Project 2018-1-BG01-KA202-047867
„ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”
 
28.05.2019 г. Важно съобщение 
 
Проведе се втора международна среща по проект в областта на професионалното образование и обучение по Програма Еразъм+

В периода 18-19 април 2019 г. в гр. Атина, Гърция се проведе втората международна среща по Проект № 2018-1-BG01-KA202-047867 “ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”, Програма Еразъм+, КД:2 Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.В присъствието на партньорите от Белгия, България, Гърция и Турция бе отчетен напредъкът по проекта, в т.ч.: преглед на плана за действие; обсъждане на предстоящите задачи за изпълнение;  определяне на национален консултативен съвет за всяка страна-партньор; одобряване на комуникационната стратегия и стратегията за качество и др.
Специално внимание бе отделено на напредъка по разработването на интелектуалните продукти IO1: Курс по Управленско счетоводство за включване в ПОО по предприемачество в съответствие с ECVET и на IO2: Мобилно приложение за обучение с модулен подход.Работната среща приключи с обща снимка и връчване на сертификати за участие на представителите от всяка страна-партньор.
 
13.03.2019 г. Важно съобщение 

По покана на Асоциация „Мария Кюри – МСА”, гр. Пловдив, България, представители на екип по управление на проект на Стопанска академия - Свищов по програма Еразъм + № 2018-1-BG01-KA202-047867  и Центъра за професионално обучение към СА участваха в четвъртата Международна среща по проект INNOVENTER, финансиран от Европейската комисия и националните фондове на участващите партньори от България, Албания, Кипър, Македония и Гърция. Срещата се проведе в Атина, Гърция в периода 21-22 февруари 2019 г. с водещ партньор Националната федерация на работодателите на хора с увреждания, България.На форума бе промотиран Проекта на Стопанска академия - Свищов по програма Еразъм + № 2018-1-BG01-KA202-047867 „Базирано на ECVET продължаващо ПОО в подкрепа на подобряването на предприемаческите умения у младите хора и микро МСП чрез управленско счетоводство”, финансиран от Европейската комисия.

 


 
 07.02.2019 г. Важно съобщение 
В изпълнение на Проект "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting", № KA 202/VET-46/25.09.2018 г., на 7 и 8 януари 2019 година в зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, Центърът за професионално обучение организира и проведе първата международна среща по проекта, с което бе даден старт на изпълнението на проектните дейности, предвидени за реализиране в рамките на 24 месеца. 


 
В транснационалната среща участваха партньорите от Gazi Universitesi, Турция;  Zgura-М, Ltd., България; PhoenixKM, Белгия и K Poulopoulos PC, Гърция, с които бяха подписани договори за партньорство; разпределени задачите за изпълнение и съответните отговорности, съобразно утвърдения график на дейностите и специфичните цели на проекта; уточнени финансовите параметри по утвърдения бюджет със съответните права и задължения на всеки партньор; планирани следващите международни срещи; уточнени правилата за комуникиране, мониторинг и отчитане на всички партньори и др.
В рамките на работната среща се проведе семинар с ученици от Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“  гр. Свищов по проблемите на предприемачеството и стартирането на малък бизнес. 
Ресурси по проекта: cpo@uni-svishtov.bg; management-accounting.eu; @Y4Bproject