06.07.2023 г. Екипът за изпълнение на проект: „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“ проведе отчетно-организационна среща

На 06 юли 2023 г. екипът на проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г. проведе отчетно-организационна среща в хибриден формат. На срещата присъстваха всички млади учени и технически сътрудници от екипа като ръководителят ас. д-р Александрина Александрова, гл. ас. д-р Валентина Нинова, гл. ас. д-р Жельо Желев и гл. ас. д-р Надежда Стефанова, г-жа Живка Тананеева и г-н Георги Кузманов се събраха в Института за научни изследвания в Стопанска академия, а останалите членове взеха участие виртуално чрез специално създадена за целтите на проекта виртуална стая в платформата BBB.

По време на срещата всеки от членовете докладва степента на изпълнение на индивидуалните си ангажименти по проекта, включително реализираните до момента участия в международни научни форуми и осъществени публикации. Стана ясно, че от датата на стартиране на проекта, до 06 юли 2023 г. екипът е успял да публикува 1 статия в индексираното и в двете наукометрични бази-данни (Scopus/Wos – Q2) списание Risks и да постигне заложения индикатор за публикуване във вторични бази-данни като в рамките на осемте месеца младите учени от екипа са участвали самостоятелно в 4 престижни международни научни форума, на които са представили своите разработки.
В заключение на срещата, екипът разпредели ангажиментите си за предстоящите месеци като се сформираха микроекипи, които продължават работа по съвместни научни публикации.

23.06.2023 г. Млад учен от екипа на проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“ участва в Шеста международна конференция Advanced Research in Management, Business and Finance (ICMBF)

 

В периода 23-25 юни 2023 г., гл. ас. д-р Надежда Стефанова, член на екипа за изпълнение на  проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г., взе участие в Шеста международна конференция Advanced Research in Management, Business and Finance (ICMBF), водещ форум за представяне на нови постижения и резултати от изследвания в теорията и практиката на образованието, която се проведе в Амстердам, Нидерландия.

В провелия се форум, гл. ас. Стефанова представи онлайн своето изследване на тема: “Change Management in The Implementation of AI Technology - Organizational Aspects“. Сборникът с научноизследователски резултати от конференцията е преминал през double-blind peer review рецензиране. Докладът ще бъде публикуван в сборник с ISBN 978-609-485-416-3.  

10.06.2023 г. Постдокторант от екипа на проект: „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“ участва в VI Международната конференция по управление и стратегически решения - ICGSM

Доктор Никола Илиев, постдокторант на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и член на екипа за изпълнение на проект: „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г., взе участие в престижен международен научен форум, проведен в периода 8-10 юни 2023 г. в Бургаски свободен университет, Бургас, България. 
Форумът, озаглавен „VI Международната конференция по управление и стратегически решения (ICGSM) "Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства“" събра над сто учени, ръководители и практици от четири континента – Европа, Азия, Африка и Южна Америка.
Д-р Илиев представи научна разработка със заглавие: „Практически пример за приложението на методологията Lean 6 Sigma в науката за данните/ Practical Example of The Application of Lean 6 Sigma Methodology in Data Science“, която след успешно преминаване на процес по двойно сляпо рецензиране е под печат в сборник от събитието.Доктор Никола Илиев, постдокторант на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и член на екипа за изпълнение на проект: „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г., взе участие в престижен международен научен форум, проведен в периода 8-10 юни 2023 г. в Бургаски свободен университет, Бургас, България. 
Форумът, озаглавен „VI Международната конференция по управление и стратегически решения (ICGSM) "Прилагане на стандартите за ESG за сигурни стратегически производства“" събра над сто учени, ръководители и практици от четири континента – Европа, Азия, Африка и Южна Америка.
Д-р Илиев представи научна разработка със заглавие: „Практически пример за приложението на методологията Lean 6 Sigma в науката за данните/ Practical Example of The Application of Lean 6 Sigma Methodology in Data Science“, която след успешно преминаване на процес по двойно сляпо рецензиране е под печат в сборник от събитието.

06.06.2023 г. Изследователският екип на проект: „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“ реализира индексирана в Scopus/Web of Science публикация

Изследователски екип от млади учени в състав: ас. д-р Александрина Александрова – Ръководител-проект, гл. ас. д-р Валентина Нинова – Ръководител работен пакет и гл. ас. д-р Жельо Желев – Експерт по проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, Административен договор № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г. публикува научно съчинение със заглавие: „A survey on AI implementation in finance, (cyber) insurance and financial controlling“ в квалитетния международен журнал Risks. Публикацията е осигурена с повече от 70 литературни източници като екипът е използвал библиографската стратегия за търсене PRISMA за извършване на обхватен и задълбочен литературен преглед по проблематиката (link към публикацията: https://www.mdpi.com/2227-9091/11/5/91).
Изданието Risks е индексирано в двете световни наукометрични бази-данни Scopus и Web of Science, съответно категоризирано в Q2 и Q3 квартили към момента на осъществяване на публикацията. Неслучайно екипът избра да се насочи към конкретното списание - освен с разпознаваемостта и високата си научна оценка,  то е и с отворен достъп, което осигурява възможност на всички заинтересовани изследователи, студенти, докторанти и др. да се запознаят с публикацията. Това е не само предпоставка за осигуряване популяризирането на резултатите от проекта, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, но и на неговата безспорна устойчивост.

Банер на публикацията:
A close-up of a document  Description automatically generated with low confidence
Orcid IDs:
Aleksandrina Aleksandrova https://orcid.org/0000-0001-9533-1563
Valentina Ninova https://orcid.org/0000-0002-6147-2293
Zhelyo Zhelev https://orcid.org/0000-0003-2715-8230

Младите учени подготвиха публикацията в контекста на изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените индикатори. Авторовият екип е фокусирал научните си търсения върху приложението на изкуствения интелект в различни икономически направления като в хода на проектното изпълнение ще се създават изследователски микроекипи на ротационен принцип с цел постигане на интердисциплинарност и обхващане на по-широк спектър от изследователски гледни точки по проблематиката. До приключването на проектните дейности през м. декември 2024 г. предстои подготовката и публикуването на още 5 индексирани в първичните бази-данни публикации.

01.06.2023 г. Представител от екипа на проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“ участва в деветото издание на международната научна конференция ERAZ

Гл. ас. д-р Искрен Таиров, член на екипа за изпълнение на проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г., взе участие в престижен международен научен форум, проведен на 01 юни 2023 г. в хибриден формат - присъствено в гр. Прага, Чешка Република и онлайн. Наименованието на форума е 9th,  KNOWLEDGE BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT  (https://eraz-conference.com/ ). Негов организатор е Association of Economists and Managers of the Balkans (Udekom Balkans). Гл. ас. д-р Искрен Таиров участва с разработка, озаглавена: АRTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS FOR CONFRONTING CYBERSECURITY ISSUES.

18.05.2023 г. Изследовател от екипа на проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“ участва в научна конференция на тема „Управление в непредсказуема бизнес среда“

На 18 май 2023 г., гл. ас. д-р Надежда Стефанова, член на екипа за изпълнение на  проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г., взе участие във виртуална конференция на тема „Управление в непредсказуема бизнес среда“, организирана от катедра „Икономика и стопанско управление“, по повод навършване на знаменателен Юбилей 60 години от създаването ѝ в рамките на „Химико технологичния и металургичен университет“- София и неговите 70 години успешно представяне в света на науката и образованието.

На научния форум, гл. ас. д-р Надежда Стефанова представи разработка със заглавие: „Изкуственият интелект като потенциален инструмент за устойчиво бизнес управление“. Научният доклад е рецензиран и публикуван в сборник с ISBN: 978-954-465.

22.12.2022 г. Проведе се първа организационна среща на екипа по проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г.

На 22 декември 2022 г. се проведе организационна среща на екипа по проект  „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г. Срещата се проведе в електронен формат, посредством видеоконферентна връзка чрез bbb.uni-svishtov.bg/, в специално създадена за целта виртуална стая, която ще бъде на разположение на екипа на проекта през целия период на неговото изпълнение.

На срещата присъстваха ас-д-р Александрина Александрова, гл. ас. д-р Валентина Нинова, ас. д-р Криста Нейкова, д-р Никола Илиев, гл. ас. д-р Жельо Желев, гл. ас. д-р Искрен Таиров и гл. ас. д-р Надежда Стефанова. Ръководителят на проекта – ас. д-р Александрина Александрова приветства присъстващите членове на екипа и в оперативен порядък ги запозна с предвидените за изпълнение задачи в следващите месеци. Обсъдиха се конкретните ангажименти на всеки от членовете. Екипът взе решение през м. януари 2023 г. да организира и проведе събитие за оповестяване стартирането на научноизследователския проект сред академичната общност от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и извън нея. По време на срещата се акцентира върху вече разработените страница на проекта на официалния сайт на Стопанска академия (https://bit.ly/3GeSEEo) и профилът на проекта в изследователската мрежа Researchgate (https://bit.ly/3WiV5LA).

_______________________________________________________________________________________________________
Научноизследователски проект „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г. е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.