Изпълнение на проекти – Кампания 2022

 

Код на проекта

Тема на проекта

 

Ръководител

 

Решение на
АЕК

1.

1-2022

Устойчив и приобщаващ растеж - европейската перспектива

Проф. д. ик. н.
Таня Горчева

Изпълнен

2.

2-2022

Социално-икономическа конвергенция на животозастрахователния и осигурителния пазар в България

Доц. д-р Венцислав Василев

Изпълнен

3.

3-2022

Статистически измерения на кръговата икономика – теоретични, методологични и практико-приложни аспекти

Доц. д-р Пламен Петков

Изпълнен

4.

4-2022

Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование

Доц. д-р Галина Чиприянова

Изпълнен

5.

5-2022

Регионални ефекти от преките германски инвестиции в българската икономика

Проф. д-р Любчо Варамезов

Изпълнен

6.

6-2022

Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините

Гл. ас. д-р елица Лазарова

Изпълнен

7.

7-2022

Стратегически възможности за развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията

Проф. д-р Марияна Божинова

Изпълнен

8.

8-2022

Анализ на дигиталната екосистема на местна туристическа дестинация

Доц. д-р Петя Емилова

Изпълнен

9.

  9-2022

Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация

Проф. д-р Пенка Шишманова

Изпълнен

10.

10-2022

Макропруденциалната политика - средство за устойчиво и балансирано развитие на икономиката

Проф. д-р Стоян Проданов

Изпълнен

11.

11-2022

Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във  финансовите предприятия в България

Проф. д-р Андрей Захариев

Изпълнен

12.

НФ-1-2022

85 години Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – традиции и иновации

Доц. д-р Румен Ерусалимов

Изпълнен

 

13.

НФ-2-2022

Кръгла маса бизнес лингва

Ст. преп. д-р Виктор Монев

Изпълнен