Project
2018-1-BG01-KA202-047867

ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting

На основание подписан Договор Номер 2018-1-BG01-KA202-047867 между Центъра за развитие на човешките ресурси, Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз (ЕС), Финансираща институция и Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов, Координатор (Бенефициент) за отпускане на финансова подкрепа, считано от 17 декември 2018 г. Висшето училище чрез Центъра за професионално обучение изпълнява Проект "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting", № KA 202/VET-46/25.09.2018 г.

Координатор: Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов.

Партньори:   Gazi Universitesi, Турция

                          Zgura-М, Ltd., България

                             PhoenixKM, Белгия

                            K Poulopoulos PC, Гърция

Обща стойност на проекта: 206 449,00 евро.

Продължителност на проекта: 24 месеца – 17.12.2018 г. – 16.12.2020 г.

Основна цел на проекта: Иновация.

Проектът Y4B е насочен към млади хора с ниска квалификация, които се впускат в предприемачеството без да имат необходимите умения за стартиране на свой бизнес; към млади хора с недостатъчен трудов стаж и без съществен специализиран технически, управленски или предприемачески опит и към лица, желаещи да разширят своите компетентности в областта на предприемачеството чрез придобиване на нови знания по управленско счетоводство. Целта е да се подкрепят младите предприемачи чрез набор от технологии – мобилни и он-лайн платформи за обучение; видео базирани testimonials и казуси; интерактивен портал; он-лайн обучение от ментори; уеб семинари; наръчник на български, холандски, английски, гръцки и турски език и др.

Целеви групи: безработни или не достатъчно подготвени предприемачи (със специален фокус върху жените); провалили се предприемачи; хора със статут на бежанци/имигранти; хора в неравностойно положение.

Очаквани резултати: Интелектуални продукти, в т.ч.

ИП1: Курс за обучение по Управленско счетоводство, основан на ECVET, като част от обучението по Предприемачество в ПОО;

            ИП2: Мобилно приложение за обучение с казусен модулен подход;

            ИП3: Доклад за педагогическо въздействие и добри практики.

            Резултатите от проекта ще доведат до усъвършенстване на квалификационните курсове, свързани с предприемачество и управление в страната в съответствие с ECVET. Те ще бъдат хармонизирани със законодателството в другите страни-партньори.

Показатели за ефективност: ефективна комуникация; активно участие на целевите групи; ефективност на резултатите; използваемост и достъпност; достигане до заинтересованите страни; интегриране и използване на резултатите.

           Показатели за измерване качеството: брой участници по проектните дейности от всяка партньорска държава; брой посещения на общността в портала Y4B и мобилното приложение; брой изтеглен учебен материал от уебсайта на проекта; брой изтеглени приложения от Google Play; брой изяви на проекта в национални и европейски медии; европейско въздействие: брой образователни институции, в т.ч. училища, висши учебни заведения, центрове за професионално обучение и др., взели участие в изпълнение на дейностите по проекта и в заключителната международна среща в гр. Свищов, България.

            Устойчивост на проекта: резултатите от проекта ще са свободно достъпни. Те ще се предоставят безвъзмездно на целевите бенефициенти и заинтересованите страни чрез отворен лиценз на платформата на проекта.

            Ресурси: cpo@uni-svishtov.bg; management-accounting.eu; @Y4Bproject