АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ 
Всички членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в Международната конференция - X International research-to-practice conference “Society transformations in social and human sciences”
На 10 декември 2021 г. изследовател д-р Александрина Александрова, гл. ас. д-р Танер Исмаилов, гл. ас. д-р Ангелин Лалев и Виктория Бъзинска - членове на екипа за изпълнение на проект: „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в десета международна конференция “Society transformations in social and human sciences”, организирана съвместно от 9 европейски университети, сред които: Baltic International Academy (Latvia); Daugavpils University (Latvia); College of Accounting and Finance (Latvia); V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine); Lithuanian Sports University (Lithuania); Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland); City Unity College Niosia (Cyprus); Saint Petersburg University of Civil Aviation (Russia); University of Oradea (Romania). Членове на екипа представиха две екипни разработки със заглавия: Measuring a country’s fiscal capacity on the example of Bulgaria и The total taxable resource and the tax gap - indicators for measuring fiscal capacity. И двете представени публикации са съвместни, осъществени от екипа за изпълнение на проекта в рамките на изпълнение на заложените проектни дейности.
 
   


Членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в Международната конференция - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN EDUCATION. На 18 и 19 октомври 2021 г. Изследовател д-р Александрина Александрова и гл. ас. д-р Танер Исмаилов - членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в поредна международна научна конференция. Изследовател д-р Александрина Александрова представи съвместната публикация на авторите на тема: „IMPROVING FINANCIAL LITERACY AS A PREREQUISITE FOR INCREASING FISCAL CAPACITY: THE BULGARIAN CASE“. Международната конференция - 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN EDUCATION, бе организирана в Истанбул, Турция и се проведе онлайн, поради ограниченията свързани с Ковид-19. Международният научен форум е с подчертана научна значимост като в него взеха участие над 80 учени от цял свят. Предстои индексиране на публикувания сборник от конференцията с ISBN: 978-605-06286-5-4 с double-blind peer review рецензиране в международната наукоментрична бази данни Web Of Science.


 
   

 

Членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие ХХІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів

Членовете на екипаза изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 Taner Ismailov и Александрина Александрова взеха участие ХХІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, състояла се на 04 април 2021 г. в дистанционна среда. През м. юли 2021 г. беше публикуван и сборникът с метариали от конференцията. Оргзниазтори на конференцията са водещи университети от Източна Европа като форумът дава възможност на докторанти, млади учени и постдокторанти да споделят своите изследователски виждания и интeреси и да презентират своите научни открития в областта на икономиката.

   


На 23 февруари 2021 г. членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в Научна сесия „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през XXI“, организирана от Института за научни изследвания при Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Събитието се организира ежегодно от института като в рамките на форума се представят резултатите от научноизследователски проекти, имплементирани в Стопанска академия. Д-р Александрина Александрова запозна аудиторията с постигнатите до момента резултати и етапът на изпълнение на дейностите на проект: „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“.


 

   


В периода 24 – 26 септември 2020 г. членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019, в лицето на Изследовател д-р Александрина Александрова и гл. ас. д-р Танер Исмаилов взеха участие в международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм, сигурност – 2020 г.“, която е част от календара със събития по случай отбелязването на юбилейната стотна учебна година на УНСС. Събитието беше организирано от катедра "Регионално развитие" и катедра "Национална и регионална сигурност" при УНСС и се проведе в УОБ "Равда" под патронажа на Ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров.

В провелият се форум, ръководителят на проекта изследовател д-р Александрина Александрова и гл. ас. д-р Танер Исмаилов представиха своята разработка на тема: „Comparing the Fiscal Governance frameworks of the USA and the EU“. Участието на изследователите от СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов се реализира в контекста на изпълнение на дейностите на научноизследователския проект. Участници в научния форум бяха представители от 6 държави, 5 университета и представители на бизнеса от страната и чужбина с над 30 доклада презентирани в три тематични направления. Предстои публикуване и индексиране на разработките в различни бази данни.


 

   

Конференцията с домакин Baltic International Academy се проведе изцяло в дистанционен формат, поради ограниченията и превантивните мерки, наложени от Ковид-19. Международният научен форум е с подчертана научна и практико-приложна значимост, индикатор за което са повечето от 60 учени и практици, които взеха участие в него. Предстои публикуване на сборник с материалите от конференцията като всички приети за публикуване трудове са преминали през double-blind peer review рецензиране.
На 11 и 12 май 2020 г. членове на екипа за изпълнение на проект „Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет на Република България?“, № КП-06 М35/5 от 18/12/2019 взеха участие в Юбилейната международна научна конференция посветена на 100-годишнина от създаването на Икономически университет – Варна. Темата на научния форум бе „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“. В конференцията участваха 348 учени, преподаватели, докторанти, студенти, представители на бизнеса от страната и чужбина. Доклади представиха участници от 23 български висши училища и 15 университета от Германия, Полша, Литва, Португалия, Румъния, Хърватска, Словакия,  Русия, Сърбия, Украйна, Ливан. Предстои да бъде публикуван сборник с 271 научни доклада. 

 

Изследовател д-р Александрина Александрова и гл. ас. д-р Танер Исмаилов представиха своите доклади със заглавия „Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи?“ и „Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на Европейския съюз през последното десетилетие“. Участието на изследователите от СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов се реализира в контекста на изпълнение на дейностите на научноизследователския проект. Поради непредвидените обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19, конференцията се проведе в дистанционен формат.