя на хората, които вече са тествали платформата и броя на анкетите, които са попълнени. Българският партньор също предложи да удължи срока за тестване и попълване на анкетите. Всички партньори се съгласиха с това предложение поради форсмажорни обстоятелства.

Италианският партньор предложи да се промени датата на сертификата. Също така той добави, че ролята на „учител” ще бъде разпределена на членовете на екипа от всяка страна, за да проверят заданието на курса.

По втора точка Българският партньор уведоми другите партньори, че има отговор от Агенцията по отношение на отлагането на конференцията в Свищов, но няма официално допълнително споразумение. Английският партньор предложи, организиране на виртуална конференция, при невъзможност поради непреодолими обстоятелства.

 

Страните се разбраха следващата Skype среща да се осъществи на 21.04.2020 г.

 

11.03.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 13.03.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Интелектуален продукт 4 – Развитие и тестване на медийно съдържание

2. Трета транснационална среща и финална конференция в Свищов

Снимки

По първа точка Българският партньор информира другите партньори, че в България 56 студенти са тествали платформата и са попълнени 56 анкети към 11 март 2020 г. и добави, че много малко италиански участници са се регистрирали в платформата и са попълнили електронната анкета. Българският партньор също предложи да удължи времето за тестване и попълване на въпросниците до 30 март. Всички партньори се съгласиха с това предложение поради тежката ситуация и спешните мерки, свързани с разпространението на корона вирус COVID-19.

Българският партньор предложи сертификатът за обучавания да бъде издаден само на английски език, тъй като българската версия не генерира месец. Също така предложи ролята на „учител” да се разпредели на членовете на екипа от всяка страна, за да проверят заданието на курса, и постави въпроса за паролата, която този учител ще използва.

По втора точка Българският партньор информира другите партньори, че все още няма отговор от Агенцията относно изместване на третата транснационална среща на 21 април 2020 г. в София. Партньорите се обединиха около възможността за удължаване на проекта. По този начин третата транснационална среща и заключителната конференция ще могат да се проведат през септември и октомври. За осъществяването на тези промени е необходимо потвърждение от ЦРЧР.

 

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype връзка  да се осъществи на 30.03.2020 г.
 

07.03.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

Трети тур на тестване на платформата Moodle

 

На 07.03.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе „Трети тур на тестване на платформата Moodle от студенти от специалност „Икономика на търговията“ по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, присъстваха доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и гл. ас. д-р Венцислав Перков. Целевата група се състоеше от 26 жени и беше подбрана с оглед тематиката на поместеното учебно съдържание в платформата – предприемачество в областта на търговията и логистиката.

 


 


 

Експертът по дейност 4 запозна участниците със сайта на проекта, след което инструктира студентите за работа в платформата. След като се регистрираха в платформата студентите, трябваше внимателно да огледат и изчетат поместеното учебно съдържание във всеки модул. След тестването всеки един от присъстващите студенти попълни анкетна карта.
 

29.02.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

Втори тур на тестване на платформата Moodle

 

На 29.02.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе „Втори тур на тестване на платформата Moodle от студенти от специалност „Икономика на търговията“ по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта присъстваха доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и гл. ас. д-р Венцислав Перков. Целевата група се състоеше от 16 жени и беше подбрана с оглед тематиката на поместеното учебно съдържание в платформата – предприемачество в областта на търговията и логистиката.


 

Доц. д-р Теодора Филипова – експерт по дейност 4 запозна участниците със сайта на проекта, след което инструктира студентите за работа в платформата. След като се регистрираха в платформата, студентите трябваше внимателно да огледат и изчетат поместеното учебно съдържание във всеки модул. След тестването всеки един от присъстващите студенти попълни анкетна карта. Тестването на платформата продължи през цялата седмица и със студентите редовно обучение.
 

28.02.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

 

ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 28.02.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева  В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Трета транснационална среща в Торино, Италия

2. Развитие и тестване на медийно съдържание – интелектуален продукт 4

 

Партньорите обсъдиха ситуацията, свързана с разпространението на корона вирус COVID-19 в Северна Италия. Българският партньор уведоми другите партньори, че са получили писмо от Министъра на образованието и науката и заповед от Ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ за отмяна или забавяне на всяко пътуване до или през страни, засегнати от вируса. Английският партньор предложи промяна на датата на транснационалната среща и местоназначението. Те добавиха, че ще бъде по-добре срещата да бъде в България през април. Българският партньор трябва да направи запитване до Националната агенция за забавяне на срещата и промяна на дестинацията. Партньорите се съгласиха да проведат среща по Skype, след като получат отговор от Агенцията.

По втора точка Българският партньор предложи да се удължи периода за тестване на платформата до 15 март. Останалите партньори се съгласиха с тази промяна. Българският партньор информира останалите партньори за разходите по издаване на учебника, които са в размер на 330 евро. Те взеха решение да споделят цената между партньорите еднакво - 1/3 от партньор.

 

Следващата Skype среща беше планувана за 13.03.2020 г.

 
22.02.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


Първи тур на тестване на платформата Moodle

 

На 22.02.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе „Първи тур на тестване на платформата Moodle от студенти от специалност „Икономика на търговията“ по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта присъстваха доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и гл. ас. д-р Венцислав Перков. Целевата група се състоеше от 17 жени и беше подбрана с оглед тематиката на поместеното учебно съдържание в платформата – предприемачество в областта на търговията и логистиката.

 

 

Доц. д-р Теодора Филипова – експерт по дейност 4 запозна участниците със сайта на проекта, след което инструктира студентите за работа в платформата. След като се регистрираха в платформата, студентите трябваше внимателно да огледат и изчетат поместеното учебно съдържание във всеки модул – въведение в модула, речник на ключовите думи и термини, pdf-файл с учебното съдържание, презентация на учебното съдържание, видеофилм, външни линкове за разширяване на знанията и компетенциите по тематиката, инструкции за провеждане на тест и провеждането на тест в платформата. Преминаването на първия модул от студентите спомогна за преодоляване на първоначалното притеснение на студентите, което видимо изчезна и се превърна в провокиран интерес и възможност за обогатяване на знанията на участниците.

 

 

Доц. д-р Филипова обясни, че е необходимо записване за всеки един от модулите и нагледно показа тази възможност. След това участниците бяха оставени да работят в системата като при всеки възникнал въпрос те се обръщаха към нея за дискусия и получаване на компетентен отговор. В края на проведеното тестване участниците бяха помолени да попълнят анонимна анкетна карта, където да посочат степента на удовлетвореност от работа в платформата, както и открити грешки и несъответствия в нея. Доц. д-р Т. Филипова представи разработената анкетна карта, която беше раздадена на всеки един от присъстващите студенти. Попълването на анкетната карта беше последен етап от тестването на платформата, след което резултатите ще се обработят и представят на предстоящата трета транснационална среща в Торино, Италия.
 

21.02.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 21.02.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Развитие и тестване на медийно съдържание – интелектуален продукт 4

3.Трета транснационална среща в Торино, Италия

4. Конференция в България през май 2020 г.

5. Управление на проекта

 

По първа точка от дневния ред партньорите обсъдиха последните промени в платформата, направени от италианския партньор. Той заяви, че платформата е напълно готова за употреба и тестване.

По втора точка българският партньор информира останалите, че Националната агенция е одобрила промените в Гантовата диаграма на проекта. Партньорите се съгласиха с крайния срок за тестване на платформата. Според него тестването на платформата ще се извърши в рамките на две седмици до 6 март. В този период 180 участници (60 от държава) ще се регистрират и ще тестват платформата. Съвместно партньорите разработиха анкетна карта за оценка на удовлетвореността от тестването на онлайн курсове в Moodle. Партньорите обсъдиха как участниците ще попълнят въпросника - по имейл или на хартиен носител. Те се съгласиха това да е и по двата начина, според възприетия модел на работа на съответната организация. Българският партньор се съгласи да изпрати линк към анкетната карта до 25 февруари. Също така партньорите дискутираха и начина на представяне на обобщените резултати от проведеното проучване на удовлетвореността.

По трета точка от дневния ред Партньорите обсъдиха документите, които са необходими за третата транснационалната среща в Италия - декларация за присъствие, списък на присъстващите и дневен ред. Партньорите се обединиха около идеята дневният ред да обхваща постигнатите резултати по интелектуални продукти 2, 3 и 4. Ангажимент за изготвянето на дневния ред пое английският партньор. Партньорите се съгласиха да издадат официална публикация с на наръчника за обучение и определиха краен срок до 15.03.2020 г. Броят на книгите, за отпечатване да е минимум 20. Партньорите обсъдиха предложението на италианския партньор за настаняване на българските и английските партньори.

По четвърта точка от дневния ред партньорите обсъдиха текста на покана, който трябва да бъде на български и на английски език за около 200 участници в конференцията.

По пета точка партньорите коментираха тримесечния отчет за септември - декември 2019 г.

 

31.01.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 31.01.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Развитие и тестване на медийно съдържание – интелектуален продукт 4

3. Конференция в България през май 2020 г.

 

По първа точка от дневния ред Българските и английските партньори се съгласиха със снимките, предложени от италианския партньор, за всеки един от обучителните модули. Английският партньор изрази съгласие да бъде отговорен за управлението на искания на данни, свързани с GDPR. Италианският партньор дискутира възможностите за отброяване на посетителите на сайта и платформата, а английският партньор предложи свързване с ИТ компанията в Италия откъдето да дадат възможни решения.

По втора точка от дневния ред партньорите обсъдиха шаблона на сертификата за участие и го приеха. След това отново обсъдиха тестовата извадка и се съгласиха всички задачи да бъдат незадължителни, а продължителността на тестването на платформата да е с максимална продължителност от 5 часа.

Относно конференцията в България през месец май италианският партньор информира участниците в срещата, че ще бъде само една италианска група, която ще кацне в Букурещ. Българският партньор потвърди, че организира транспорт от Букурещ до Свищов за италиански и английски участници в конференцията. Италианският партньор е изпратил фактура за самолетните билети, а българският партньор се съгласи извърши превода към италианския участник в най-кратки срокове.

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype връзка да се осъществи на 21.02.2020 г.

 

15.01.2020 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 15.01.2020 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и ст. преп. Радка Василева. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Развитие и тестване на медийно съдържание – интелектуален продукт 4

3. Конференция в България през май 2020 г.

 

На срещата партньорите обсъдиха необходимостта от темплейт на Сертификат за участие, който да бъде предложен от италианската страна и решиха той да е еднакъв за всички обучаващи се в платформата. Италианският партньор предложи по-добра алтернатива на снимки за модулите и пое ангажимент отново да провери платформата. Българският партньор информира другите участници, че инструкциите относно провеждането на теста са готови. След като бяха прегледани и от останалите участници се стигна до одобрение на предложението и публикуването им в секцията за тестване към всеки модул. Английският партньор се съгласи да разработи сертификат за защита на данни (GDPR) и да го изпрати на италианския участник.

По втора точка от дневния ред българският партньор повдигна въпрос, относно броя на участниците за тестване на платформата. Според английския партньор извадката трябва да включва поне 50 тествани от държава, като те трябва да попълнят анкетна карта за удовлетвореността от учебните материали, поместени на платформата. Английският партньор повдигна дискусия относно периода на тестване и добави, че това зависи от организацията на работата на всяка от страните. Партньорите обмислиха и възможен краен срок за тестване и мониторинг на платформата, който да е до края на месец февруари 2020 г.

По трета точка от дневния ред италианският партньор информира участниците в срещата, че са отправили заявки до компании за групови билети за полет като най-добрата офертна цена за група е сравнително по-добра от предишните. Те посочиха, че ще има две италиански групи, които ще летят до Букурещ. Италианският партньор пое ангажимент в най-кратки срокове да изпрати фактурата за полета и подробна информация за времето на пристигане и заминаване. Българският партньор заяви готовност да спази поетия ангажимент, свързан с организиране на транспорт от Букурещ до Свищов и обратно за италианските и английските участници в конференцията.

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype връзка  да се осъществи на 31.01.2020 г.

 

19.12.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 19.12.2019 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата взеха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Конференция в България през май 2020 г.

 

По първа точка се взе решение италианският партньор да разработи сертификат за достъп и поверителност, съответстващ на GDPR, поради по-доброто познаване на изискванията и използването на италианска компания за хостинг. Също така партньорите дискутираха възможностите за създаване на определени правила за използване на форума на сайта на проекта. Италианският партньор пое ангажимента да подготви и представи достатъчно ефективен начин за регулиране на участниците във форума. След обсъждане на възможните изображения за всеки от модулите се прие българският партньор да подготви и инсталира подходящи изображения към всеки един от модулите. Партньорите дискутираха и възможни промени, свързани с преименуване на отделните секции на темплейта в Moodle.

Партньорите от Италия акцентираха върху разработването на скала за оценка за web-тестовете и писмените задания. Също така към изпитните материали трябва да се подготви и инструкция, която ясно да обяснява възможностите за тестване и начина на оценяване. За изпълнението на тази задача е необходимо да се проучат възможните опции в Moodle и за следващата онлайн среща да се подготвят предложения от българския партньор.

Партньорите обсъдиха и решиха всички елементи (лекции, презентации, видеофилми и тестове) на разработените модули да са задължителни. Английският партньор предложи на следващата онлайн среща да се обсъдят и приемат методите за създаване на комуникация между обучаемите (чат, виртуална класна стая, конкретен форум за курсове), така че те да  имат възможност да споделят свои идеи и виждания.

По втора точка от дневния ред Английският партньор информира участниците в срещата, че най-добрата цена, която са получили като оферта за група, е сравнително добра. Те ще изпратят подробна информация за времето на пристигане и заминаване до българския партньор. Английският партньор попита за възможността българският партньор да организира трансфер от Букурещ до Свищов за участниците от Англия. Българският партньор се съгласи да поеме ангажимент за транспортирането на участниците от летището до Свищов и обратно.

Италианският партньор информира участниците в срещата, че са отправили заявки до компании за групови билети, но все още чакат отговор и окончателна цена. Италианският партньор трябва да информира българския партньор възможно най-скоро за резултата, за да организира плащането на билетите и да сподели подробностите за полетите.

Партньорите обсъдиха и информационен пакет за участниците в конференцията през май 2020 г. Пакетът трябва да включва информация за: настаняване, програма на конференцията, културна програма, Покана за конференцията по проекта, участващи партньори и резюме на проекта. Партньорите ще изпратят този информационен пакет до представители на неправителствени организации, представители на бизнеса, заинтересовани страни, участници в обучението в Лондон.

В края на срещата страните се разбраха следващата Skype връзка  да се осъществи на 15.01.2020 г.

 

16.12.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА


На 16.12.2019 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

Дискусията се проведе в следната последователност:

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Конференция в България през май 2020 г.

 

 

След като беше установен темплейта на в платформата Moodle, българският партньор имаше за задача да попълни с учебно съдържание създадените 9 модула. Беше направено въведение към всеки учебен модул, като беше обособен и речник на ключови думи и термини за улеснение на бъдещите участници. Освен това към всеки модул беше добавено учебно съдържание, включващо PDF файл, презентация, видео урок и външни връзки за допълнителна информация по темата. Към всеки модул беше направен тест и задание.

Партньорите прегледаха създаденото съдържание и предложиха различни възможности за подобряване на модулите – пренареждане на модулите и дигитализиране на презентацията с цел подобряване на оформлението. По предложение на английския партньор бяха обсъдени възможностите за получаване сертификат след успешно преминаване на теста и заданието към всеки модул. Италианският партньор пое ангажимент да проучи и предложи опция за създаване на темплейт за сертификат. От италианския екип беше инициирана дискусия за степента на достъп до учебно съдържание на регистриралите се потребители като гост в платформата Moodle, както и създаването на сертификат за достъп и поверителност, съответстващ на GDPR. След като беше проведена кратка дискусия тези въпроси бяха оставени за допълнително проучване от партньорите, като съответните решения ще се вземат на следващата Skype среща.

По втора точка от дневния ред думата беше предоставена на италианския и английския партньор. Те информираха за възможни проблеми, свързани със резервацията на места за полет, поради големия брой на групите, летящи за България за конференцията през Май 2020 г. Това поражда оскъпяване на билетите за полета. Поради високата цена на билетите партньорите обсъдиха възможността да получат увеличена сума на билети от обсъжданата в предходни срещи. Английският и италианският партньор ще отправят заявки до компаниите, предлагащи билети за групови полети, за да получат предложение за крайна цена и ще информират за получените оферти на следващата Skype среща, определена за 19.12.2019.

 

 

 

19.11.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА
 

На 19.11.2019 г. в аудитория 72 „Специализирана учебна аудитория по търговия“ във Факултетски корпус на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 


 

Дискусията се проведе в следната последователност:

 

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Конференция в България през май 2020 г.

 

Партньорът от Италия информира, че темплейтът в платформата Moodle е готов. Вследствие на това българският партньор поиска пароли за достъп с цел стартиране качването на учебно съдържание. След срещата, чрез изпратен e-mail трябваше да се получи достъп до системата. Българският партньор отбеляза, че е готов с част от учебните материали (тестове и изпитни задачи), които след срещата ще качи в Dropbox за преглед и обсъждане от италианския и английския партньор. След като бяха изяснени тези въпроси се премина към обсъждане на някои аспекти от съдържанието на сайта на проекта. Бяха обсъдени възможностите за представяне на PDF файла на разработеното учебно помагало по проекта, като на преден план излезе идеята да се обособи кратко въведение, обясняващо основните моменти, заложени в помагалото. Италианският партньор изяви желание да разработи и качи на сайта резюмето, а българският партньор има задължение да направи превод на български и след това да го подаде към италианската страна за качване на сайта.

Италианският екип пое ангажимент да помести в таблица английският превод на отделните компоненти на сайта и след това да ги изпрати на българския партньор за превод, поради необходимостта информацията на сайта да е на три езика – български, английски и италиански. Страните се споразумяха, че при необходимост ще бъдат създадени и регистрации в twitter, LinkedIn, YouTube канал.

Българският партньор пое ангажимент да прегледа съдържанието на сайта на български за неточности и в последствие да предостави на италианския партньор необходимите корекции. След като беше определена компанията, която предоставя хостинг услугата в Италия, италианският партньор ще предостави необходимите документи за разплащане с нея. След като беше актуализиран времевия график за провеждане на конференцията в България, българският партньор информира останалите участници, че е получил потвърждение от ЦРЧР за провеждане на конференцията в периода 11-13 май в Свищов, България. Партньорите се разбраха да се ускори резервирането на билети за конференцията в България и своевременно да се изпратят необходимите документи до българския партньор.

Следващата Skype среща беше планувана за 16.12.2020 г.

 

16.10.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 16 октомври 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира виртуална среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи гл. ас. д-р Венцислав Перков, експерт по проекта.

 


 

Основни въпроси за дискусия бяха:

1. Платформа за интелектуални резултати за обмен на знания и добри практики и форум за обмен на идеи

2. Конференция в България през май 2020 г.

3. Трета транснационална среща през март 2020 г.

 

Партньорите обсъдиха развитието на уебсайта. Интерфейсът на уебсайта е готов. Цялото съдържание на уебсайта все още се подготвя. Съдържанието на уебсайта трябва да бъде преведено на български и италиански език в рамките на 2 седмици.

Партньорите обсъдиха съдържанието на ръководството, което е част от картата на сайта. Информацията за ръководството трябва да включва заглавна страница, увод, ключови думи, важни етапи за всяка тема. Информацията за ръководството може да бъде подготвена като PDF файл или като интерактивна книга.

Стопанска академия ще поеме отговорността за подготовката на видеоклипове за всяка тема, които ще бъдат включени в платформата на уебсайта. Всеки видеоклип трябва да бъде дълъг 5-10 минути. Трябва да има 10 видеоклипа (1 въвеждащо видео и 9 видеоклипа за всяка тема). Крайният срок за подготовка е 30.11.2019.

Стопанска академия поема отговорността за подготовката на въпроси за уеб тестовете в платформата за всяка тема, презентации за всяка тема и други материали. Крайният срок за подготовка е 30.11.2019.

Партньорите планират да проведат тест на платформата през февруари 2020 г.

Страните се договориха да направят плащането на хостинга за уебсайта следващата седмица, когато фактурите са готови.

Българският партньор провери опциите за плащане на билетите, които италианският и английският партньор ще купят. Този въпрос се обсъжда със счетоводителя на проекта. За да получат бюджета за транспорт, партньорите трябва да изпратят проформа фактура на Стопанска академия.

Италианският партньор предложи третата транснационална среща да се проведе в Торино. Партньорите договориха датите - 19.03.2020 (дата на пристигане в Италия), 20.03.2020 (дата на транснационалната среща), 21.03.2020 (дата на отпътуване).

 

Следваща среща по скайп: 20 ноември 2019 г.
 

04.10.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВИРТУАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 4 октомври 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира виртуална среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

Срещата протече в следната последователност:

1. Междинен доклад по проекта

2. Платформа за интелектуални резултати за обмен на знания и добри практики и форум за обмен на идеи

3. Конференция в България през май 2020 г.

4. Транснационална среща през март 2020 г.

 

Партньорите обсъдиха окончателното представяне на междинния доклад. Няма междинно плащане, тъй като 80% от бюджета на проекта се превежда в началото на проекта.

Съдържанието на картата на уебсайта се подготвя и след преглед от участниците ще бъде обсъдено. Партньорите се съгласиха да купят Aruba хостинг. Италианският партньор предложи удобен за потребителя интерфейс на уебсайта. Партньорите се съгласиха да закупят предложения интерфейс и да споделят разходите. Партньорите обсъдиха възможностите за плащане за хостинга. Партньорите обсъдиха необходимото време за закупуване на хостинга. Италианският партньор информира, че е възможно това да стане в рамките на седмица.

Бяха обсъдени различни предложения за името на уебсайта, за да се избере най-подходящото. Допълнителна проверка за наличните имена ще бъде извършена от италианския партньор.

ИТ специалистът от Стопанска академия ще има достъп до платформата за електронно обучение за качване на курсове.

Според предложения от българския партньор за пътни разходи партньорите трябва да намерят транспорт, който струва максимум 150 евро на човек.

На срещата бяха обсъдени и разходите за вътрешен превоз в България, наемането на зали, храненето и настаняването.

Българският партньор трябва да провери опциите за плащане на билетите, които италианският и английският партньор ще купят. Този въпрос трябва да бъде обсъден със счетоводителя на проекта и българският партньор ще информира партньорите как може да се извърши плащането.

Партньорите обсъдиха предстоящата транснационална среща през март 2020 г. в Италия. Италианският партньор информира, че срещата може да се проведе в Торино.

 

Следваща среща по скайп: 16 октомври 2019 г.

 

20.09.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


СКАЙП СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 20 септември 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.


Дневен ред на срещата:

1. Платформа за интелектуални резултати за обмен на знания и добри практики и форум за обмен на идеи

2. Конференция в България през май 2020 г.

3. Междинен доклад по проекта

 

 

Партньорите обсъдиха идеята бюлетините да бъдат включени в уебсайта. Италианският партньор предложи 3 решения за избор на хостинг. След това бяха обсъдени цените на всеки възможен хостинг. До момента най-ефективният избор е Aruba.It. Италианският партньор трябва да направи сравнение между различните компании, предлагащи хостинг, като провери наличните безплатни имена на уебсайтове, които трябва да са свързани с темата и идеята на проекта. На следващата среща предложението за наличен уебсайт ще бъде обсъдено от партньорите. Партньорите решиха да споделят таксата за хостинга за период от 3 години.

Италианският партньор информира участниците в срещата, че има полети от Милано и Козенца до Букурещ по повод заключителната пресконференция по проекта през май 2020 г. Според проектното предложение българският партньор трябва да подготви бюджет за конференцията, който включва наем на зали, осигуряване на храна за участниците, билети (25 участници на партньорска организация), транспорт, хотел и др.

Партньорите обсъдиха представянето на междинния доклад, приключването на 4-месечните доклади на партньорите и идеята бюлетините да бъдат публикувани на уебсайта.

 

Следваща среща по скайп: 4 октомври 2019 г.

 

05.09.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 5 септември 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.


 

Дискусията се проведе в следната последователност:

1. Онлайн платформа за интелектуални резултати, свързана с обмен на знания и добри практики, форум за обмен на идеи

2. Трета транснационална среща в Италия през 2020 г.

3. Конференция в България през май 2020 г.

 

Партньорите обсъдиха работата по платформата, уебсайта и форума. Стопанска академия информира партньорите, че платформата следва да се поддържа на английски език. Екипът на бенефициента по проекта обсъди с италианския партньор създаването на уебсайта, включително меню на уебсайта на 3 езика (английски, италиански и български). След това партньорите разговаряха върху проблемите на хостинга на уебсайта и платформата. Поради възможната поява на трудности, италианският партньор предложи да се използва 1 хостинг, като платформата и уебсайтът ще бъдат свързани.

Партньорите обсъдиха необходимостта от поддържане и актуализиране на уебсайта в продължение на 2 години след края на проекта. Резултатите от проекта ще бъдат публикувани на уебсайта на Стопанската академия „Д. А. Ценов“ след изтичане на периода от 2 години.

Екипът на Euroform RFS представи организацията на съдържанието. Италианският партньор предложи платформата да бъде разработена в среда на Moodle. Идеята е платформата да бъде разработена вътре в уебсайта. Българският и английският партньор ще имат достъп до платформата за качване на информация и съдържание (презентации, тестове, материали и др.).

Окончателната версия съдържа следните менюта и подменюта. Основните менюта на уебсайта са: Проект, Новини, Електронно обучение, Обучителен семинар, Обучителна конференция, Контакти. Подменютата на главното меню „Проект“ са: Идея и цели, дейности и резултати, партньори. Подменютата на главното меню „Новини“ са: Транснационални срещи, новини и събития. Подменютата на главното меню „Електронно обучение“ са: Курсове, Форум. Подменютата на главното меню „Обучителен семинар“ са: програма, наръчник, дейности. Другите две основни менюта - Учебна конференция и контакти нямат подменюта. Платформата Moodle позволява на до 10000 потребители да я използват. Цената на хостинга да бъде споделена от 3-те партньора.

Партньорите обсъдиха възможните дати за третата транснационална среща през месец март 2020 г.

Дискутираха се възможните варианти за превоз на участниците от Италия до България и до Свищов, България, където ще се проведе конференцията през месец май 2020 г. Българският партньор уведоми италианския партньор за наличните полети.

 

Следваща среща в Skype: 18 септември 2019 г.
 

30.08.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ОНЛАЙН СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

 

На 30 август 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се проведе онлайн среща между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова и гл. ас. д-р Венцислав Перков. Представители на английския и на италианския партньор също участваха във връзката. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Платформа за интелектуалните резултати по дейност 3 за обмен на знания, обмен на добри практики и форум за обмен на идеи

2. Трета транснационална среща в Италия

3. Конференция в България през май 2020 г.

4. Изготвяне на междинен отчет по проекта

 

Партньорите започнаха дискусия относно техническите параметри на платформата. След това бяха обсъдени базата данни, Съдържанието и управлението на Съдържанието. Подготовката на образователното съдържание и това, че то трябва да бъде качено в платформата, беше дискутирано от участниците в срещата. Партньорите решиха да подготвят предложения за функционалности на платформата, структурата на уебсайта, която ще бъде създадена, за да обменят предложенията и да ги обсъдят на следващата среща на Skype.

Представителите на трите страни обсъдиха възможността за разсрочване на времето на третата транснационална среща и решиха да вземат окончателното решение на следващата среща по скайп.

На дискусия се подложиха възможните варианти за транспорт на участниците на италианския и английския партньор до България и до Свищов, България, където ще се проведе конференцията. Ангажимент на бенефициента на проекта е да осигури както самолетни билети, така и вътрешна логистика на чуждестранните гости.

Партньорите обсъдиха подготовката на междинния отчет по проекта, който трябва да бъде представен.
 

15.07.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


30 СТУДЕНТКИ ОТ СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ УЧАСТВАХА В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЛОНДОН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

В рамките на проект „European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning“, договор номер 2018-1-BG01-KA203-048016, финансиран по програма Еразъм+, КД 2, Сектор „Висше образование“ в периода 01.07.2019 – 12.07.2019 г. в Лондон се проведе пилотно обучение на 30 жени от България и 30 жени от Италия. Проектът е изпълняван от три партньорски държави - бенефициент на проекта е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, с ръководител доц. д-р Светослав Илийчовски, а партньорските организации са European Strategic Partnerships Ltd. (Великобритания) и Euroform RFS (Италия).

Обучителният семинар имаше за цел участничките да придобият практически знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, които да им помогнат в бъдеще да стартират собствен бизнес, както и да подобри комуникационните им способности и участието им в междукултурна среда. Всички участници в обучителния семинар бяха избрани посредством стриктна селекционна процедура и критерии, одобрени от трите партньорски организации. Работният език на обучението беше английски език.

По време на обучителният семинар участниците се запознаха с основните характеристики на предприемачеството, в частност на женското предприемачество, предприемаческия процес, изискванията към структурирането на бизнес план, възможностите за финансиране на бизнеса и др. Освен запознаване с теоретичните постановки в областта на предприемачеството, участниците разработиха бизнес план по предварително зададена тема, чрез разпределение на лотариен принцип на българските и италианските жени в екипи от по шест участника. За по-пълното усвояване на учебното съдържание, беше осигурена подходяща учебна среда, подпомагаща написването на бизнес плана, посредством редуване на лекционна част, последвана от практическа. Това позволи на екипите за кратко време да се обединят около основната идея на техния бизнес по всяка от изтеглените теми (електронна търговия с парфюмерийни продукти, производство и търговия с мебели, развитие на ресторантьорски бизнес, опазване на околната среда и преработка на компост и др.) и да се съсредоточат върху разработването на всяка отделна част на бизнес плана.


 


 

Работата по екипи продължи една седмица като участниците се стремяха да подготвят основните елементи на бизнес плана – въведение, представяне на основната бизнес идея, анализ на пазара и идентифициране на конкурентите, сегментиране на пазара и откриване на незаетите пазарни ниши, определяне профила на потребителите, разработване на оперативен план за действие, финансиране и ефективност на бизнеса.

Върху разработените бизнес планове бяха разработени презентации, отразяващи основните новаторски идеи, предимно съсредоточени върху здравословно хранене, пестене на изчерпаемите ресурси, повишаване на качеството и засилено използване на електронните технологии при осъществяване на производствените и търговските процеси, както и при поддържането на контакти с потребителите, преработването на отпадъците и опазването на околната среда и социално включване на хора в неравностойно положение.

Представянето на бизнес плановете се състоя на 10 юли 2019 г., като участниците приложиха различни атрактивни техники за привличане на вниманието на аудиторията. След като всеки от екипите представи своята бизнес идея, всеки екип получи рецензии, в които бяха откроени както силните страни, така и възможностите за подобряване на бизнес плановете и презентациите. На 11 юли 2019 г. се проведе финалният тест и бяха раздадени сертификати на всички участници. 

Теоретико-практическото обучение беше разнообразено от подготвена културна програма, изразяваща се в посещение на различни забележителности и атракции в Лондон. Това спомогна за допълнително сплотяване на екипите преди финалното приключване на бизнес плановете и подготовката на презентациите. По-емблематичните обекти, посетени по време на организираните за тях културни маршрути включваха The National Gallery - Admiralty Arch - The Mall - Buckingham Palace - St James's Park - Parliament Square - The Church of St Margaret - Westminster Abbey - The Palace of Westminster - Big Ben - Westminster Bridge - County Hall - The London Eye - Queen Elizabeth Hall - The National Theatre - Tate Modern - Millennium Bridge - Shakespeare's Globe - Winchester Palace - Borough Market - Golden Hinde - London Bridge - HMS “Belfast” - The Shard - City Hall - Tower Bridge - Tower of London - The Monument - St. Paul’s Cathedral.

В следващите дейности в рамките на проекта предстои разработване на електронна платформа за обучение, която ще бъде с отворен достъп и ще осигури устойчивост на резултатите от проекта. Освен определената целева група, дигиталният ресурс ще се използва и за подготовката на други потенциални предприемачи.

Накратко, основните ползи от краткосрочното обучение могат да се обобщят в следните насоки:

 • Запознаване с теоретичната същност на предприемаческата идея и бизнес планирането.
 • Обмяна на опит между български и италиански студенти, както и споделяне на практически умения от английските обучители.
 • Работа в екип на интернационален принцип и коопериране в работна среда.
 • Културна, езикова, етническа, религиозна и пр. интеграция между партньори от три държави.
 
26.06.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

На 26 юни 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира поредната скайп-връзка между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От Стопанска академия – бенефициент по проекта, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.
 

 

Дискусията се проведе в следната последователност:

1. Предстоящото обучение на 30 жени от България и 30 жени от Италия в Лондон.

2. Уточняване на период за провеждане на конференция през 2020 г. в Свищов.

 

Детайлно се коментираха всички елементи от обучението в Лондон – полети, пристигане, трансфериране до хотела, настаняване. Представителите на английския партньор презентираха програмата на обучителния семинар и първоначалните ангажименти по посрещането. Запознаха с условията както по пребиваване, така и по провеждане на семинара.

По отношение на ръководството се взе решение: то да бъде разграничено на две части – първата да включва методологията на преподаване и обучение, а втората – наръчник за участниците, който се състои от 9 теми.

На дискусия се подложи и предложението от английската страна за културна програма – набелязани забележителности, осигуряване на Oyster cards за всички участници, подходящи дни и пр.

По точка втора от дневния ред партньорите обсъдиха преди всичко периода на провеждане на конференцията по проекта, заложена през 2020 г. След съобразяване с редица фактори и ангажименти на трите страни се стигна до идеята за 11-13 май 2020 г.

През следващия месец няма да се провежда виртуална среща, тъй като предстои присъствена среща в Лондон.
 

23.05.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

 

На 15 и 16 май 2019 г. в Лондон, Англия се проведе втора транснационална среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“; представители на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор и на EUROFORM RFS – италианския партньор. Доц. Илийчовски откри и ръководи срещата.

 

 

Дневният ред, предварително одобрен от страните, беше:

 1. Запознаване с възможностите и капацитета на мястото с оглед предстоящо обучение на целевата група в периода 1-12 юли 2019 г.
 2. Дискутиране на резултати от проведени анкетни проучвания в България, Англия и Италия.

С детайлни презентации се обобщиха основните резултати от проучвания сред жени, потенциални-предприемачи в трите партниращи си страни.

 


 

 
 

3. Идентифициране на пропуските в уменията, общите практики за обучение, компетенциите и тенденциите, които могат да се използват като отправна точка за определяне на ключовите области и характеристики в иновативното обучение по предприемачество за жени.

Вследствие анализиране на основните резултати и очертаване на тенденциите от анкетното проучване се формулираха основните аспекти на бъдещо обучение на целевите групи.

4. Формулиране на основни изводи и дискутиране относно бъдещите стъпки, свързани с иновативното обучение по предприемачество за жени

5. Обсъждане съдържанието на учебно помагало по предприемачество

6. Докладване за хода на процедурата по селектиране на целеви групи от България и от Италия за обучението в Лондон

7. Дискутиране относно логистиката, настаняването и обучението на целевите групи в Лондон

8. Обсъждане на дата за следваща виртуална среща между партньорите

9. Обсъждане на дата за трета транснационална среща в Италия

10. Дискутиране на бъдещите дейности по проекта, съгласно Гант-схемата

 


 

30.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

На 19 април 2019 г. в Център за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов се организира скайп-връзка между партньорите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. От страна на координиращата институция – Стопанска академия, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. В онлайн срещата вземаха участие представители на английския и на италианския партньор. Дискусията откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

 

На обсъждане се подложиха следните предстоящи ангажименти:

 1. Наръчник за провеждане на обучения.
 2. Втора транснационална среща между партньорите в периода 15-17 май 2019 г. в Лондон, Великобритания.
 3. Учебна визита на целевата група в Лондон, Великобритания в началото на месец юли 2019 г.

Детайлно се представиха резултатите, свързани с разработването на модули за обучение, тематичното съдържание и хронологичния порядък. Уточниха се стандартите за разработване на учебни материали – програма и онлайн пособия. На одобрение се подложи дневният ред за предстоящата транснационална среща и ангажиментите до нейното провеждане. Коментираха се основни мероприятия по организирането на обучението в Лондон – пътуване, настаняване, обучителна програма.
 

30.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ПРОЦЕС НА СЕЛЕКТИРАНЕ НА ЦЕЛЕВА ГРУПА ЗА ОБУЧЕНИЯ

 

В изпълнение на дейност 2 от проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от Стопанска академия предприе следните стъпки за формиране на целева група:

 • Разработване на критерии за подбор на участници в обученията по проекта.

- Публикуване на обява за кандидатстване и разпространение на съобщението сред студенти.

- Разработване на процедура за селектиране на кандидати за участие в обучения по проекта.

- Разработване на инструкции за селекция на участниците.

- Разработване на карта за оценка на кандидатите.

- Набиране на необходимите документи от кандидатите.

- Назначаване на комисия за селекция чрез Заповед на Ректора на Стопанска академия.

 • Провеждане на заседание на комисията за селекция.

В рамките на обявения срок за кандидатстване (29 март 2019 г.) бяха подадени 39 комплекта с документи. Извън срок в Центъра за международна дейност е получена 1 апликационна форма.
 

 

На 3 април 2019 г. Комисията за селекция на кандидатите за обучения по проекта проведе свое заседание. На всички кандидати бяха присвоявани точки, съгласно разработената Процедура. На оценка бяха подлагани:

 • Критерии за административно съответствие.

- Базови критерии за допустимост.

 • Допълнителни критерии.


 

Минималният брой точки е 10.5, а максималният – 115.

В резултат на извършеното класиране се стигна до следните резултати: необходимата целева група от 30 обучаеми беше попълнена. Резервните членове бяха 9, а некласиран е 1 участник, поради подадени документи извън обявения срок.

Всички участници бяха уведомени по е-мейл за статута на тяхното класиране.

 

10.03.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ВТОРА ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

Съгласно определеното с протокол от 22 февруари 2019 г. между организациите-партньори по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов проведе втора виртуална среща. Чрез скайп връзка се установи контакт между представители от партниращите си страни. От страна на координиращата институция – Стопанска академия, на обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. Срещата откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

Обсъдени бяха следните предстоящи ангажименти, мероприятия и срокове:

1. Дейност 1: Резултати от сравнителен анализ на търсенето и предлагането от страна на нискоквалифицираната работна сила в областта на търговията и логистиката между жените предприемачи и дигиталните умения.

2. Дейност 2: Напредъка по разработването на иновативни обучителни решения за женското предприемачество и дигитални умения, необходими за развитието на търговията и логистиката.

3. Критерии, процедура и инструкции за селектиране на целева група за обучение в Лондон, Великобритания.

4. Транснационална среща през месец май 2019 г. в Лондон, Великобритания.
 

22.02.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


ПЪРВА ВИРТУАЛНА СРЕЩА МЕЖДУ ПАРТНИРАЩИТЕ СИ СТРАНИ

 

С оглед срочното изпълнение на дейностите по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, екипът от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, предприе организирането на ежемесечни виртуални срещи между партньорите. Първата скайп връзка се състоя на 22 февруари 2019 г. от 16 часа в Център за международна дейност. На обсъждането присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова, гл. ас. д-р Венцислав Перков и Цветелина Телбис. Срещата откри и ръководи доц. д-р Светослав Илийчовски, ръководител на проекта.

 

 

На обсъждане и съгласуване бяха подложени следните въпроси и срокове за изпълнение:

1. Дейност 1: Сравнителен анализ на търсенето и предлагането от страна на нискоквалифицираната работна сила в областта на търговията и логистиката между жените предприемачи и дигиталните умения.

2. Дейност 2: Разработване на иновативни обучителни решения за женското предприемачество и дигиталните умения, необходими за развитието на търговията и логистиката.

3. Съвместно обучение на студенти в Лондон, Великобритания.

Постигнато беше съгласие за следваща дата на виртуална среща – 18 март 2019 г.
 

12.02.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016


АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЖЕНИ – ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

 

В изпълнение на дейност 1 по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, през периода месец януари – месец февруари 2019 г. екипът на проекта реализира анкетно проучване сред 105 жени – студенти от областите на Северна централна и Северозападна България.


Чрез разработената Анкетна карта се целеше акумулиране на резултати, които да подпомогнат бъдещото разработване на модули за обучение. В по-конкретен план, въпросите бяха групирани в следните направления:

Модул 1 – Наличие на знания, умения и компетенции с въпроси, свързани с:

 • компетенции относно идеи и възможности;

- компетенции относно ресурсите;

- компетенции относно предприемането на действия;

- дигитални компетенции;

- търговски компетенции;

 • логистични компетенции.

Модул 2 – Обща информация за респондента.

Върху базата на обработените първични данни от анкетното проучване се установи, че респондентите притежават определени знания, умения и компетенции в областта на предприемачеството, но са необходими допълнителни обучения в областта на: търговската наука и практика; логистичните възможности и дигиталните иновации.
 

22.01.2019 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

На 22 и 23 януари 2019 г. в София се проведе първа транснационална среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“; представители на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор и на EUROFORM RFS – италианския партньор. Доц. Илийчовски откри и ръководи срещата.


 

Дневният ред, предварително подаден за съгласие от страните, беше:

1. Представяне на партниращите институции

2. Общ преглед на проекта

3. Актуализация на сроковете на проекта относно транснационалните срещи

4. Комуникационна стратегия на проекта

5. План за управление на проекта:

• обсъждане на подробния работен план и график за дейностите по проекта;

• обсъждане на основните дейности и планираните резултати;

• разпределя задачите и определя сроковете за изпълнение;

• управленски и организационни въпроси;

• въпроси, свързани с качеството и оценката,

• въпроси, свързани с разпространението.

6. Определяне на стратегии за участие на заинтересованите страни.

7. Следващи стъпки и план за действие.

В детайлна презентация доц. Илийчовски обобщи проектната идея, поясни основните стъпки и мероприятия, както и ангажиментите на страните. На обсъждане бяха подложени срокове и конкретни дати за изпълнение на проектните дейности.
 

 
23.10.2018 г.
Съобщение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016

ПРЕДВАРИТЕЛНА УТОЧНЯВАЩА СРЕЩА

 

На 23 октомври 2018 г. в Свищов се проведе предварителна среща по проект „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез е-обучение“, с цел уточняване на конкретните стъпки за изпълнение на проекта. Срещата се проведе в Центъра за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, като Еразъм+ офис, специализирано звено на бенефициента. На срещата присъстваха: доц. д-р Светослав Илийчовски – ръководител на проекта, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова и гл. ас. д-р Венцислав Перков от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и представител на EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD. – английския партньор.
 


 

Присъстващите обсъдиха следните основни въпроси:

 1. Численост и състав на екипа по управление на проекта
 2. Дати за транснационални срещи
 3. Провеждане на ежемесечни виртуални срещи
 4. Ангажименти и отговорности по дейност 1.
 5. Ангажименти и отговорности по дейност 2.

 
Като предстоящи в близко бъдеще мероприятия се очертаха: транснационална среща в България през месец януари 2019 г. между трите партньорски организации; извършване на предварително анкетно проучване сред жени за необходимите знания, умения и компетенции относно предприемачески инициативи.