Project number: 2020-1-BG01-KA203-079025 “Adaptation of strategies for corporate social responsibility

to address the implications of the Industry 4.0”

 
27.05.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА


На 27.05.2021 г. се проведе шестата международна онлайн среща с партниращите институции по проекта: Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България; СА „Д. А. Ценов“ – България; ACEEU GmbH – Германия; FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания; UNIVERZITET U NISU – Сърбия. Срещата се проведе посредством системата Big Blue Button. Основният въпрос който бе обсъдени в детайли бе проучване и реализиране на учебните теми, посветени на въздействието на Индустрия 4.0 върху предприятията и корпоративната социална отговорност в отделните държави. То има за цел да прегледа икономическите отрасли, дълбоко предизвикани от Индустрия 4.0 поради пропуските в обучението в съществуващите университетски програми и по този начин да се идентифицират учебни теми за корпоративна социална отговорност за по-нататъшно развитие, в рамките на проекта. В хода на срещата беше представен за обсъждане между партньорите въпросник за предпочитанията по отношение на възгледите или професионалния опит, състоящ се от 4 зони на проучване с прилежащите към тях въпроси.
Проучването и анализирането на получените данни е част от процеса по реализиране на интелектуалния труд и една от идеите на проекта за структуриране на учебен курс свързан с влиянието на Индустрия 4.0. 

 

 

 
 
25.02.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА


Срещата бе финализирана с изготвяне на разпределение на изпълнението на задачите във времето за следващите 4 месеца.
За да се отсеят добрите практики в сравнително резюме бяха обхванати съществуващите университетски програми по КСО. Обсъдиха се вариантите за формирането на въпросници - отделни за лектори, студенти и бизнес експерти, националните версии на Рамката за компетентност и учебната програма и др. 
По време на международната работна среща бе осъществена и обстоен преглед на плана за действие по IO1. Обсъдени бяха: националните резюмета по КСО - с фокус върху техните индикативни раздели: теоретична база, законодателство, национални разработки, препоръка на ЕС в национален аспект, тълкуване от гледна точка на отделните организации, тълкуване от гледна точка на партньорите и др. Разгледани бяха практически примери, традиции и нагласи, корпоративни политики, регионални различия и подходи. 

В хода на срещата бяха разгледани в детайли графиците по изпълнение на предстоящите дейности по проекта. В детайли се обсъдиха и разпределиха по екипи дейностите по административната и фактическата част на проекта. Администрирането на проекта се основава и на популяризирането му сред широката аудитория и в социалните мрежи. Към настоящия момент вече е налице и информационна осигуреност на проекта в социалните мрежи, както следва: 
На 25.02.2021 г. се проведе петата международна онлайн среща с партниращите институции по проекта: Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България; СА „Д. А. Ценов“ – България; ACEEU GmbH – Германия; FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания; UNIVERZITET U NISU – Сърбия. Срещата бе проведена посредством системата Big Blue Button. Основните въпроси които бяха обсъдени в детайли бяха 2: Административни въпроси - разписания и др. и обсъждане на план за IO1.  

 
21.01.2021 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

На 21.01.2021 се проведе четвъртата по ред международна онлайн среща с партниращите институции по проекта: Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България; СА „Д. А. Ценов“ – България; ACEEU GmbH – Германия; FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания; UNIVERZITET U NISU – Сърбия. Срещата бе проведена посредством системата Big Blue Button. Основните въпроси които бяха обсъдени се състоят в 3 конкретни точки:

 1. Проблеми с разпространението и обсъждане на предложение за рекламен винил;
 2. Обсъждане на план за действие до края на IO1;
 3. Обсъждане на рамката за компетентност;

В хода на срещата бе обсъден и представен уебсайтът на проекта (https://csr-project.eu/), който стартира и ще бъде актуализиран периодично. Също така се разгледаха и разработваните шаблони за разпространение и публикуване. Следващият етап, който бе обсъден е стартиране на страници в социалните медии и улавяне на всяка възможност за промоция на проекта - онлайн или лице в лице.

Обсъдени и разпределени във времеви аспект и по екипи по проекта бяха следните дейности:

 • Поддържане на уеб сайта на проекта;
 • Производство на печатни банери;
 • Публикации в социалните медии;
 • Производство на електронни листовки;
 • Изготвяне на електронна брошура;
 • Изготвяне на медийни съобщения;
 • Срещи със заинтересовани страни и промоция на проекти;
 • Събития за разпространение и експлоатация (лице в лице);

Най-съществено внимание бе обърнато на обсъждане и анализ на съществуващите учебни програми и програмите за обучение, свързани с КСО в страните, в които се изпълняват проекти, сравнение с нуждите и идентифициране на пропуски. Анализът на иновациите в ЕС и препоръките на ЕС в областта на КСО и законодателството в този сектор включва анализ на примери за добри практики в областта на КСО в страните партньори, своеобразно тълкуване на законодателството на ЕС и прилагането му в страните партньори. Резултатите от този анализ ще дадат възможност за създаване на рамка за компетентност. Рамката се стреми да изгради набор от характеристики в образованието, обучението и развитието на бъдещите фирмени мениджъри и икономисти в реалността на епохата Индустрия 4.0. Учебният план ще бъде основан на практика и приложимост. Разработването на компетентностната рамка и учебната програма ще бъде предшествано от проучване, което ще идентифицира определени отрасли на икономиката, дълбоко оспорени от Индустрия 4.0 поради пропуски в обучението в съществуващите университетски програми. Партньорите ще използват отделни въпросници за студенти, преподаватели и бизнес експерти. Всеки въпросник ще има раздели, които ще измерват теми като наличност на теми, осигуряване на базово обучение и широко разбиране на последиците от Индустрия 4.0.

03.12.2020 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


ОНЛАЙН ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА СРЕЩА С ПАРТНИРАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ПРОЕКТА

На 03.12.2020 г. бе проведена онлайн видеоконферентна среща посредством Big Blue Button с партниращите институции по проекта и обсъждане на предстоящите съвместни междуинституционални дейности. Обсъдени са изготвената цялостната визия на проекта, интелектуалните резултати, по които екипите ще трябва да работят, управлението и администрирането на проекта Разгледани са в дълбочина рекламните и информационни материали-графичния дизайн на логото на проекта, банерите, уеб сайта, графичните изображения, подготвени за публикуване в социалните мрежи. Изготвен е план за действие и предстояща работа – разпределение на задачите във времеви аспекти (създаване на график за работа), разпределение на дейностите по екипи, съобразно възможностите за полезни действия на всяка от партниращите институции


  
16.10.2020 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

След успешно кандидатстване и класиране на СА "Д. А. Ценов" в топ 5 на проектните предложения за страната, в международните дни на Еразъм програмата на 16.10.2020 г. във виртуален формат чрез системата Big Blue Button се проведе и първата онлайн международна партньорска среща на координационния екип на проекта, където партньори на висшето ни училище са университети и академични асоциации от Германия, Испания и Сърбия, както и Националната федерация на работодателите на инвалиди.

На заседанието бяха представени членовете на работните екипи и същността на институции, които представляват, както и ангажиментите и отговорностите по проекта на всяка една от тях. Сформираният работен колектив обсъди възможните предстоящи дати за работни заседания и методите за работа по изпълнение на задачите по проекта.
 

 
 
24.09.2020 г.
Съобщение по проект 2020-1-BG01-KA203-079025


ПЪРВА ОРГАНИЗАЦИОННА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТА ОТ БЪЛГАРИЯ

На 24.09.2020 г. СА „Д. А. Ценов“ – Свищов бе домакин на първата организационна среща на партньорите от България по проекта. Нейн домакин бе проф. д-р Андрей Захариев - ръководител на проекта в СА „Д. А. Ценов. На срещата присъстваха Славейко Славков – представител на Националната федерация на работодателите на инвалиди, доц. д-р Маруся Смокова – директор на Центъра за международна дейност при СА „Д. А. Ценов“ и гл. ас. д-р Петко Ангелов – координатор на проекта.

Срещата бе посветена на подробно представяне на същността и съдържанието на проекта. За целите на продуктивността от него бяха обсъдени: основни административни и организационни въпроси, начина за комуникация с партньорите в условията на национална карантина, разпределение на отговорностите, начините за документално обслужване на проекта.