06.12.2023 г.  

Първа работна среща от изпълнението на втори етап по научноизследователски проект КП-06-Н55/1 „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“

На 06 декември 2023 г. се проведе работна среща на екипа по проект КП-06-Н55/1 в електронен формат, посредством видеоконферентна връзка във виртуалната стая на проекта. На срещата присъстваха членовете на научния колектив от базовата и партньорските организации: УНСС–София и ИУ–Варна. Поради служебни ангажименти отсъстваха проф. Мариана Петрова и доц. Мария Станимирова.

Проф. д-р Марина Николова откри срещата, като първоначално информира екипа за настъпили промени относно актуализирания състав на членовете за втория етап, а именно привличане на двама преподаватели от СА „Д. А. Ценов“ –  доц. д-р Красимира Славева и ас. д-р Цветан Марков. Тя обърна внимание на факта, че усилията през втория етап трябва да бъдат насочени към публикационна дейност в индексирани в световни бази данни научни издания, като поясни, че неговата продължителност е 18 месеца т.е. до 28.03.2025 г. Акцентът на събирането бе координиране на изпълнението на предстоящите дейности по работни пакети 6 и 7 и разпределяне на отговорностите.

На срещата се определиха крайните срокове за провеждане на предстоящи мероприятия – кръгла маса и национално събитие Webinar. В дискусията взеха отношение колегите от партниращите университети по организационни въпроси касаещи бъдещи съвместни инициативи.

 05.05.2022 г.  

Пресконференция по научноизследователски проект КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“ проведе екипът на проекта

На 05 май 2022 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” се състоя пресконференция, на която бе представен научноизследователски проект КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика”. Пресконференцията се проведе онлайн, като в залата в Свищовската академия присъстваха ректорът – проф. д-р Марияна Божинова, зам.-ректорът по „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите” – доц. д-р Любомир Иванов, ръководителят на проекта – доц. д-р Марина Николова” и членовете на проектния екип от водещото висше училище. В пресконференцията онлайн участваха както членове на екипа от партньорските университети, така и студенти, преподаватели и представители на медиите.

Проектът ще се реализира от интердисциплинарен екип от учени в трите основни висши икономически училища в България – Свищовската академия, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. Водещата инициатива по проекта е на катедра „Аграрна икономика” при СА „Д. А. Ценов”, като в екипа са включени и учени от катедрите „Стратегическо планиране” и „Икономика и управление на туризма”. Двата партньорски университета са представени от учени към катедрите „Икономика на природните ресурси” при УНСС и „Аграрна икономика” при ИУ. Проектът, на стойност 170 000 лева, е финансиран от Фонд „Научни изследвания” с максимално допустимата сума. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от 15 ноември 2021 г.

В приветствието си към екипа, разработил проектното предложение, проф. Божинова подчерта, че спечеленият проект е атестат за качеството на научните изследвания, развивани в СА „Д. А. Ценов” и в двете партньорски висши училища. „За да разработваш проект по Фонд „Научни изследвания” се изисква и кураж, и вдъхновение, но разбира се и високо качество на научноизследователската работа, което доказват участниците в настоящия проект. Съвместната изследователска работа е предпоставка за затвърждаване на партньорските взаимовръзки между сродни катедри от трите водещи икономически висши училища в България и спомага за постигането на синергичен ефект в сферата на науката и образованието”, каза ректорът на Свищовската академия.

Ръководителят на научноизследователския екип – доц. Николова представи експертите, които ще осъществят проекта и сподели: „Нашето предизвикателство е провокирано от идеята ни да се реализира комплексно пилотно изследване, свързано с регионалното развитие на селските територии и възможността за тяхното устойчиво териториално развитие и управление в условията на трансформиращи се икономики”. Тя поясни, че основната цел на научноизследователски проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика” е проучване на теоретико-методологическите основи и институционалните императиви при развитието и управлението на селските територии в България, изискващи формиране на системи за взаимодействие между органите на властта и стопанските структури, и разработване на фундаментален концептуален модел за устойчиво развитие на територията. По думите на доц. Николова, темата на проекта съответства на обществените предизвикателства, посочени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, и по-конкретно на преодоляването на регионалните различия в икономическото, социалното и културното развитие на регионите, с акцент върху устойчивото управление и включването на подходящи практики за балансирано и конкурентоспособно развитие на селските територии.

Изследователската теза, по която ще работи екипът е: „Развитието на селските територии се предопределя от разнообразни фактори с позитивно и негативно въздействие и е необходимо изграждане на адекватни политики за тяхното устойчивото развитие и управление. Ще бъдат апробирани и няколко хипотези. В рамките на пресконференцията доц. Марина Николова представи обекта на изследване, предмета на проучването, задачите и очакваните резултати, а доц. Маруся Линкова поясни какви конкретни дейности са предвидени по проекта, групирани в седем работни пакета.

Своето мнение по темата на проекта и по неговото реализиране споделиха и участващите онлайн в пресконференцията партньори. Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова от УНСС подчерта, че реализирането на този проект ще допринесе не само за задълбочаване на традиционните връзки между СА „Д. А. Ценов”, УНСС и ИУ-Варна, но е и чудесна възможност за включване на младите колеги в общите начинания, което пък ще увеличи устойчивостта на ползотворното сътрудничество между трите водещи висши икономически училища в България.

Участващите в пресконференцията партньори по проект „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика” си пожелаха ползотворна работа и успешно изпълнение на всички поставени цели и задачи.

 11.03.2022 г.  

Работна среща № 2 по научноизследователски проект КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“ се проведе в online формат

На 11 март 2022 г. се проведе втората работна среща на екипа по проект КП-06-Н55/1 от 15.11.2021 г. в електронен формат, посредством видеоконферентна връзка чрез bbb.uni-svishtov.bg/, във  виртуалната стая на проекта. На срещата присъстваха: доц. д-р Марина Николова – ръководител на проекта и водещ експерт, доц. д-р Маруся Линкова, гл. ас. д-р Радка Д. Ненова, гл. ас. д-р Елица Кръстева, гл. ас. д-р Павлин Павлов, проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, доц. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мария Станимирова, гл. ас. д-р Дамян Киречев, докт. Михаела Тодорова и Емилия Станева – технически сътрудник.

Доц. д-р Марина Николова откри срещата, като подчерта, че екипът навлиза в дълбочината и същността на проекта. Акцентът на събирането беше координиране изпълнението на трите дейности от Работен пакет 3 „Систематизация на теоретико-методологическите основи и институционалните аспекти при управлението и развитието на селските територии в Р България“, което е свързано с написване на научни публикации. Доц. Николова припомни, че още на етап проектно предложение, е отделено внимание на стремежа за едно по-различно дефиниране на понятието „селски територии“ и насърчи участниците да изразят своето мнение.

В дискусията последователно се включиха както колегите от партниращите университети – УНСС, София и ИУ, Варна, така и от Стопанска академия. Доц. Линкова подчерта, че срещата е особено ползотворна и e своеобразна отправна точка за по-нататъшната научноизследователска работа на екипа.

В края на работната среща доц. Николова съобщи, че две от дейностите по РП 2 са изпълнени, а именно: Рол банерът на проекта е готов и до дни предстои включването на създадената web-страница на проекта.

 31.01.2022 г.  

Работна среща по проект КП-06-Н55/1 „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“ се проведе в online формат

На 31 януари 2022 г. се проведе първата работна среща на екипа по проект КП-06-Н55/1 в електронен формат, посредством видеоконферентна връзка чрез bbb.uni-svishtov.bg/, във  виртуалната стая на проекта. На срещата присъстваха: доц. д-р Марина Николова – ръководител на проекта и водещ експерт, доц. д-р Маруся Линкова, гл. ас. д-р Радка Д. Ненова, гл. ас. д-р Елица Кръстева, гл. ас. д-р Павлин Павлов, доц. д-р Гена Велковска, д-р Валери Велковски, проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, доц. д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Мария Станимирова и гл. ас. д-р Дамян Киречев.

Доц. д-р Марина Николова откри срещата и предложи тя да протече в  конструктивно запознаване на екипа с постигнатото по Работен пакет (РП) 2 “Визуализация и публичност на проекта“ и маркиране на предстоящите задачи по РП 3 „Систематизация на теоретико-методологическите основи и институционалните аспекти при управлението и развитието на селските територии в България“.

Първо, гл. ас. д-р Радка Ненова – ръководител на РП 2, представи визуализацията на проекта на сайта на Стопанска академия, като обърна внимание на информационното съобщение за одобреното финансиране на проекта в Раздел „Актуално“, Подраздел  „Акценти“, публикувано на 14.12.2021 г., както и на последвалия отзвук в местните медии: СВИЩОВ ИНФО и Янтра Днес.   

Гл. ас. Ненова продължи с визуализацията на проекта в Раздел „Наука“, Подраздел „Проекти“, Рубрика „Научноизследователски проекти“, отново на сайта на Стопанска академия, където е поместена самостоятелна страница. Нейното съдържание включва информация „За проекта“, с основните параметри: финансираща институция, базова организация, партньори, размер на финансирането, продължителност, цел, проектни дейности, очаквани резултати и екип. Отделно в „Съобщения/Събития“ вече е публикувана информацията за опознавателната среща на екипа, състояла се през месец декември 2021 г.

След това гл. ас. д-р Елица Кръстева презентира предложението си по възложената ѝ задача за изработване на лого за проекта, като го аргументира с изписването на заглавието на проекта на английски език.  

По втората дейност от РП 2, гл. ас. Кръстева представи създаването на страница на проекта в мрежата ResearchGate и отбеляза, че още в средата на месец декември 2021 г., гл. ас. д-р Дамян Киречев го е включил на български език, а впоследствие тя е направила и версия на английски език, където са присъединени всички членове на екипа. В допълнение, гл. ас. Кръстева посочи, че е направила видима информацията за проекта и в научната мрежа ORCID.

 

По четвъртата дейност от РП 2, гл. ас. Кръстева презентира предложението си за Рол банер на проекта, като освен традиционните елементи, тя акцентира върху възможността да се включат QR-кодове на web-страницата на проекта и на страницата в ResearchGate, с цел по-лесно достъпване до поместената информация, която ще бъде обновявана своевременно.

Интернет страницата на проекта, която е в процес на разработване, беше представена в реално време от гл. ас. д-р Павлин Павлов. Присъстващите членове на екипа се запознаха със структурата на страницата и съдържащата се към момента в нея двуезична информация на български и английски език.      

След трите презентации, проф. Юлия Дойчинова, доц. Маруся Линкова и доц. Мария Станимирова, последователно изразиха удовлетворението си от хода на дейностите по визуализация и публичност на проекта и пожелаха добър работен синхрон и в бъдеще.

В края на мероприятието доц. Николова обърна внимание, че в периода до шести месец от началото  на проекта, предстои изпълнение на трите основни дейности по РП 3, а на следващата работна среща ще трябва да се разпределят ангажиментите по подготовката на пресконференцията.

 17.12.2021 г.  
Предварителна опознавателна среща по проект КП-06-Н55/1 „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“ се проведе в online формат

На 17 декември 2021 г. се проведе опознавателна среща на екипа по проект КП-06-Н55/1. Поради обявената в страната извънредна епидемична обстановка, срещата се проведе в електронен формат, посредством видеоконферентна връзка чрез bbb.uni-svishtov.bg/, в специално създадена за целта виртуална стая. На срещата присъстваха:

  • от базовата организация СА „Д. А. Ценов“ – Свищов: доц. д-р Марина Николова – ръководител на проекта и водещ експерт, доц. д-р Маруся Линкова – експерт, гл. ас. д-р Радка Д. Ненова – експерт, гл. ас. д-р Елица Кръстева – експерт, гл. ас. д-р Павлин Павлов – експерт, д-р  Валери Велковски – експерт, докт. Михаела Тодорова – член на екипа и Емилия Станева – технически сътрудник;
  • от партньорската организация УНСС – София: проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова – водещ експерт и доц. д-р Зорница Стоянова – експерт;
  • от партньорската организация ИУ – Варна: доц. д-р Мария Станимирова – водещ експерт и гл. ас. д-р Дамян Киречев – експерт.

Двама, от членовете на екипа, не успяха да се включат поради служебна ангажираност.

Срещата откри доц. д-р Марина Николова, която приветства екипа и изказа задоволството си от факта, че проектното предложение „Развитие на селските територии в условията на трансформираща се към устойчивост икономика“ е одобрено за финансиране от Фонд „Научни изследвания“. Срокът на проекта е с продължителност три години (2021 – 2024), считано от датата на сключването на административния договор между страните и ФНИ – 15 ноември 2021 г.

Доц. Николова продължи с благодарност към проф. Дойчинова и доц. Станимирова за подкрепата им при разработването на проектното предложение, заедно с доц. Линкова и възможността за съвместна работа по един успешен и стойностен проект.

В организационен аспект, ръководителят на проекта предложи екипът да провежда ежемесечни работни срещи, за да може да се координират дейностите по работните пакети. Те са седем за целия срок на проекта и включват общо 30 дейности.  Пет от пакетите се отнасят за първия 18-месечен етап, въпреки че два от тях са с продължителност през целия период за осъществяване на проекта. Доц. Николова представи ръководителите на отделните пакети и изброи конкретните дейности.

Проф. Дойчинова поздрави доц. Николова за успешното приключване на кандидатстването с проектното предложение и всеотдайността ѝ при преодоляване на проблемите, свързани с териториалната раздалеченост между партньорите. Тя отбеляза, че се радва да работи в сформирания екип и че съвместната работа през годините е своеобразно взаимно предизвикателство за самостоятелно развитие, което води до добър общ резултат.  

След това доц. Станимирова изказа благодарност към доц. Николова за поканата за участие в проекта и посочи, че се радва на възможността за съвместна работа по темата на проекта и се присъедини към думите на проф. Дойчинова за общите насоки в работата.

В края на мероприятието беше планирана първата работна среща, на която екипът ще се фокусира върху организационни въпроси, свързани с предстоящата през 2022 г. пресконференция.