Информация за проекта

Наименование на проект
BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Източник на финансиране
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура „Модернизация на висшите училища“, код на процедура: BG№05M2OP001-2.016, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Финансиране в лева
Одобреният бюджет на проекта е в размер на 4 887 276.24 лв. ( 1 137 852,10 лв. за СА) като 100% от сумата се осигурява от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Период на изпълнение
26.07.2021 г. - 31.12.2023 г. (30 месеца)

Бенефициент
Университет за национално и световно стопанство

Партньори:

 1. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
 2. Бургаски свободен университет
 3. Национална спортна академия „Васил Левски“
 4. Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес“

Цели – основна и специфични:
Основна цел: Да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в УНСС и партньорите – Стопанска академия, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.
Специфични цели:
1. да се разработят образователни стандарти за обучението по Икономика и те да се приложат върху отделните съвместни бакалавърски и магистърски програми по проекта.
2. да се създадат и развият дигитални ресурси, дигитални класни стаи и лаборатории, които да се използват за споделяне при съвместните програми.
3. да се създадат условия за насърчаване на предприемачеството на студентите и преподавателите, с което да се изградят информационни системи от успешни завършили студенти.
4. да се повиши качеството на обучение и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на асоциираните партньори по проекта.

Целева група:
Целевата група на проекта е композирана съгласно предвидените в рамките на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ индикатори. Тя се състои от млади преподаватели, преподаватели, студенти и докторанти. В хода на изпълнение на проекта, се преджижда те да преминат през различни обучения и мобилности с цел натрупване на опит, стимулиране на преподавателската активност, споделяне на добри практики, преподаватели и образователни ресурси, подобряване качеството на обучението и научните изследвания и др.

Дейности по проекта
Група дейности 1. Модернизиране на учебната документация
Дейност 1.1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите български ВУ(с УНСС)
ОКС „Бакалавър“
1. спец. „Индустриален бизнес (и предприемачество)“, съществуваща
2. спец. „Бизнес икономика с преподаване на англ. език”, съществуваща за УНСС
3. спец. „Икономика на туризма”, съществуваща
4. спец. „Аграрна икономика”, съществуваща
ОКС „Магистър“
1. „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер”, нова
2. „Интелигентни информационни системи”, нова
3. „Управление на продажбите в търговията”, нова
4. „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, нова
5. „Стратегически маркетинг”, нова
6. „Екологично предприемачество”, нова
7. „Бизнес иновации и мениджмънт” (бълг. език), нова
8. „Бизнес иновации и мениджмънт” (англ. език), нова

Дейност 1.2. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми на английски език
ОКС „Бакалавър“
1. спец. „Бизнес икономика с преподаване на англ. език”, съществуваща за УНСС
ОКС „Магистър“
1. „Бизнес иновации и мениджмънт” (англ. език), нова

Дейност 1.3. Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание.

Дейност 1.4. Разработване на дигитално образователно съдържание.
ОКС „Бакалавър“
1. спец. „Индустриален бизнес (и предприемачество)“, съществуваща
2. спец. „Бизнес икономика с преподаване на англ. език”, съществуваща за УНСС
3. спец. „Икономика на туризма”, съществуваща
4. спец. „Аграрна икономика”, съществуваща
ОКС „Магистър“
1. „Интелигентни информационни системи”, нова
2. „Стратегически маркетинг”, нова
За посочените 6 специалности дигиталното съдържание следва да обхване между 50% и 75% от учебните курсове/дисциплини, вкл. в съответната програма
Дейност 1.5. Изграждане на дигитални класни стаи и на дигитални лаборатории.
Изграждане на 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории
За СА – 2 дигитални класни стаи и 1 дигитална лаборатория
Дейност 1.6. Софтуерни решения за по-добри дигитални умения.
Група дейности 2. Професионално развитие на преподаватели
Дейност 2.1. Обучение на преподаватели в България.
1. Обучение по дигитални технологии – провеждане на обучения с продължителност 24 часа за 50 преподаватели от УНСС и СА – Свищов.
2. Обучение по чужд език – 80 или 160 часа в зависимост от степента и равнището на владеене на чужд език. 80 преподаватели от 4-те ВУ по проекта.
30 млади преподаватели (до 34 г. вкл.), включени в програми за повишаване на квалификацията.
Дейност 2.2. Краткосрочни специализации в асоциирани партньори.
Краткосрочна мобилност с цел преподаване в чуждестранен асоцииран партньор в рамките на 4 часа седмично. Те са с продължителност две седмици, един месец или два месеца.
Дейност 2.3. Споделяне на преподаватели между българските ВУ.
Ще бъде организирано като „вътрешна национална“ мобилност, след успешно премината краткосрочна мобилност (2.2.) и вкл. до 4 часа преподаване седмично.
Може да бъде от две седмици до един месец (ако е присъствена) и от един месец до един семестър (ако е дигитална). Общо 34 споделени преподаватели.
Група дейности 3. Кариерно ориентиране на студенти и мобилност
Дейност 3.1. Успешни кариери.
Система за проследяване на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането. Участват всички ВУ и КРИБ.
Ще бъдат организирани 15 кариерни борси общо за проекта.
Дейност 3.2. Информационна свързаност на кариерните центрове.
КРИБ ще реализира изграждането и въвеждането на уеб базирана платформа за информационна свързаност (УБПИС) със собствен персонал.
ВУ ще реализират обучението за използване на УБПИС чрез възлагането му на изпълнител, избран по ЗОП.
Дейност 3.3. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения.
Разходите за изграждане на Студентските клубове ще бъдат за сметка на бюджетите на отделните университети.
Изграждане на специална дигитална облачно базирана платформа.
Създаване на дигитален инструмент за оценка на предприемаческите умения.
Провеждане на обучения за развитие на предприемачески умения с продължителност 40 часа.
Дейност 3.4: Развитие на меки умения у студентите.
Допълнителни обучения за развитие на меки умения, които не са вкл. в уч. планове и са с продължителност 40 учебни часа
Дейност 3.5: Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научни изследвания.
А. мобилност на студенти и докторанти
Мобилност с цел обучение с признаване на кредити. Продължителност – цял семестър.
Б. мобилност на постдокторанти и на преподавателите
Мобилност за обучение или за изпълнение на научноизследователски задачи. Продължителност – три, четири или пет месеца.
Дейност 3.6: Входяща преподавателска мобилност.
Мобилности на преподаватели от асоциираните партньори с цел преподаване и включва 30 часа преподаване месечно. Те ще са с продължителност три, четири или пет месеца. Общ брой преподаватели – 14.
Дейност 4: Управление на проекта.

Екип за управление:

 1. проф. д-р Марияна Божинова - Ръководител проект
 2. доц. д-р Любомир Иванов - Координатор „Оперативно управление“
 3. доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова - Координатор „Административно управление“
 4. доц. д-р Искра Пантелеева - Координатор „Учебен процес“
 5. доц. д-р Румен Ерусалимов - Координатор „Кариерни дейности“
 6. доц. д-р Маруся Смокова - Координатор „Мобилност“
 7. доц. д-р Марин Маринов - Координатор „Обучение“
 8. гл. ас. д-р Юрий Кузнецов - Координатор „Информационни технологии“
 9. Валерий Александров - Счетоводител
 10. Георги Петров - Експерт „Човешки ресурси“
 11. Мирена Велчева - Експерт „Човешки ресурси“
 12. Ирина Илиева - Юрист
 13. Красимир Парашкевов - Експерт по ЗОП
 14. д-р Александрина Александрова - Експерт „Координация и комуникация“
 15. доц. д-р Карина Саркисян-Дикова – Експерт „Изходяща международна мобилност“
 16. гл. ас. д-р Галин Стефанов - Експерт „Входяща международна мобилност“
 17. гл. ас. д-р Жельо Желев - Експерт „Вътрешна мобилност“
 18. Галя Тачева-Божкова - Експерт „Учебен процес - ОКС "Бакалавър“
 19. Милена Димитрова - Експерт „Учебен процес - ОКС "Магистър“
 20. проф. д-р Пенка Шишманова - Експерт „Учебен процес“
 21. доц. д-р Пепа Стойкова - Експерт „Учебен процес“
 22. гл. ас. д-р Милен Динков - Експерт „Обучение“
 23. Снежанка Ангелова - Експерт „Мониторинг и контрол“
 24. Живка Тананеева - Технически сътрудник
 25. Антоанета Христова - Технически сътрудник

Информация за изпълнението на проекта:
Актуална информация за напредъка по изпълнението на проектните дейности, събития, обяви и съобщения, свързани с проекта ще се публикува текущо на официалната уеб страница на проекта на сайта на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Екипът за управление на проекта от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов също ще предоставя информация за изпълнението му на заинтересовани страни. Линк към страницата на проекта: https://bit.ly/3qAPhA5