Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

 
 

 

Цели на проекта:
  • да подпомогне подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • да стимулира нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
Всички участници в проекта спазват Указанията до ректорите за планиране, изпълнение и отчитане на дейности по проекта и определяне реда за организиране и провеждане практическите обучения на студентите в проект „Студентски практики - Фаза 2” на МОН, и Ръководство за работа с информационната система на проекта https://praktiki.mon.bg/arti/
Регистрацията за участие в проекта (провеждане на практическо обучение, практика) се извършва от студенти, обучаващи организации, ментори на платформата на проекта. https://praktiki.mon.bg/
Практиките ще се осъществяват при спазване на антиепидемичните мерки, въведени във връзка с епидемията от COVID – 19 на територията на РБългария.

За контакти:
e-mail: praktiki@uni-svishtov.bg
Доц. д-р Ваня Григорова, водещ функционален експерт - тел: 0631/66 298.
Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при СА „Д. А. Ценов”, Свищов - тел: 0631/66 437; 0885 68 01 68
Гл. ас. д-р Юлиян Господинов, функционален експерт
Димка Генчева, технически изпълнител