Съгласно Заповед №37/05.02.2021 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява
КОНКУРС ЗА финансиране на научноизследователски ПРОЕКТИ `2021

Със Заповед на Ректора №37/05.02.2021 г,. Институтът за научни изследвания открива конкурс за финансиране на научноизследователски проекти и проекти за частично финансиране на научни форуми по Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.).

Условията за провеждане на конкурса в Стопанска академия „Д. А. Ценов” са регламентирани във Вътрешни правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на средствата, предоставяни от държавния бюджет за присъщата на СА „Д. А. Ценов” научна дейност за 2021 г., приети с решение на АС №5/05.02.2021 г.).

Тематиката на научноизследователските проекти трябва да са в съответствие със следните приоритети:

            Приоритет I. Пазари, управление и иновации в икономиката на знанието

            Приоритет II. Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие

            Приоритет III. Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж

            Хоризонтален принцип: Участие на студенти и докторанти в научноизследователските проекти.

Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите след тяхното приключване.

Условия за участие в конкурса:

  • Тематиката на проектите не бива да съвпада с тематиката на вече разработени проекти в рамките на ИНИ. За целта може да се направи справка на сайта на Академията в секция “Научна дейност”, етикет „Проекти/Национално финансиране”.
  • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект в рамките на кампанията.
  • Членовете на АЕК нямат право да участват в проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”.

Кой може да участва?

Преподаватели на основен трудов договор в СА „Д. А. Ценов“ Свищов, изследователи, докторанти и студенти.
Ръководител на научноизследователски проект може да е преподавател с ОНС „доктор” от СА „Д. А. Ценов” на основен трудов договор, чийто срок не изтича до 31.12.2021 г., притежаващ доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документи за участие в конкурса

Пълният набор от документи за подаване на проектни предложения може да изтеглите от ТУК
 

Информационен ден

11 февруари 2021 г.
от 15:00 ч., виртуална стая "Научноизследователски проекти 2021" (линк)

Научна сесия „Потенциалът за конвергенция между знанието и икономиката през 21 век – проблеми и предизвикателства” за отчитане на резултатите от Кампания’2020

23 февруари 2021 г.

от 13:30 ч., виртуална стая "Научноизследователски проекти 2021" (линк)

Краен срок за подаване на проектните предложения

1 март 2021г.
до 16:00 ч.

Краен срок за извършване на разходи по проектите

29 октомври 2021 г.

Краен срок за предаване на студиите с резултатите научните изследвания

4 ноември 2021 г.
до 16:00 часа

Краен срок за предаване на научните и финансови отчети от проектите

15 ноември 2021 г.
до 16:00 часа


Класиране

Класирането на проектните предложения ще се извърши на основата на комплексна оценка в съответствие със СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” НАУЧНА ДЕЙНОСТ, Приложение 1 от Вътрешните правила (Приети от АС с Решения №5/05.02.2021 г.).

Подаване на документи за участие в конкурса

Попълнените документи за участие в конкурса следва да се представят:
1. В един екземпляр на хартиен носител в Института за научни изследвания.
2. В електронен вид на адрес ini@uni-svishtov.bg като файл със стандартизирано име “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2021-Име на ръководителя на екипа.docx”. Например: “PROEKTNO-PREDLOJENIE-2021-I.Petrov.docx