Проекти, финансирани по Наредба на МОН (бр. 73 от 16.09.2017 г.) през 2017 г.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ Екипи с основни участници от катедри
1. Изследване потенциала на облачните изчисления за развитие на ИТ инфраструктурата на големите предприятия в България– ръководител на екипа: доц. д-р Петя Емилова, ф-т ММ, к-ра Бизнес информатика БИ
2. Приоритети, политики и  предизвикателства пред посредническата дейност и застрахователният пазар в условията на нови регулации – ръководител на екипа: гл.ас.д-р Милен Митковф-т Финанси, к-ра ЗСД ЗСД
3. Системите за финансово управление и контрол в общините – 10 години след приемането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – ръководител на екипа: проф. д-р Борислав Борисов, ф-т ММ, к-ра СП СП
4. Докладване на корпоративната социална отговорност – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Емил Николов, ф-т ПТБ, к-ра ИБП ИБП
5. Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари – ръководител на екипа: доц. д-р Марина Николова, ф-т ПТБ, к-ра АИ АИ
6. Проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България – ръководител на екипа: проф. д-р Марияна Божиноваф-т ПТБ, к-ра ИУТ ИУТ
7. Депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна Северна България и алтернативният туризъм като фактор за нейното ограничаване – ръководител на екипа: доц. д-р Тихомир Личевф-т ПТБ, к-ра ИУТ ИУТ
8. Изследване влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирмения растеж и прилагане на резултатите в учебния процес – ръководител на екипа: доц. д-р Искра Пантелееваф-т ПТБ, к-ра ИБП ИБП
9. Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване – ръководител на екипа: Проф. д-р Красимир Шишмановф-т ММ, к-ра БИ БИ
10. Младежта, университетите и бизнесът – ключови партньори в постигане на Глобалните цели за устойчивото развитие – ръководител на екипа: доц. д-р Анастасия Марчеваф-т ММ, к-ра СП СП
11. Механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства – ръководител на екипа: доц. д-р Силвия Костоваф-т СО, к-ра КАСД КАСД
12. Атрибутиране на конверсии в многоканална онлайн среда (модел за прилагане в образователни институции) – ръководител на екипа: гл. ас. д-р Радослав Йордановф-т ММ, к-ра Маркетинг Маркетинг
13. Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите  за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски)– ръководител на екипа: доц. д-р Пенка Горановаф-т ММ, к-ра Маркетинг Маркетинг
14. Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България – ръководител на екипа: доц. д-р Наталия Мариноваф-т ММ, к-ра БИ БИ
15. Изследване на процесуалния данъчен контрол за ограничаване на административните нарушения – ръководител на екипа: доц. д-р Пепа Стойковаф-т СО, к-ра КАСД КАСД
16. Обучение на студенти от специалност „Икономика на туризма” на английски език чрез използване на мобилно приложение – ръководител на екипа: ст. преп. Петър Тодоровф-т Финанси, к-ра ЧО ЧО
17. Изследване на административния капацитет на изпълнителната власт – ръководител на екипа: проф. д-р Маргарита Богдановаф-т ММ, к-ра СП СП
18. Финансово-икономическата интеграция на България и ЕС за 10 години членство – предизвикателства и перспективи – ръководител на екипа: доц. д-р Людмил Несторовф-т Финанси, к-ра ОТИ ОТИ
19. Мениджмънтът – реалност и бъдеще – ръководител на екипа: доц. д-р Ирена Емиловаф-т ММ, к-ра Мениджмънт Мениджмънт

 

НАУЧНИ ПРОЯВИ Екипи с основни участници от катедри
1. 65 години Свищовска финансова школа - ръководител на екипа: проф. д-р Андрей Захариев, ф-т Финанси, к-ра ФК ФК
2. Научно-практическа конференция на тема „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“ (80 години обучение по статистика в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов) – ръководител на екипа: доц. д-р Пламен Петков, ф-т СО, к-ра МС МС
2. Професионалната компетентност – гарант за обществено доверие към контрола – ръководител на екипа: проф. д-р Георги Иванов, ф-т СО, к-ра КАСД КАСД