Проект: „Изкуственият интелект в икономическата перспектива“, Административен договор № КП-06-М65/2 от 12.12.2022 г.

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

Водещ бенефициент: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
Обща стойност на проекта:  39850,00 лв.
Продължителност на проекта: 24 месеца/12.12.2022 г. – 12.12.2024 г.
Основната цел на проекта: Изследване на научните разработки, степента на проникване и въздействие на изкуствения интелект в основни икономически направления, очертаване на перспективите и интегрирането им в концептуален модел за анализ на въздействието му върху икономиката.

Проектни дейности:
Планираните за изпълнение дейности са обхванати в пет работни пакети:
РП1: Научни и стратегически аспекти на изкуствения интелект в икономиката – тематичен анализ; 
РП 2: Изследване внедряването на изкуствения интелект в икономиката и дефиниране на тематични области за разширяване на неговото прилагане;
РП 3: Изследване на мястото и ролята на науката за данни в процеса по създаване на научноизследователски резултати и възможностите за двупосочен трансфер между висшето образование и икономическата практика;
РП 4: Концептуализиране на приложението и перспективите пред ИИ в българската икономика;
РП 5: Разпространение на резултатите от осъществяване на научноизследователския проект.

Резултати:

  • Публикации в издания с импакт фактор/импакт ранг – 6 броя в издания с IF(Web of science) или SJR (Scopus);
  • Публикации в реферирани и индексирани издания във вторични световни литературни източници – 4 броя;
  • Монография – 1 брой.

Екип за изпълнение на проекта:

1.  ас. д-р Александрина Александрова – Ръководител проект;
2.  гл. ас. д-р Валентина Нинова – член на научния колектив;
3.  ас. д-р Криста Нейкова – член на научния колектив;
4.  д-р Никола Илиев – член на научния колектив;
5.  гл. ас. д-р Жельо Желев – член на научния колектив;
6.  гл. ас. д-р Искрен Таиров – член на научния колектив;
7.  гл. ас. д-р Надежда Стефанова – член на научния колектив;
8.  докторант Мартин Александров – член на научния колектив;
9.  Георги Кузманов – счетоводител;
10.  Живка Тананеева – технически сътрудник.

В процес на разработване са:

  • профил на проекта в научноизследователската мрежа Researchgate;
  • канал на проекта във видео стрийминг платформата Youtube.