Научноизследователски проект „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, КП-06-М55/1 от 15.11.2021 г.

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН ”Конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти– 2021 г.“

Организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
Обща стойност на проекта: 28 420.00 лв.
Продължителност на проекта: 24 месеца/15.11.2021 – 15.11.2023 г.

Основната цел на проекта: Конструиране на модел за анализ на ефективността на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция в регионалното развитие, финансовата и информационна системи и концептуална рамка за приложението му.

Проектни дейности:
Работен пакет 1: Изследване потенциалните възможности за преодоляване на регионалните различия в ЕС и България чрез инструмента на интегрираните териториални инвестиции в контекста на финансовата интеграция в рамките на съюза.
Работен пакет 2: Разработване на практико-приложен модел за анализ на въздействието на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция върху регионалното развитие.
Работен пакет 3: Оценка приложимостта на дигиталните решения за подпомагане процеса на конвергенция в контекста на концепцията за интегрирани териториални инвестиции.
Работен пакет 4: Разпространение на резултатите от осъществяване на научноизследователския проект.

Резултати:
•          8 научни публикации в научни списания, индексирани в Scopus и Web of Science
•          4 научни публикации в реферирани и индексирани издания във вторични световни литературни източници
•          2 монографии

Екип за изпълнение на проекта:
Ас. д-р Мариела Стоянова – Ръководител
Изследовател д-р Александрина Александрова – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Димитър Костов – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Цветан Павлов – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Асен Божиков – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Евгени Овчинников – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Тихомир Върбанов – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Искрен Таиров – член на научния колектив
Гл. ас. д-р Иван Ангелов – член на научния колектив
Д-р Кристина Георгиева – член на научния колектив
Антоанета Христова – технически сътрудник
Георги Кузманов - счетоводител