Adaptation of strategies for corporate social responsibility 
to address the implications of the Industry 4.0”

Project number: 2020-1-BG01-KA203-079025

 

Проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“ се реализира от СА „Д. А. Ценов“ в партньорство с Федерацията на инвалидите в България, Университета в Ниш и академични асоциации от Германия и Португалия  в рамките на програма „Еразъм +“. Проектът се фокусира върху подобряване на интердисциплинарните връзки и по-нататъшното развитие на прилагането на Индустрия 4.0 и запълване на пропуските в подготовката на студентите по отношение на основните предизвикателства, които тя създава.

Основната цел на проекта е да създаде курс за обучение на студенти по икономически специалности в висшите училища за последиците от Индустрия 4.0 и приближаването на предизвикателствата към общата ефективност на предприятията и социално въздействие на стопанските дейности. По-конкретно: подбор на учебни материали, педагогически подходи и помощни инструменти, създаване на учебен курс и наръчник за преподаватели; създаване на поддържащ набор

 

Проектът ще включва следните дейности:

  • Разработване, пилотиране и оптимизиране на интелектуални резултати:
  1. CSRI4.0 Компетентна рамка с учебна програма
  2. Обучителен курс за въздействието на Индустрия 4.0 върху КСО
  3. Лекторско ръководство с приложения
  • Управление на проекти, разпространение, мониторинг на качеството и експлоатация

Партньори:

  • Национална федерация на работодателите на хора с увреждания – България
  • ACEEU GmbH – Германия
  • FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO – Испания
  • UNIVERZITET U NISU – Сърбия

 

Срок на изпълнение: октомври 2020 г. – септември 2022 г.

 

Стойност на проекта: 200 950 Евро

 

Очаквани резултати:

- идентифициране на недостатъците в текущите програми за бизнес и управление в университетите по отношение на предизвикателствата пред КСО.

- създаване на база за разбиране и справяне с реалността на интернационализацията, глобализацията и дигитализацията в националната и световната икономика.

- стимулиране на въвеждането на академичния състав и студентите в контакти с бизнес субекти.

- осигуряване на подкрепа от специалисти по КСО за укрепване на перспективите за поставяне на социални цели на предприятията и прехвърляне на тези идеи към завършилите.

- повишаване на привлекателността на работата със социалната икономика и социалното предприемачество успоредно с постиженията на основните бизнес цели.

- предлагане на практически помощен инструментариум за университетски преподаватели, работещи върху икономиката на корпорациите, за да подобрят разбирането им за нуждите от вграждане на новопоявяващи се черти на КСО и по-нататъшното развитие на знанията на студентите, за да ги подготвят за сложността на глобализиращата се икономика.

- подкрепа за обмен на мнения относно пречките пред лесното интегриране на темата за КСО в Индустрия 4.0 и предложения относно подобряване на програмите за обучение.

 

Потенциалните дългосрочни ползи от проекта ще бъдат изразени в: повишаване значително на техните очаквания и амбиции за по-нататъшно участие в инициативи за изследване на КСО в ерата на Индустрия 4.0; намаляване на броя на лекциите, изправени пред трудностите при справянето с възникващите аспекти на КСО; подобряване на образователните постижения на обучаващите се чрез развиване на подобрени компетентности, необходими в новите икономически условия; вдъхновяване на способността за усвояване на нова учебна материя по привлекателен начин; подобряване на разбирането за променящия се характер на КСО