Project Number: 2018-1-BG01-KA203-048016

European Partnership for Social Inclusion and Creation of Skills for Women Entrepreneurship E-learning

 

Проект № 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение” се осъществява от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в рамките на програма „Еразъм+“ за изграждане на стратегически партньорства в сектора на висшето образование. Във фокуса на проекта е социалното включване на жените, желаещи да развиват собствен бизнес в областта на търговията и логистиката чрез интеграция в предприемачество в слабо развитите региони на България (Северен централен и Северозападен регион), Италия и Англия чрез обучение, придобиване на практически умения и компетенции за генериране на финансова, културна и социална стойност.

 

Основна цел на проекта е да се създаде иновативна платформа за обмен на опит и добри практики в подкрепа на развитието на предприемачески умения у жените, която да улесни достъпа до дигиталните технологии във формалното и неформалното образование на учащите в неравностойно положение. Очаква се развитието на предприемачески умения у жените да осигури заетост и икономически растеж в регионите на партниращите организации.

 

Задачи:

1. Извършване на сравнителен анализ на търсенето и предлагането на женски предприемачески умения на пазара на труда в трите страни.

2. Разработване на ключовите области и особености за развиване на женските предприемачески умения въз основа на сравнителния анализ.

3. Разширяване на знанията, уменията и компетенциите в предприемачеството на жените в недостатъчно развитите региони на България - Северен централен и Северозападен регион и териториите на страните партньори, за да се определи кои от тях могат да се трансформират в практиката и как те биха могли да засилят конкурентоспособността на района.

4. Създаване на Инструментариум за самостоятелно развитие по иновативен начин на предприемачески умения на жените.

5. Провеждане на пилотно обучение.

6. Разработване на новаторска платформа за обмен на опит и добри практики за подпомагане развитието на предприемачески умения на жените, което ще облекчи достъпа и ангажираността до дигитални технологии при формалното и неформалното образование на обучаващите се в неравностойно положение.

7. Разпространение на резултатите от проекта.

 

Координатор: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

 

Партньори:

  • EUROPEAN STRATEGIC PARTHNERSHIPS LTD.– United Kingdom partner
  • EUROFORM RFS – Italian partner

 

Срок на изпълнение на дейностите по проекта: 01.09.2018 г. – 31.08.2020 г.

 

Стойност: 202 292 евро.

 

Очаквани резултати: Развитието на женските предприемачески умения ще осигури заетост и икономически растеж в регионите на партньорските организации. По-конкретно, очакваните ползи от проекта са:

1. Социално приобщаване чрез подобряване на достъпа, участието и резултатите от обучението на жените в неравностойно положение, като се подкрепят и оценяват нови подходи за намаляване на различията в достъпа и участието в дигитални технологии във формалното и неформалното образование.

2. Актуализиране и разработване на дигитални учебни материали и инструменти в женското предприемачество.

3. Подпомагане на пригодността за заетост и мобилност.

4. Подобряване и разширяване на предлагането на висококачествени възможности за обучение, които са съобразени с потребностите на нискоквалифицирани жени в регионите, за да им осигурят възможности за заетост, като повишат своите дигитални компетенции и предприемачески умения и ги стимулират към по-високи квалификации.

 

Целева група: жени-студенти от областите в Северозападен и Северен централен регион, които са в неравностойно положение по социални, икономически, географски, културни, здравословни и други причини.

 

Измерители на въздействието: брой и вид получатели на бюлетини; брой и вид на присъстващите на конференции; брой и вид получатели на интелектуалните резултати; брой на уникалните посетители на платформата за обмен на знания и обмен на добри практики; оценка на компетенциите, посочени преди и след обучението; ниво на разбиране на ключовите понятия и политики на ЕС по темата; оценка на участниците за тях и др.

 

Устойчивост на проекта:

1. Включване на резултатите от проекта в обичайните дейности на партньорите.

2. Създаване на дългосрочни отношения с партньорските организации.

3. Разработване на платформа за е-обучение, достъпна за партньорите като учебен материал и информация за самостоятелен достъп.

4. Разпространение на резултатите.