02.02.2024 г Екип на научноизследователски проект „Формални и неформални иновационни мрежи“, проведе уебинар на тема „Приложение на Gephi за анализ на социалните мрежи“

На  26.01.2024 г. при засилен интерес в Свищовската академия бе проведен уебинар на тема „Приложение на Gephi за анализ на социалните мрежи“. Форумът бе организиран в рамките дейностите по научноизследователски проект № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г. „Формални и неформални иновационни мрежи“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН. Целта на обучението бе да подпомогне и повиши възможностите на учените и анализаторите за формулиране на хипотези, интуитивно разкриване на модели, изолиране особеностите на структурата или грешките по време на проучване на данни и взаимовръзки. Основни модератори и лектори на събитието  бяха проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител на екипа по проекта, доц. д-р Евелина Парашкевова и гл. ас. д-р Юри Кузнецов – част от научния колектив осъществяващ проекта.

В рамките на събитието проф. д-р Маргарита Богданова запозна присъстващите първо с характеристиките и възможностите на Gephi като софтуер с отворен код, използван за мрежов анализ. След това бяха представени гъвкавия набор от опции и адаптивни алгоритми за изследване на данни за визуализация на скрити модели, мрежи и зависимости. Също така бе подчертано, че Gephi е инструмент за анализ, допълващ традиционния статистически анализ. Нещо повече, бе изтъкнато, че визуалното мислене и анализ с интерактивни интерфейси вече се признават като средство улесняване на процесите по разкриване на зависимости и доказване на проверявани хипотези.

Обучението продължи с разкриване на възможностите на Gephi за анализ на социални мрежи и измервания в областта на мрежовия анализ. Представена бе и рамката от най-често срещаните показатели за анализ на социални мрежи (SNA) и мрежи без мащаб, като междуцентралност, близост, диаметър, коефициент на групиране, PageRank, откриване на общността (модулност); случайни генератори и най-кратък път. Демонстрирано бе и как чрез използване на данни за класиране или разделяне как мрежите, картографирани от софтуерния пакет, могат да се представят и персонализират, за да подчертаят свойствата на своите възли.

Лекторският екип представи на аудиторията как се персонализират цветовете, размера или етикетите в рамките на графичния анализ, чиято цел е да подобри представянето на анализираната мрежа. Обучението продължи с характеризиране на модула за векторен предварителен преглед и възможностите на Gephi за експортиране направения анализ в различни графични и издателски формати. Семинарът приключи с анализ на сферите на приложимост на софтуерния пакет в академични изследователски проекти, научни изследвания, журналистиката и др. В края на уебинара имаше обширна дискусия, в чиито рамки бяха изказани редица становища за употребата на Gephi и бяха обсъдени примери за неговата възможна употреба.

22.01.2024 г Уебинар по проект „Формални и неформални иновационни мрежи“ 

На 26.01.2024 г. (петък) от 10:30 ч. онлайн на адрес https://bbb.uni-svishtov.bg/b/7zw-dxn-ttc-24k ще се проведе уебинар по проект „Формални и неформални иновационни мрежи“, Договор № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

12.10.2023 г. В Свищовската академия се проведе дискусионна сесия по проект „Формални и неформални иновационни мрежи“ 

На 12.10.2023 г. в заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и онлайн се проведе дискусионна сесия по проект „Формални и неформални иновационни мрежи“ Договор № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

В събитието взеха участие както членове на екипа на проекта, така и учени от български университети и водещи икономически експерти. Сред тях бяха проф. д-р Андрияна Андреева, ръководител на катедра „Правни науки“ в Икономически университет – Варна и областен управител на област Варна, доц. д-р Десислава Серафимова, ръководител на катедра „Управление и администрация“ в Икономически университет – Варна, Елица Стоилова, лектор в СофтУни, проф. д-р Валентин Василев от Висше училище по сигурност и информация – Пловдив, доц. д-р Албена Танева от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Александър Вълчев от УНСС - София и много други.
Начало на разискванията постави ръководителят на проекта - проф. д-р Маргарита Богданова, с темата „Мрежови изследвания в публичния сектор“. Посочено бе, че интересът към мрежовия подход в публичния сектор нараства непрекъснато и в теоретичен, и в практически план. В теоретичен – защото мрежовият подход се явява гръбнакът на т.нар. трета парадигма в теориите за публичното управление – след класическата теория за бюрократичното управление. Мрежовият подход, известен още като постмодернизъм в публичния мениджмънт, привлича все повече внимание, опитвайки се да обясни рамката на хоризонталните връзки в обществото – които заместват или допълват класическата вертикална йерархия. На дискусия бяха поставени въпроси, отнасящи се до това какво представляват мрежите в публичния сектор, видовете мрежи, методите за тяхното изследване и др. Проф. д-р Цветан Цветков насочи вниманието към „Възможности за приложение на съвременни методи за анализ на риска от бедствия“, а проф. Валентин Василев акцентира върху „Развитие на преподаването по Управление на човешките ресурси в публичната администрация“.
Коментираха се и теми, свързани с мястото на изкуствения интелект в публичната администрация, доверието в институциите и съвременните методи за анализ на риска от бедствия и други.

В рамките на проведената дискусия изследователите от екипа на проекта обсъдиха актуални въпроси, свързани с иновациите, разгледани в контекста на мрежовия подход, трансфера на знание и иновации, формалните и неформални системи за управление на процеси и комуникация.

12.10.2023 г. Дискусионна сесия по проект „Формални и неформални иновационни мрежи“

На 12.10.2023 г. от 14:00 ч. в заседателна зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и онлайн на адрес https://bbb.uni-svishtov.bg/b/xzj-irn-dyw-el2 ще се проведе дискусиионна сесия по проект „Формални и неформални иновационни мрежи“ Договор № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г., финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г. В рамките на форума ще бъдат дискутирани актуални въпроси свързани с иновациите и формални и неформални мрежи в публичния сектор.
Програма на събитието може да откриете ТУК.