30.11.2022 г.  

Шест кариерни борси се проведоха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. Те бяха насочени към информиране, консултиране и сътрудничество на студентите и бизнеса, както и подпомагане на тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. Събитията се реализираха в рамките на дейност 3.1. „Успешни кариери” на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент на проекта е УНСС, а партньори са Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Кариерните борси бяха предназначени за студентите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, от всички курсове и форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна), и всички потенциални кандидати в България и чужбина (в т.ч. ученици от средните училища) за обучение в разработените по проекта съвместни учебни програми между СА „Д. А. Ценов” и УНСС. В ОКС „бакалавър” това са специалностите „Индустриален бизнес (и предприемачество)”, „Бизнес икономика с преподаване на английски език”, „Икономика на туризма” и „Аграрна икономика”, а в ОКС „магистър” – магистърските програми „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер”, „Интелигентни информационни системи”, „Управление на продажбите в търговията”, „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, „Стратегически маркетинг”, „Екологично предприемачество”, „Бизнес иновации и мениджмънт” и „Бизнес иновации и мениджмънт” (английски език).

Кариерните борси са насочени и към организациите от практиката, потенциални потребители на кадри, завършили професионално направление 3.8. Икономика. Целта на събитията бе да се подпомогне кариерната ориентация и реализация на студентите от Свищовската академия, и да се създадат/доразвият активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в организираните форуми.

Организирането на кариерните борси за студенти и работодатели бе възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП, като за целта бе публикувана обява на сайта на Висшето училище. С избрания изпълнител – „Мегакомерс груп” ООД – гр. Казанлък, бе сключен Договор № 45 от 20.10.2022 г. за реклама на кариерните борси, съдействие за привличане на работодатели, разработване на детайлна програма за провеждане на събитията, фото и видео заснемане, медийно разпространение на резултатите от проведените форуми, както и изработване на информационни материали за участниците и посетителите. Сформиран бе екип с участието на координатор и експерт „Кариерни дейности”, представители на фирмата-изпълнител, кариерен консултант и служители на Кариерния център на Свищовската академия, с оглед осигуряване логистика на събитията, разработване и изпращане на покани до работодатели, участвали в предишни кариерни форуми, фирми-партньори на Висшето училище и Кариерния център, компаниите членове на КРИБ и други работодателските организации. Разпратени бяха над 40 покани до организации от практиката. Покана за участие до работодателските организации бе публикувана и на сайта на Академията.

В изпълнение на ангажиментите по договора, изпълнителят „Мегакомерс груп” ООД – гр. Казанлък достави определените видове и количества рекламни материали, визуализирани с идентификационен номер на договора на проекта и при спазване изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.:

• Тениска с рекламен надпис – 300 бр.;
• Рекламен химикал Leo ballpoint pen – 300 бр.;
• Шапка с козирка Harum baseball cap – 100 бр.;
• Рекламен сгъваем чадър бял – 100 бр.;
• Тефтер-рекламен с печат едноцветен А5 – 100 бр.;
• Текстилна чанта с рекламно лого – 100 бр.;
• L банер 100х200 рекламен – 1 бр.;
• Плакат А3 – 60 бр.

Шестте кариерни борси се проведоха в дните 29 и 30 октомври, 2, 3, 5 и 6 ноември 2022 г. в зала „Ректорат” на СА „Д. А. Ценов”. В тях участие взеха общо 345 души – студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, както и ученици от 11 и 12 клас от петте свищовски училища. Всички участници са се записали в Присъствен списък и попълнили Карта за участие. Презентации на разработените съвместни учебни програми между Стопанска академия „Д. А. Ценов” и УНСС за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” направиха зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева (Координатор „Учебен процес”) и доц. д-р Румен Ерусалимов (Координатор „Кариерни дейности”). Темата „Обучението по икономика и перспективи за кариерна реализация” представи гл. ас. д-р Юлиян Господинов (Експерт „Кариерни дейности”), а доц. д-р Христо Сирашки – директор на Центъра за професионално обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение, презентира възможностите за допълнително обучение, подкрепящо кариерната реализация на студентите по икономика. След презентациите се преминаваше към представяне на работодателските организации, а след това – към индивидуални и групови консултации за участниците в кариерните борси.

В проведените форуми се включиха работодателски организации от различни сфери на икономиката: застрахователни дружества („Булстрад Виена иншурънс груп” и ДЗИ), застрахователни брокери („Мусала” и „Бул брокер”), търговски банки (Централна кооперативна банка), счетоводни къщи („Счетоводна къща Андриана” – Свищов), организации в сферата на туризма (Съвет по туризъм – Свищов, Туристическа агенция „Амави травел” – Свищов, „Елит комерс” ЕООД – Свищов), индустрията, ресторантьорството, търговията и обзавеждането („Слънчо” АД – Свищов, „Леони България” ЕООД – Плевен, „ЕнергоСервиз” АД – Козлодуй, „Паркети Илиев” ЕООД, ЕТ „Лало-Живко Илиев”, ЕТ „Стефан Събков”, ЕТ „Даниела Николова”), както и организации от публичния сектор (Община Свищов и МВР). Представителите на практиката споделиха с участниците своите изисквания и критерии при подбор на персонал, информация за свободни работни позиции и възможности за включване в стажантски програми, предоставиха им ценни съвети за по-успешната им кариерна реализация.

Участниците в кариерните борси изразиха удовлетворение от проведените форуми. Студентите споделиха, че намират за изключително полезна и ценна възможността още преди дипломирането си да се срещнат с представители на работодателски организации от различни сектори, опериращи в редица направления, да получат информация за техните изисквания, условия и предлагани работни места и стажантски програми. Това им помага да развият своите умения за търсене на работа и да се ориентират по-добре на пазара на труда, което значително повишава техните шансове за трудова заетост и успешна професионална реализация. От друга страна, работодателите имаха непосредствен контакт с техни потенциални служители, пред които не само представиха основните моменти на своята дейност, но и получиха непосредствена представа за техните интереси, компетентности и комуникационни умения.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

08.11.2022 г.  

На 8 ноември 2022 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов официално бяха откритидве дигитални класни стаи и една дигитална лаборатория, оборудвани в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“.
На събитието присъстваха проф. д-р Марияна Божинова – Ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Ръководител на проекта, г-жа Донг Хи Мин Хонг - представител на посолството на СР Виетнам, доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор "НИДРК" и Координатор „Оперативно управление“, доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор "УДА" и Координатор „Учебен процес“, Доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор "СПИКПО" и Координатор „Кариерни дейности“, Председателят на ОС в Стопанска академия – проф. д-р Красимир Шишманов, Деканите на четирите факултета в Стопанска академия, преподаватели и гости.

Проф. д-р Марияна Божинова направи кратко приветствие към гостите на събитието и изрази своята удовлетвореност от факта, че Стопанска академия вече разполага с дигитални аудитории и лаборатория, оборудвани с най-висок клас хардуерни продукти за провеждане на интерактивно обучение.
Доц. д-р Любомир Иванов запозна гостите със спецификата на закупените по проекта технически средства и възможностите, които те предоставят по отношение подобряване качеството на обучението по икономика. Двете дигитални класни стаи и дигиталната лаборатория разполагат с по 20 работни станции за обучаеми. Всеки студент има възможността да използва специализиран таблет за достъп до дигитално учебно съдържание. Залите са обезпечени със системи за видео заснимане и видео споделяне, които позволяват да се водят хибридни учебни занятия, съчетаващи присъствено и онлайн обучение. С цел повишаване качеството на обучение, дигиталните стаи и дигиталната лаборатория са оборудвани с 3D холограмни проектори, съвременни интерактивни смарт дъски, 75“ интерактивни дисплеи и 55“ интерактивни маси с механични стендове за електрическо регулиране на височината. Дигиталната лаборатория разполага с 3D скенер, 3D принтер, камера и 20 броя очила за виртуална реалност.
Посочените технически средства позволяват провеждането на само на интерактивни лекции и семинарни занятия, но и изпълнението на множество казуси с практическа бизнес насоченост, развиващи предприемаческото и творческо мислене, инициативността и др. Закупеният в рамките на проекта хардуер в комбинация с достъпа до специализиран софтуер за създаване и обработка на дигитално учебно съдържание, разширяват в значителна степен възможностите за провеждане на модерно и иновативно обучение по икономика в Стопанска академия, отговарящо на най-високите европейски стандарти.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ участва в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ в партньорство с Университета за национално и световно стопанство, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ и Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес“. Продължителността на проекта е 30 месеца като се очаква изпълнението му да приключи на 31.12.2023 г. Общият бюджет на проекта в размер на 4 887 276.24 лв. е осигурен от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бюджетът на Стопанска академия възлиза на 1 137 852,10 лв. като в рамките на този бюджет, в академията се реализират множество мерки за модернизация на висшето училище и обучението по икономика.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

   


В рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 "Икономическото образование в България 2030" в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ са оборудвани две дигитални класни стаи и една дигитална лаборатория. Хардуерът и софтуерът, които са закупени по проекта позволяват създаването и прилагането в обучителния процес на качествено ново дигитално интерактивно учебно съдържание.
Преподавателите имаха възможност да се запознаят функционалностите на закупеното оборудване и образователен софтуер. Това бе възможно благодарение на проведените две обучителни сесии на тема: "Запознаване с възможностите на продукт за създаване и презентиране на дигитално съдържание mozabook". В тях участваха общо 40 преподаватели, които работят по съвместните специалности и магистърски програми, създадени в рамките на проекта между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и УНСС.
Възможностите за дигитализация на учебните ресурси чрез интерактивност, интуитивността на софтуера, както и модерните инструменти за преподаване бяха високо оценени от академичния състав. Преподавателите изразиха мнение, че обучението е с подчертана практико-приложна насоченост и категорично ще включат новия хардуер и софтуер в процеса на водене на лекции и семинарни занятия пред своите студенти.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

18.07.2022 г.  


Стопанска академия „Д. А. Ценов“ продължава изпълнението на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ в партньорство с Университета за национално и световно стопанство, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ и Сдружение „Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ Гласът на българския бизнес“. Одобреният бюджет на проекта е в размер на 4 887 276.24 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бюджетът на Стопанска академия възлиза на 1 137 852,10 лв., в рамките на който тя ще реализира редица мерки за модернизация за висшето училище. Проектът е с продължителност 30 месеца като се очаква изпълнението му да приключи на 31.12.2023 г.

В рамките на проекта Стопанска академия е координатор на три  специалности със съвместни програми в ОКС „Бакалавър“: „Икономика на туризма“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Аграрна икономика“ и три съвместни магистърски програми: „Бизнес иновации и мениджмънт“, „Интелигентни информационни системи“ и „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“. Същевременно академията е партньор по една бакалавърска специалност със съвместна програма - „Бизнес икономика с преподаване на английски език (Business economics taught in English)“ и пет съвместни магистърски програми: „„Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език“,  „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор“, Стратегически маркетинг“, „Екологично предприемачество“ и „Управление на продажбите в търговията“ с координиращо висше училище – УНСС – София.

След проведен подбор, в началото на месец юли бяха назначени старши експертите и експертите, които имат ангажимент да разработят новите учебни програми. Стартира интензивна работа по разработването на съдържанието на програмите на български и английски език. Целта на тяхното въвеждане е да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в съвместните специалности в ОКС „Бакалавър“ и програми в ОКС „Магистър“, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.

За периода от стартиране на проекта до момента, значителна част от преподавателите от академията, ангажирани с разработването на учебните програми, преминаха през дългосрочни мобилности с цел преподаване, обучение или научни изследвания в чужбина и краткосрочни специализации с цел преподаване в чужбина във висши училища - асоциирани партньори по проекта. Чрез тях те натрупаха ценен опит в областта на преподаването в многоезична мултикултурна среда, иновативните дигитални методи в процеса на обучение, прилагането на различни изследователски методи и добри практики и др. Натрупаният опит и експертиза ще се трансферират към обучаемите  във висшите училища чрез разработването и въвеждането на новите програми. Студентите в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще получат достъп до иновативни дигитализирани и споделени образователни ресурси и преподаватели.

Като част от проектните дейности, в момента в Стопанска академия, тече процес на оборудване на две дигитални класни стаи и една лаборатория. Те ще бъдат широко използвани за споделяне на образователно съдържание и преподаватели в съвместните програми. Разработването на новите програми и оборудването на дигиталните стаи и лабораторията ще осигурят възможност на висшето училище за прилагане на модерни методи в съответствие с достиженията на информационните и комуникационните технологии и най-новите тенденции за обучението студенти.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

18.11.2021 г.  

На 18 ноември 2021 г. от 11:00 ч. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов се проведе пресконференция по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“. Проектът се реализира в партньорство с още три висши училища - УНСС, Бургаски свободен университет, Националната спортна академия „Васил Левски“ и една браншова организация - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Финансиран е по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е до края на 2023 г., а общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 4 887 276.24 лв. общо, като предвидения за Стопанска академия бюджет е в размер на 1 137 852.10 лв.

Поради ограниченията, наложени от COVID-19, събитието се проведе в хибриден формат – на място в зала „Ректорат“, Стопанска академия и в дигитална среда.

Пресконференцията бе открита от доц. д-р Любомир Иванов - Заместник-ректор "НИДРК" и Координатор „Оперативно управление“ на проекта. Той сподели, че проектът е стартирал през месец юли 2021 г. с подписването на административния договор и е с продължителност 30 месеца, т.е. до края на 2023 г. Основната цел на проекта е да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в партниращите си ВУ, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.

Доц. Иванов акцентира и върху специфичните цели на проекта, които са свързани с:

1.  Разработване на образователни стандарти за обучението по Икономика и тяхното прилагане към отделните съвместни бакалавърски и магистърски програми по проекта.
2.  Създаване и развитие на дигитални ресурси, дигитални класни стаи и лаборатории, които да могат да се използват за споделяне преподаване и обучение в съвместните програми между ВУ.
3.  Създаване на условия за насърчаване на предприемачеството на студентите и преподавателите, включително, и внедряване на информационни системи за проследяване на реализацията на успешни завършили студенти.
4.  Повишаване качеството на обучение и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на 11-те асоциираните партньори по проекта – чуждестранни ВУ.

След своето обръщение, доц. Иванов даде думата на проф. д-р Марияна Божинова – Ректор и Ръководител на проекта от страна на партньора - Стопанска академия.

Проф. Божинова представи кратко резюме на основните дейности, задачи и индикатори свързани с успешното изпълнение на проекта и сподели, че: „чрез съвместната работа по проекта се очаква да се модернизира и синхронизира учебната документация и да се дигитализира обучителния процес.“ Тя постави акцент върху предвидените обучения, изходящи мобилности на преподаватели, докторанти и студенти, както и входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори – университетите: University of Picardie Jule Verne, Франция; University of Craiova, Румъния; University of Iasi, Румъния; University of Suceava, Румъния; University of Valahia, Румъния; University of Economics of Bratislava, Словакия; UNINT, Италия; University of Sapienza, Италия; University of Peloponnese, Гърция; Vrije Universiteit Brussel, Белгия; University of Minho, Portugal; University of Zagreb, Хърватска. Сподели своята визия, че „модернизацията ще направи по-атрактивно обучението в партниращите си по проекта ВУ и ще отговори на предизвикателствата на пазара на труда и на изискванията на обучаващите се студенти“. В обръщение към екипа за управление и гостите на събитието, проф. Божинова пожела успешна и ползотворна работа.

В последвалото изказване на доц. д-р Искра Пантелеева, Заместник-ректор "УДА" и Координатор „Учебен процес“ за Стопанска академия по проекта, беше уточнено, че чрез съвместната работа по проекта се очаква да се модернизира и синхронизира учебната документация и да се дигитализира обучителния процес в партниращите институции. За целта във висшето училище се планира да бъдат изградени 2 дигитални класни стаи и 1 дигитална лаборатория, което да осигури възможност за споделяне на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Стопанска академия, съвместно с УНСС, ще разработи 8 съвместни специалности в ОКС „бакалавър“, едната от които на английски език и 4 съвместни в ОКС „магистър“ – 3 на български и една на английски. Шест от съвместните специалности и магистърски програми ще бъдат дигитализирани. Предвиждат се също множество обучения на преподаватели и студенти, и голям брой мобилности в различни университети от държави от Европейския съюз.

Доц. д-р Румен Ерусалимов - Заместник-ректор "СПИКПО" и Координатор „Кариерни дейности“ по проекта за Стопанска академия, направи разяснения за планираните кариерни борси, кариерни консултации и предстоящото внедряване на система за проследяване на реализацията на завършилите студенти, като поясни, че тези активности също са част от проектните дейности, чрез които ще се постигнат набелязаните цели. Той уточни, че изпълнението им ще спомогне за постигане на по-добра реализация на завършващите студенти при стартиране на работа Доц. Ерусалимов акцентира и върху създаването на мрежа между университетските кариерни центрове на партниращите си организации, което ще осигури възможност за провеждане на множество съвместни инициативи.

Пресконференцията премина при засилен интерес. Освен присъстващите в Зала „Ректорат“ проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Любомир Иванов, доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Румен Ерусалимов, във виртуалната стая бяха регистрирани над 63 участници: преподаватели, млади учени, студенти и докторанти от Стопанска академия, медии и други заинтересовани страни.

Екипът на проекта се ангажира да публикува актуална информация за хода му в секцията на проекта на сайта на Стопанска академия (https://bit.ly/3qLdcgg).


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

20.09.2021 г.  


Откриваща конференция по проект „Икономическото образование в България 2030“

На 20 септември 2021 г. в Университета за национално и световно стопанство, София се проведе откриваща конференция по проект „Икономическото образование в България 2030“.

На откриващата конференция от страна на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ присъстваха доц. д-р Любомир Иванов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, доц. д-р Евелина Парашкевова, директор на Института за научни изследвания, д-р Александрина Александрова, изследовател в Института за научни изследвания, Антоанета Христова, експерт „Европейски програми и проекти“ ИНИ, както и представители на партньорските университети.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е един от четирите университета, които заедно с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България си партнират в проекта, който е финансиран по процедура „Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение е 30 месеца, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 4 887 276.24 лв.

Основната цел на проекта е да се модернизира (осъвремени и дигитализира) обучението по икономика в УНСС и партньорите – Стопанска академия, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия, по начин, който позволява те да бъдат конкурентни на европейските университети.

Специфичните цели са:

  1. да се разработят образователни стандарти за обучението по Икономика и те да се приложат върху отделните съвместни бакалавърски и магистърски програми по проекта.
  2. да се създадат и развият дигитални ресурси, дигитални класни стаи и лаборатории, които да се използват за споделяне при съвместните програми.
  3. да се създадат условия за насърчаване на предприемачеството на студентите и преподавателите, с което да се изградят информационни системи от успешни завършили студенти.
  4. да се повиши качеството на обучение и научни изследвания чрез мобилност и използване опита на асоциираните партньори по проекта.

Събитието по проект „Икономическото образование в България 2030“ бе открито от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на проекта. „Очаква ни много работа и бъдещо развитие, както с останалите университети, така и с партньорите от бизнеса. Искаме да направим една мрежа, за която дигитализацията е необходима и благодарение на нея ще се изпълняват много съвместни инициативи“, коментира той.

В последвалото изказване на координатора на проекта проф. д-р Николай Щерев бяха представени проектните дейности, индикаторите и сроковете за тяхното изпълнение. Подчертано бе, че чрез съвместната работа по проекта се очаква да се модернизирана и синхронизира учебната документация и да се дигитализира обучителния процес. За целта в рамките на проекта се планира да бъдат изградени 9 дигитални класни стаи и 3 дигитални лаборатории, като ще се осигури възможност за споделяне на ресурси, включително и на ноу-хау, между партньорските университети и/или между студентите и техните университетски преподаватели и ментори. Ще се създадат 15 съвместни програми, 7 нови с дигитално образователно съдържание (включително за дистанционно обучение), 2 учебни програми на чужд език, съвместно с чуждестранни висши училища и научни организации.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани обучения, изходящи мобилности на преподаватели, докторанти и студенти, както и входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори – университетите: University of Picardie Jule Verne, Франция; University of Craiova, Румъния; University of Iasi, Румъния; University of Suceava, Румъния; University of Valahia, Румъния; University of Economics of Bratislava, Словакия; UNINT, Италия; University of Sapienza, Италия; University of Peloponnese, Гърция; Vrije Universiteit Brussel, Белгия; University of Minho, Portugal; University of Zagreb, Хърватска

Провеждането на кариерни борси, кариерни консултации и внедряване на система за проследяване на реализацията на завършилите студенти също са част от планираните дейности, чрез които ще бъдат достигнати проектните цели.

На финала на събитието Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров връчи Партньорските споразумения по проекта, като за Стопанска академия то бе получено от зам.-ректора по научноизследователска дейност и развитие на кадрите доц. д-р Любомир Иванов.

Актуална информация за проекта, неговите дейности, постигнатите резултати и индикатори ще бъде публикувана в нарочна секция на сайта на Стопанска академия.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 

30.11.2022 г.  
 

 

В Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов се проведоха кариерни борси

Шест кариерни борси се проведоха в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов. Те бяха насочени към информиране, консултиране и сътрудничество на студентите и бизнеса, както и подпомагане на тяхното професионално ориентиране и кариерно развитие. Събитията се реализираха в рамките на дейност 3.1. „Успешни кариери” на проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент на проекта е УНСС, а партньори са Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

 

Кариерните борси бяха предназначени за студентите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”, обучаващи се в професионално направление 3.8. Икономика в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, от всички курсове и форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна), и всички потенциални кандидати в България и чужбина (в т.ч. ученици от средните училища) за обучение в разработените по проекта съвместни учебни програми между СА „Д. А. Ценов” и УНСС. В ОКС „бакалавър” това са специалностите „Индустриален бизнес (и предприемачество)”, „Бизнес икономика с преподаване на английски език”, „Икономика на туризма” и „Аграрна икономика”, а в ОКС „магистър” – магистърските програми „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер”, „Интелигентни информационни системи”, „Управление на продажбите в търговията”, „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор”, „Стратегически маркетинг”, „Екологично предприемачество”, „Бизнес иновации и мениджмънт” и „Бизнес иновации и мениджмънт” (английски език).

Кариерните борси са насочени и към организациите от практиката, потенциални потребители на кадри, завършили професионално направление 3.8. Икономика. Целта на събитията бе да се подпомогне кариерната ориентация и реализация на студентите от Свищовската академия, и да се създадат/доразвият активни партньорски взаимоотношения с работодателите, взели участие в организираните форуми.

Организирането на кариерните борси за студенти и работодатели бе възложено на външен изпълнител по реда на ЗОП, като за целта бе публикувана обява на сайта на Висшето училище. С избрания изпълнител – „Мегакомерс груп” ООД – гр. Казанлък, бе сключен Договор № 45 от 20.10.2022 г. за реклама на кариерните борси, съдействие за привличане на работодатели, разработване на детайлна програма за провеждане на събитията, фото и видео заснемане, медийно разпространение на резултатите от проведените форуми, както и изработване на информационни материали за участниците и посетителите. Сформиран бе екип с участието на координатор и експерт „Кариерни дейности”, представители на фирмата-изпълнител, кариерен консултант и служители на Кариерния център на Свищовската академия, с оглед осигуряване логистика на събитията, разработване и изпращане на покани до работодатели, участвали в предишни кариерни форуми, фирми-партньори на Висшето училище и Кариерния център, компаниите членове на КРИБ и други работодателските организации. Разпратени бяха над 40 покани до организации от практиката. Покана за участие до работодателските организации бе публикувана и на сайта на Академията.

В изпълнение на ангажиментите по договора, изпълнителят „Мегакомерс груп” ООД – гр. Казанлък достави определените видове и количества рекламни материали, визуализирани с идентификационен номер на договора на проекта и при спазване изискванията относно мерките за информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.:

• Тениска с рекламен надпис – 300 бр.;
• Рекламен химикал Leo ballpoint pen – 300 бр.;
• Шапка с козирка Harum baseball cap – 100 бр.;
• Рекламен сгъваем чадър бял – 100 бр.;
• Тефтер-рекламен с печат едноцветен А5 – 100 бр.;
• Текстилна чанта с рекламно лого – 100 бр.;
• L банер 100х200 рекламен – 1 бр.;
• Плакат А3 – 60 бр.

Шестте кариерни борси се проведоха в дните 29 и 30 октомври, 2, 3, 5 и 6 ноември 2022 г. в зала „Ректорат” на СА „Д. А. Ценов”. В тях участие взеха общо 345 души – студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, както и ученици от 11 и 12 клас от петте свищовски училища. Всички участници са се записали в Присъствен списък и попълнили Карта за участие. Презентации на разработените съвместни учебни програми между Стопанска академия „Д. А. Ценов” и УНСС за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” направиха зам.-ректорите доц. д-р Искра Пантелеева (Координатор „Учебен процес”) и доц. д-р Румен Ерусалимов (Координатор „Кариерни дейности”). Темата „Обучението по икономика и перспективи за кариерна реализация” представи гл. ас. д-р Юлиян Господинов (Експерт „Кариерни дейности”), а доц. д-р Христо Сирашки – директор на Центъра за професионално обучение и Центъра за следдипломно и факултативно обучение, презентира възможностите за допълнително обучение, подкрепящо кариерната реализация на студентите по икономика. След презентациите се преминаваше към представяне на работодателските организации, а след това – към индивидуални и групови консултации за участниците в кариерните борси.

В проведените форуми се включиха работодателски организации от различни сфери на икономиката: застрахователни дружества („Булстрад Виена иншурънс груп” и ДЗИ), застрахователни брокери („Мусала” и „Бул брокер”), търговски банки (Централна кооперативна банка), счетоводни къщи („Счетоводна къща Андриана” – Свищов), организации в сферата на туризма (Съвет по туризъм – Свищов, Туристическа агенция „Амави травел” – Свищов, „Елит комерс” ЕООД – Свищов), индустрията, ресторантьорството, търговията и обзавеждането („Слънчо” АД – Свищов, „Леони България” ЕООД – Плевен, „ЕнергоСервиз” АД – Козлодуй, „Паркети Илиев” ЕООД, ЕТ „Лало-Живко Илиев”, ЕТ „Стефан Събков”, ЕТ „Даниела Николова”), както и организации от публичния сектор (Община Свищов и МВР). Представителите на практиката споделиха с участниците своите изисквания и критерии при подбор на персонал, информация за свободни работни позиции и възможности за включване в стажантски програми, предоставиха им ценни съвети за по-успешната им кариерна реализация.

Участниците в кариерните борси изразиха удовлетворение от проведените форуми. Студентите споделиха, че намират за изключително полезна и ценна възможността още преди дипломирането си да се срещнат с представители на работодателски организации от различни сектори, опериращи в редица направления, да получат информация за техните изисквания, условия и предлагани работни места и стажантски програми. Това им помага да развият своите умения за търсене на работа и да се ориентират по-добре на пазара на труда, което значително повишава техните шансове за трудова заетост и успешна професионална реализация. От друга страна, работодателите имаха непосредствен контакт с техни потенциални служители, пред които не само представиха основните моменти на своята дейност, но и получиха непосредствена представа за техните интереси, компетентности и комуникационни умения.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

Проект № BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд