Научноизследователски проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“, КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г.

Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ при МОН ”Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2021 г.“

Водеща организация: Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Партньори:
Университет на национално и световно стопанство, гр. София
Икономически университет, гр. Варна
Обща стойност на проекта: 170 000лв.
Продължителност на проекта: 36 месеца/15.11.2021 – 15.11.2024 г.

Основната цел на проекта: Проучване на теоретико методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури и разработване на фундаментален концептуален модел за устойчиво развитие на територията.

Проектни дейности:
Работен пакет 1: Организация и управление на проекта.
Работен пакет 2: Визуализация и публичност на проекта.
Работен пакет 3: Систематизация на теоретико-методологическите основи и институционалните аспекти при управлението и развитието на селските територии в Р България.
Работен пакет 4: Научно взаимодействие със заинтересовани страни и натрупване на информация.
Работен пакет 5: Анализ и оценка на формите за външни въздействия върху развитието на селските територии в България.
Работен пакет 6: Анализ на ефективността на външните влияния върху развитието на селските територии.
Работен пакет 7: Разработване на модели за управление и развитие на селските територии.

Резултати:
Чрез реализацията на проекта членовете на колектива ще имат възможност да надградят досегашния си методологически и изследователски опит. Съвместната изследователска работа ще затвърди партньорските взаимовръзки между сродни катедри от трите основни икономически висши училища в България (УНСС-София, ИУ-Варна, СА-Свищов), което несъмнено ще помогне за постигането на синергичен общ ефект в сферата на науката и образованието.

Екип за изпълнение на проекта - първи етап:
Доц. д-р Марина Николова – Ръководител на проекта
Професор, д.и.н. Юлия Дойчинова – УНСС, София
Доц. д-р Зорница Стоянова - УНСС, София
Доц. д-р Мария Станимирова – ИУ, Варна
Гл. ас. д-р Дамян Киречев – ИУ, Варна
Проф. д-р Мариана Петрова - СА “Д. А. Ценов“
Проф. д-р Гена Велковска - София
Доц. д-р Маруся Линкова - СА “Д. А. Ценов“
Гл. ас. д-р Елица Кръстева - СА “Д. А. Ценов“
Гл. ас. д-р Павлин Павлов СА “Д. А. Ценов“
Доктор Валери Велковски – МЗХГ, София
Докторант Михаела Тодорова – СА “Д. А. Ценов“
Докторант Любослав Иванов – СА “Д. А. Ценов“
Емилия Станева – технически сътрудник

Екип за изпълнение на проекта – втори етап:
Проф. д-р Марина Николова – Ръководител на проекта, СА „Д. А. Ценов“
Проф. д-р Мариана Петрова – СА „Д. А. Ценов“
Проф. д.и.н. Юлия Дойчинова – УНСС, София
Проф. д-р Зорница Стоянова – УНСС, София
Проф. д-р Гена Велковска – привлечен външен експерт, СА „Д. А. Ценов“
Доц. д-р Мария Станимирова – ИУ, Варна
Доц. д-р Красимира Славева – СА „Д. А. Ценов“
Доц. д-р Валери Велковски – постдокторант, СА „Д. А. Ценов“
Гл. ас. д-р Елица Кръстева – СА „Д. А. Ценов“
Гл. ас. д-р Павлин Павлов – СА „Д. А. Ценов“
Гл. ас. д-р Дамян Киречев – ИУ, Варна
Ас. д-р Цветан Марков – СА „Д. А. Ценов“
Докторант Любослав Иванов – СА „Д. А. Ценов“
Гл. ас. д-р Илияна Кръстева – технически сътрудник

Посетете сайта на проекта - ТУК.