30.11.2023 г.  

Изследователски екип по научноизследователски проект КП-06-М55/1, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с поредна публикация, индексирана в SCOPUS
В хода на изпълнение на задачите по проекта, изследователски екип в състав гл. ас. д-р Мариела Стоянова – ръководител на проекта, гл. ас. д-р Асен Божиков и гл. ас. д-р Искрен Таиров подготви  публикация на тема „Digital transformation as a prerequisite for region`s convergence“. В нея са представени резултати от проведено емпирично изследване, като са очертани някои предизвикателства пред трансформацията на публичния сектор в ерата на иновациите, базирани на технологии, и значението им в процеса по сближаване на регионите. Разработката премина процес на рецензиране и беше приета за представяне на 15-тата международна онлайн научна конференция “Improving Farming Productivity and Agroecology – Ecosystem Restoration” (IPFA 2023), която се проведе в периода 5-8 септември 2023 г. Статиите от конференцията бяха публикувани в E3S Web of Conferences Journal (Volume 452, 2023), който е индексиран в SCOPUS от 2013 година и към момента има CiteScore индекс от 1.0 за 2022 г. Публикацията е с DOI номер: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345205019.

27-28.10.2023 г.  

Ръководителят на научноизследователски проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, взе участие в  международна научна конференция в Румъния

На 27 и 28 октомври в Университета „Валахия“ в Търговище, Румъния се проведе 4th International Conference „Global Interferences of Knowledge Society“ (GIKS 2023). Организатор на научната  проява беше факултета по Икономика към висшето учебно заведение в Търговище. В конференцията се включиха преподаватели, изследователи, експерти и специалисти от публични и частни организации, които имат интереси в различни области, като: счетоводство, финанси, одит, маркетинг, мениджмънт, предприемачество, е-бизнес и дигитализация, устойчиво развитие и др.

       


Гл. ас. д-р Мариела Стоянова, която е ръководител на проект КП-06-М55/1, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, представи пред аудиторията доклад на тема „Conceptual Framework for Assessing the Impact of Implementing an Integrated Territorial Approach for Regional Development“. Основната цел на разработката е да дефинира концептуална рамка за оценка на въздействието на интегрираните териториални инвестиции. По време на презентацията авторката представи методологическата обосновка на използвания инструментариум и запозна присъстващите в залата с основните резултати и дискусионни въпроси. Заедно с това бяха очертани някои ключови предизвикателства пред прилагането на интегрирания териториален подход в България. Публикацията отразява постигнатите резултати от изпълнение на дейностите, заложените в работните пакети по проекта.
 

30.09.2023 г.  

Членове на екипа по научноизследователски проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, представиха  резултати от работата по проекта в свои публикации, индексирани във вторични бази данни с научна информация

В периода август – септември 2023 г. членове на научноизследователския екип по проект КП-06-М55/1, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, представиха разработки с постигнати резултати от работата по проекта. Докладът на гл. ас. д-р Иван Ангелов беше публикуван в списание KNOWLEDGE - International Journal. Изданието е с международен характер, рецензиране и отворен достъп, а в него се публикуват най-новите изследвания в областта на социалните, хуманитарните, медицинските и естествените науки. Индексирано е в CEEOL, EBSCO, Scilit и др. бази от данни. Докладът на гл. ас. д-р Иван Ангелов, озаглавен „FDI as a Factor for Regional Development within the EU”, представя влиянието на преките чуждестранни инвестиции върху регионалното развитие и сближаването на региони в ЕС. Той  може да бъда намерена в том 59, брой 1 от 2023 г. на KNOWLEDGE - International Journal.

Същевременно, гл. ас. д-р Кристина Шопова взе участие в международната научна конференция "Съвременният туризъм – преосмисляне на възможности и модели за развитие". Събитието бе посветено на 60-годишнината от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет – Варна и се проведе на 29 и 30 септември 2023 г. Докладът на гл. ас. д-р Кристина Шопова, на тема „Управлението на туристическите дестинации в подкрепа на регионалното развитие“, разглежда ролята на мениджмънта на туристическите дестинации от гледна точка на регионалното развитиe. В него са анализирани възможностите за използване на интегрираните териториални инвестиции, като инструмент за стимулиране на територии с общи характеристики и/или потенциал за развитие. Публикацията е част от сборника с доклади от проведената научна конференция.

30.08.2023 г.  

Излезе от печат първата колективна монография на екипа по научноизследователски проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Колективната монография със заглавие „Въздействие на интегрираните териториални инвестиции върху регионалното развитие – уроците, които Европа научи“ има за цел да представи задълбочен анализ на интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) в качеството им на инструмент за прилагане на интегрирания подход. Тя е изцяло в контекста на основната цел на проекта, в чиито рамки се създава, а именно: конструиране на модел за анализ на ефективността на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за постигане на конвергенция в регионалното развитие, финансовата и информационната системи и концептуална рамка за приложението му. С оглед на преодоляването на нарастващите различия между регионите в Европейския съюз през последните години се възприема нов регионален подход, насочен към разгръщане на ендогенния потенциал на различните територии и постигане на устойчиво развитие. В основата му стои идеята за промяна на нагласата на заинтересованите страни в посока преодоляване на бариерите на административните граници и идентифициране на общи предизвикателства за преодоляване.

       

Представени са различни измерения на процесите, насочени към преодоляване на дисбалансите в рамките на общността, като са засегнати аспекти като стратегическа рамка за въвеждане на ИТИ, финансова интеграция, икономическа интеграция, ролята на дигиталните технологии, дигиталната трансформация и др. Разгледаните въпроси очертават динамичната и многопластова среда, в която се развива съвременното европейско общество в стремежа си към постигане на конвергенция и устойчиво развитие. Авторският състав е с интердисциплинарен характер, което допринася за представянето на различни гледни точки по темата, които намират допирателна по отношение на стратегическата важност, България да успее да адаптира новия подход към собствената си екосистема, с цел постигане на ефективни и ефикасни резултати.

12.07.2023 г.  

Статия със заглавие „Effects of financial transfers on redistribution and risk sharing within the EU and the Euro Area“, разработена от екип от изследователи по проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, е публикувана в списанието International Journal of Innovative Research and Scientific Studies (IJIRSS), което е индексирано в SCOPUS. Изданието има CiteScore индекс от 1.9 за 2022 година и към момента е в 66-ти персентил в категория „Мултидисциплинарни“. Публикацията е поместена в том 6, номер 4/2023 г. В нея авторите, гл. ас. д-р Цветан Павлов и гл. ас. д-р Димитър Костов, изследват влиянието на трансферите върху преразпределението и споделянето на риска в рамките на ЕС. За целта е направен задълбочен анализ на по-широка извадка от данни както чрез традиционните методи на регресия, така и чрез Pooled Mean Group (PMG) модела. Статията отразява натрупани до момента изводи и резултати от изпълнението на проектните дейности от екипа.

25-26.05.2023 г.  

Екип от изследователи по научноизследователски проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, представи научна разработка на международна научна конференция в Румъния

На 25 и 26 май в Университета за икономически изследвания в Букурещ, Румъния се проведе 22nd International Conference on Informatics in Economy. Основен организатор на събитието бе катедрата по „Икономическа информатика и кибернетика“ към университета. Конференцията събра научни работници и практици от над 10 държави и включваше пленарни доклади на изявени учени от Полша, Литва, Италия и Испания. След пленарната сесия започна работата по отделните направления, общо четири на брой. Разработката на гл. ас. д-р Мариела Стоянова, гл. ас. д-р Искрен Таиров и гл. ас. д-р Асен Божиков със заглавие “Regional development and the role of public sector digital maturity” беше включена във втора секция – Дигитален бизнес и е-трансформация.

           

Гл. ас. д-р Искрен Таиров презентира пред присъстващите в секцията адаптирания и разширен от авторите модел на дигитална зрялост, който да се използва в публичния сектор, и представи резултатите и изводите от проведеното от екипа емпирично изследване. Докладът предизвика интересна дискусия сред аудиторията относно ролята на дигитализацията за сближаване на отделни региони и мястото на интегрираните териториални инвестиции в този процес. Той ще бъде публикуван в сборник с доклади от конференцията, издаден от Springer.

11.11.2022 г.  

На 8 ноември 2022 г. екипът на проект № КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, проведе уъркшоп на тема "ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ – ПАРТНЬОРСТВО В ОБЩА ПОЛЗА". Събитието е част от заложените дейности по проекта и беше реализирано в хибриден формат – присъствено, в зала „Ректорат“, и онлайн, чрез възможностите на платформата BigBlueButton. В уъркшопа се включиха и взеха участие от разстояние над 20 души.
Официални гости на събитието бяха доц. д-р Любомир Иванов, заместник-ректор "Научноизследователска дейност и развитие на кадрите" и доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова, директор на Института за научни изследвания при Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
Гл. ас. д-р Мариела Стоянова, ръководител на проекта, стартира работата с представяне на проекта и членовете на научния екип, основните цели и подцели на проекта, дефинираните работни пакети и очакваните научноизследователски резултати. След това вниманието на аудиторията бе насочено към постигнатите до момента научни резултати от работата на екипа по проекта. Същите бяха презентирани от членове на научноизследователския екип.

Гл. ас. д-р Мариела Стоянова направи кратко представяне на интегрирания териториален подход, а гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова и ас. д-р Александрина Александрова отделиха внимание на финансовата рамка на Регионалната политика на ЕС. Важната роля на регионалното развитие и неговата връзка с туристическия сектор, както и с дигитализацията и технологиите бяха презентирани съответно от ас. д-р Кристина Шопова и гл. ас. д-р Искрен Таиров. Членовете на екипа – гл. ас. д-р Димитър Костов и гл. ас. д-р Цветан Павлов представиха резултатите от своето изследване, свързано с моделирането на дългосрочни облигационни спредове на европейските страни в контекста на измерване на финансовата интеграция.

Уъркшопът завърши с дискусия, която се оказа ползотворна за всички участници. В нея се включиха както членовете на екипа по проекта, така и присъстващите онлайн и офлайн гости на събитието. Изслушани бяха различни гледни точки на студенти, докторанти и специалисти от практиката по въпроси, отнасящи се до нивото на гражданско участие при обсъждане развитието на населените места, комуникацията между публичните власти и гражданите, туристическия потенциал на населените места, използването на дигиталните технологии по време на кризи.

02.11.2022 г.  

Статията със заглавие „Integrating Crisis Management Mechanisms in European Cohesion Policy“, разработена от екип от изследователи по проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, вече може да бъде открита в базата от данни SCOPUS. Публикацията е част от брой 3/2022 г. на списание „Бизнес управление“, издавано от Стопанско академия. В нея авторският екип, който включва гл. ас. д-р Марияна Павлова, гл. ас. д-р Асен Божиков, гл. ас. д-р Иван Ангелов, гл. ас. д-р Искрен Таиров, ас. д-р Александрина Александрова, ас. д-р Кристина Георгиева и ас. д-р Мариела Стоянова, изследва ефективността на съществуващите инструменти за управление на кризи в ЕС, като е отделено внимание и на ролята на интегрираните териториални инвестиции в този контекст. Статията отразява натрупаните до момента изводи и резултати от работата на екипа по проектните дейности.

28-30.09.2022 г.  

Изследователи от екипа по проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“ взеха участие в 87-ата международна научна конференция по икономическо и социално развитие
В периода 28 - 30 септември 2022 година членове на изследователския екип по проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, участваха с научна публикация в 87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking", която е част от мрежата от конференции по икономическо и социално развитие (ESD). Събитието се проведе паралелно присъствено, в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, по повод на седемдесетата годишнина на катедра „Финанси и кредит“, и онлайн в платформата BigBlueButton на Стопанска академия. Участие в него взеха 73 учени, представляващи 26 научни образователни институции от 4 континента и 11 държави.


Гл. ас. д-р Димитър Костов и гл. ас. д-р Цветан Павлов представиха доклад на тема “Modelling long-term bond spreads of european countries in the context of financial integration measurement”. Публикацията, която е преминала процедура на двойно сляпо рецензиране, е включена в онлайн сборника с доклади от конференцията (Book_of_Proceedings_esdSvishtov2022_Online.pdf (esd-conference.com)) и има за цел да популяризира резултатите от изпълнението на дейностите по проекта. Публикациите от мрежата конференции ESD се предоставят за индексиране в няколко международни бази данни, сред които Web of Science, EconLit и ProQuest.

11.07.2022 г.  


Ръководителят на проект № КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“ участва в XVIII научна конференция „Информационните технологии в науката и образованието, бизнеса и туризма“

Ас. д-р Мариела Стоянова - Ръководител проект № КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ участва в XVIII научна конференция „Информационните технологии в науката и образованието, бизнеса и туризма“, организирана от Висше училище по мениджмънт, Българска академия на науките (БАН) и Черкаски национален университет „Богдан Хмелницки“ (Украйна), която се проведе на 11-ти и 12-ти юли в хотел „Фламинго“ в к.к. „Албена“. В конференцията участваха представители на български и украински университети, London city college и Асоциацията на френските психолози. Конференцията бе открита от доц. Силвена Денчева (ВУМ), приветствие поднесе и ректорът на ВУМ доц. д-р Тодор Радев. В рамките на форума ас. Стоянова представи разработка със заглавие: „Интегрирани териториални инвестиции - предизвикателства пред оценката на въздействието“. Научното съчинение е резултат от осъществяваните до момента дейности по изпълнение на научноизследователския проект. Сборникът с научноизследователски резултати от конференцията е преминал през double-blind peer review рецензиране и предстои да се индексира в няколко вторични информационни бази-данни, сред които Google scholar, BPOS и др.

25.02.2022 г.  

Екип от изследователи по научноизследователски проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, участва с разработка в международна научна конференция

На 24-25 февруари 2022 година екип от изследователи по проект КП-06-М55/1 „Конвергенция или дивергенция в ЕС: оценка на интегрираните териториални инвестиции в европейската политика за регионално развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, взе участие в двадесет и четвъртата международна конференция по икономика, финанси и бизнес, организирана от RSEP във Виена, Австрия (24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business). Членовете на екипа в лицето на ас. д-р Мариела Стоянова – ръководител на проекта, гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова,  гл. ас. д-р Димитър Костов, гл. ас. д-р Евгени Овчинников, гл. ас. д-р Цветан Павлов и ас. д-р Александрина Александрова представиха онлайн своето изследване на тема „Aspects of financial integration in the context of regional development policy“.

Съвместната разработка на членовете на научния колектив по проекта е публикувана в сборника с материали от конференцията - Conference Proceedings of “24th RSEP International Conference on Economics, Finance & Business” с ISBN: 978-605-70583-6-2 (https://rsepconferences.com/past-conferences/sample-page/24th-rsep-conference-proceedings/). Изследването има за цел да популяризира и разпространи резултатите от изпълнението на проектните дейности.