Проект: „Формални и неформални иновационни мрежи“ Договор № КП-06-Н65/10 от 12.12.2022 г.
Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

Водещ бенефициент: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов
Обща стойност на проекта:  198 160 лв.
Продължителност на проекта: 36 месеца/12.12.2022 г. – 12.12.2025 г.
Основната цел на проекта: Проучване свойствата на формалните и неформалните мрежи, подходите за тяхното възникване, формите на взаимодействие в и извън условните им граници и на тази основа извеждане на мисловни модели, които отразяват спецификата на иновационните мрежи и възможните интервенции за стимулиране на тяхното развитие.
Проектни дейности:
Работната програма включва 7 работни пакета, както следва:
•     РП 1. Управление на проекта
•     РП 2. Публикационни, събитийни и комуникационни дейности
•     РП 3. Проучване, анализ и систематизиране на теоретичната и методологична рамка на иновационните системи.
•     РП 4. Индикатори за оценка на формалните и неформалните иновационни мрежи. Подходи за измерване. Фактори за устойчивост на иновационните мрежи.
•     РП 5: Емпирично изследване на взаимодействието между формалните и неформалните иновационни мрежи
•     РП 6: Мрежови модел на трансфера на знание в иновационни мрежи
•     РП 7: Разработване на концептуален модел за оценка капацитета на иновационните мрежи.
Резултати:
•          2 колективни монографии
•          14 научни статии, от които 12 в научни списания в реферирани и индексирани бази данни
•          14 научни доклади, от които минимум 9 в международни научни конференции

Екип за изпълнение на проекта:

 1. Проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител на научния колектив
 2. Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова - член на научния колектив
 3. Доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова –член на научния колектив
 4. Доц. д-р Искра Пантелеева – член на научния колектив
 5. Доц. д-р Маргарита Шопова – член на научния колектив
 6. Доц. д-р Любомир Иванов - член на научния колектив
 7. Доц. д-р Марин Маринов – член на научния колектив
 8. Доц. д-р Цветан Цветков (привлечен експерт от УНСС) – член на научния колектив
 9. Доц. д-р Зорница Йорданова (привлечен експерт от УНСС) – член на научния колектив
 10. Гл. ас. д-р Любомира Тодорова – член на научния колектив
 11. Гл. ас. д-р Надежда Веселинова – член на научния колектив
 12. Гл. ас. д-р Юрий Кузнецов – член на научния колектив
 13. Гл. ас. д-р Мариела Стоянова – член на научния колектив
 14. Докторант Ивелина Станева – член на научния колектив
 15. Докторант Изабела Йонкова – член на научния колектив
 16. Докторант Мартин Александров – член на научния колектив
 17. Постдокторант Теодор Тачев – член на научния колектив
 18. Валерий Александров – счетоводител
 19. Снежанка Ангелова – касиер-администратор
 20. Живка Тананеева – технически сътрудник.

Повече подробности за проекта може да откриете на: