Стопанска академия взе участие в заключителната конференция по проект “Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика”

Проф. д-р Марияна Божинова, проф. д-р Красимир Шишманов, доц. д-р Искра Пантелеева, доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова и ас. д-р Александрина Александрова представиха  Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов в заключителната конференция по проект „Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика“. Събитието се проведе в периода 12-14 септември 2022 г., в гр. Прага, Република Чехия. Формален домакин бе Чешкият университет по естествени науки (Czech University of Life Sciences), партньор по проекта.

В конференцията взеха участие изследователи от 6 университети, сред които Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, Университетът в Сегед, Университетът в Загреб, Чешкият университет по естествени науки в Прага, Пражкият университет по икономика, включително и Познанският университет по икономика и бизнес, който е и бенефициент на проекта. Събитието се модерираше от проф. д-р Барбара Борусиак от Познанския университет по икономика и бизнес, която е и проектният мениджър. Според програмата на конференцията, през първия и втория ден, участници от всяка партнираща организация представиха постигнатото през изминалите три години и очертаха насоки за бъдещи партньорски инициативи на мрежата.

Съгласно програмата, в рамките на втория конферентен ден, екипът от Стопанска академия представи най-значимите резултати от участието на нейни представители в изпълнението на проекта. Отчетено бе, че учени на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ са регистрирали двадесет и едно индивидуални участия в шест събития, организирани в рамките на проектните дейности. Два пъти, през есента на 2021 г. и през пролетта на 2022 г., висшето училище е било домакин за учени от партньорските университети, които са провели индивидуални изследователски мобилности по проекта. Десет изследователи на Познанския университет по икономика и бизнес са посетили академията. През м. септември 2021 г. са организирани и два съвместни научни форума. Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ от Стопанска академия и катедра „Управление на корпоративните ресурси“ от Познанския университет по икономика и бизнес са участвали кръгла маса на тема „Бизнесът в дигитална среда“ и в семинар с фокус върху възможностите за сътрудничество между двете звена. В периода 18-22 юли 2022 г. четирима преподаватели от Стопанска академия са участвали в индивидуални изследователски мобилности в партниращия университет от Познан, където са набелязани основни приоритети за бъдещи научни изследвания и проекти.

В изпълнение на проектните дейности са подготвени и публикувани шест електронни книги – обучителни ресурси, фокусирани върху устойчивата икономика и научните изследвания. Осем преподаватели от Стопанска академия са се присъединили със свои разработки към международните авторски колективи на пет от публикуваните книги. Всички електронни обучителни и научни ресурси са с осигурен свободен достъп чрез официалния сайт на проекта, официалния сайт на Познанския университет по икономика и бизнес и Дигиталната библиотека на академията.

Чрез участието си в проекта, Академията постигна резултати и в посока разширяване на членството си в междууниверситетски научни мрежи. От 2021 г. Стопанска академия е член на мрежата за научноизследователски обмен CEEPUS Network "Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“ CIII-PL-0000-00-2122.

Разпространението на напредъка по изпълнението на проекта и на постигнатите резултати, Стопанска академия е осигурила чрез поредица от публикации в специално обособена секция на официалният сайт на висшето училище, като публикациите са двуезични – на български и на английски език.

През третия ден от конференцията акцентът бе поставен върху разширяване на научната мрежа Central European Network for Sustainable and Innovative Economy – (CENETSIE). На организираните междуекипни срещи се поставиха и обсъдиха редица въпроси за бъдещи съвместни инициативи, които ще се реализират от партньорските организации. На участниците в конференцията бяха раздадени сертификати.

Повече информация за събитието, както и за проекта са публикувани на неговия официален сайт - http://cenetsie.ue.poznan.pl/.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ участва в уъркшоп посветен на иновациите в обучението и научните изследвания

Проф. д-р Марияна Божинова, доц. д-р Искра Пантелеева и ас. д-р Александрина Александрова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов участваха в уъркшоп, организиран в рамките на проект „Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика“. Събитието се проведе в периода 16 - 17 юни 2022 г., в гр. Краков, Полша като домакин бе Познанският университет по икономика и бизнес (Poznań University of Economics and Business).

В уъркшопа взеха участие учени от 6 партньорски университети, сред които Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, Познанският университет по икономика и бизнес, Университетът в Сегед, Университетът в Загреб, Чешкият университет по естествени науки в Прага и Пражкият университет по икономика и бизнес.   Модератор на уъркшопа бе доц. д-р Роберт Романовски – координатор на Програма: „Иновационен мениджмънт“ в  Познански университет по икономика и бизнес. През първия ден от събитието, той насочваше дискусията към различни иновативни инструменти в областта на научните изследвания и тяхното прилагане в процеса на разработване и публикуване на научноизследователски резултати. Откроиха се общи проблеми в областта на обучението на студенти, свързани с обратното приобщаване на обучаемите в учебна среда след КОВИД пандемията. През втория ден от уъркшопа акцентът бе поставен върху сертификационното обучение в областта на образователните иновации в преподаването и прилагане на метода „сериозна игра“ в обучението на студенти.  То бе проведено на принципа учене чрез правене, като екипи от партниращите организации обсъждаха актуални проблеми в областта на обучението и генерираха идеи за тяхното преодоляване, докато изпълняват поставените им от модератора технически задачи, свързани с фактическо построяване на обучителна среда на бъдещето с Lego конструктори по метода на „сериозната игра“. На участниците в обучението бяха раздадени сертификати.

В заключителната част на двудневния уъркшоп се проведе организирана от домакините културно-туристическа обиколка на гр. Краков, по време на която по интерактивен начин бяха представени редица иновации в областта на туризма и обучението по туризъм. Дискутирани бяха и възможности за развитие и разширяване на научната мрежа Central European Network for Sustainable and Innovative Economy – (CENETSIE) и бъдещи съвместни инициативи, които ще бъдат реализирани от партньорските организации.
Проведеният уоркшоп е с висока практическа приложимост както в учебния, така и в научноизследователския процес. Повече информация за събитието, както и за останалите проектни активности са публикувани на официалният сайт на проекта - http://cenetsie.ue.poznan.pl/.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ взе участие в уъркшоп по проблемите на устойчивостта

Проф. д-р Маргарита Богданова, доц. д-р Искра Пантелеева и доц. д-р Евелина Парашкевова от Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов участваха в уъркшоп, организиран в рамките на изпълнението на проект „Централноевропейска мрежа за устойчива и иновативна икономика“. Събитието бе проведено в периода 24 – 25 май 2022 г., като домакин бе Пражкият университет по икономика и бизнес (гр. Прага, Чехия). Участници от 6 партньорски университети присъстваха на събитието. То бе модерирано от ръководителя на проекта доц. д-р Барбара Борусяк. Участниците от Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Познанския университет по икономика и бизнес, Университета в Сегед, Университета в Загреб, Чешки университет по естествени науки в Прага и от страна на домакините обсъдиха организационни въпроси в подкрепа на съвместните научни изследвания и публикации в областта на устойчивото развитие в различни аспекти. Представени бяха резултати от съвместни проучвания и очертани бъдещи насоки за развитие на мрежата (Central European Network for Sustainable and Innovative Economy - CENETSIE).

Стопанска академия отчете пред партньорите своите участия и резултати в рамките на съвместния проект, свързани основно с изследвания в областта на иновациите и предприемачеството и публикуване на научните достижения в колективни електронни книги. Изразена бе готовност и желание за бъдещи съвместни инициативи и проекти с останалите партниращи университети.
Повече информация за събитието е достъпна на официалния сайта на проекта http://cenetsie.ue.poznan.pl/.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект „Central European Network for Sustainable and Innovative Economy“ (CENetSIE); (Централно-Европейска мрежа за устойчива и иновативна икономика (CENetSIE))

Финансираща институция: The Polish National Agency for Academic Exchange

Водещ бенефициент: Poznań University of Economics and Business (Познански университет за икономика и бизнес)

Партньори:

 • D. A. Tsenov Academy of Economics in Svishtov
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • University of Economics in Prague
 • Czech University of Life Science in Prague
 • University of Zagreb
 • University of Szeged
 • International Innovation Centre in Kiev

Обща стойност на проекта: 358 940.47 EUR

Продължителност на проекта: 1.10.2019-30.09.2021

Целева група: научноизследователски персонал и докторанти от всички партниращи университети

Основна цел на проекта: CENetSIE е проект, който има за цел да изгради общност от изследователи и студенти около две основни концепции: устойчивост и иновации. Планира се чрез създадената научноизследователска мрежа да се разпространи нов начин на мислене по отношение ресурсите, бизнеса и икономиката като цяло. Това е нова парадигма, която не се фокусира върху непрестанния икономически растеж, а към устойчиво развитие, постигнато на първо място благодарение на иновативните решения и поведението на стопанските субекти.

Проектни дейности:

1. Организиране на встъпителна и заключителна проектни конференции;

2. Създаване на интернет платформа на проекта;

3. Организиране на обмен на научноизследователски и административен персонал и докторанти между PUEB и останалите партньори;

4. Организиране на научноизследователски уъркшопове в областта на устойчивото развитие, фокусирани върху методологията на стратегическите игри;

5. Организиране на уъркшопове посветни на:

ü създаване на методология на стратегическа игра;

ü подготовка на образователни материали под формата на е-книги;

ü „storytelling“ методологията и образователните филми;

6. Организиране на лятно училище;

7. Продукция на кратък филм в областта на икономиката;

8. Създаване на:

 • стратегическа игра с обучително предназначение;
 • учебни материали на английски език под формата на е-книги;
9. Подготовка  на проектно предложение за финансиране от следните финансиращи организации
 • International Visegrad Fund
 • създаване на мрежа в рамките на CEEPUS program;
 • Програма Erasmus +, Strategic Partnerships;

Резултати:

2 конференции, 5 уъркшопа, 89 индивидуални мобилности, лятно училище, учебни материали (e-книги, образователни филми, стратегическа игра), подадени проектни предложения, изследователски екипи, интернет платформа.