Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

Списък на академичните наставници в СА (към 17.07.2020 г.)

 

 

Катедра

Имейл

1.

Гл. ас. д-р Любомира Красимирова Тодорова      

Икономика и управление на туризма

l.todorova@uni-svishtov.bg

2.

Гл. ас. д-р Павлин Богомилов Павлов

Икономика и управление на туризма

p.pavlov@uni-svishtov.bg

3.

Гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов

Търговски бизнес

i.marinov@uni-svishtov.bg

4.

Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова

Търговски бизнес

z.ivanova@uni-svishtov.bg

5.

Гл. ас. д-р Цветелина Тодорова Кабакчиева

Аграрна икономика

ts.kabakchieva@uni-svishtov.bg

6.

Гл. ас. д-р Радка Дончева Ненова

Аграрна икономика

r.nenova@uni-svishtov.bg

7.

Гл. ас. д-р Емил Бориславов Николов

Индустриален бизнес и предприемачество

e.nikolov@uni-svishtov.bg

8.

Гл. ас. д-р Явор Венциславов Станев

Индустриален бизнес и предприемачество

y.stanev@uni-svishtov.bg

9.

Гл. ас. д-р Илияна Георгиева Кръстева

Аграрна икономика

i.krasteva@uni-svishtov.bg

10.

Гл. ас. д-р Кремена Мариянова Маринова-Костова

Бизнес информатика

k.marinova@uni-svishtov.bg

11.

Гл. ас. д-р Искрен Любомилов Таиров

Бизнес информатика

i.tairov@uni-svishtov.bg

12.

Гл. ас. д-р Елица Лазарова Кръстева

Стратегическо планиране

e.lazarova@uni-svishtov.bg

13.

Гл. ас. д-р Евелина Божидарова Парашкевова-Великова

Стратегическо планиране

e.parashkevova@uni-svishtov.bg

14.

Гл. ас. д-р Валентин Иванов Панайотов

Мениджмънт

v.panayotov@uni-svishtov.bg

15.

Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков

Мениджмънт

m.dinkov@uni-svishtov.bg

16.

Гл. ас. д-р Десислава Александрова Алексиева

Мениджмънт

d.aleksieva@uni-svishtov.bg

17.

Гл. ас. д-р Елена Йорданова Шопова

Мениджмънт

e.yordanova@uni-svishtov.bg

18.

Гл. ас. д-р Радослав Георгиев Йорданов

Маркетинг

r.yordanov@uni-svishtov.bg

19.

Гл. ас. д-р Атанаска Стоянова Решеткова                       

Маркетинг

a.reshetkova@uni-svishtov.bg

20.

Гл. ас. д-р Петко Тошев Ангелов

Финанси и кредит

p.angelov@uni-svishtov.bg

21.

Гл. ас. д-р Танер Мустафов Исмаилов

Финанси и кредит

t.ismailov@uni-svishtov.bg

22.

Гл. ас. д-р Марияна Красимирова Павлова-Бънова

Финанси и кредит

m.pavlova@uni-svishtov.bg

23.

Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева

Застраховане и социално дело

a.paneva@uni-svishtov.bg

24.

Гл. ас. д-р Маргарита Иванова Николова

Застраховане и социално дело

m.i.nikolova@uni-svishtov.bg

25.

Гл. ас. д-р Милен Стефчов Митков

Застраховане и социално дело

m.mitkov@uni-svishtov.bg

26.

Гл. ас. д-р Таня Георгиева Илиева

Застраховане и социално дело

t.ilieva@uni-svishtov.bg

27.

Гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова

Обща теория на икономиката

tanya.todorova@uni-svishtov.bg

28.

Гл. ас. д-р Жельо Невянов Желев

Контрол и анализ на стопанската дейност

zh.zhelev@uni-svishtov.bg

29.

Гл. ас. д-р Красимир Георгиев Кулчев

Контрол и анализ на стопанската дейност

k.kulchev@uni-svishtov.bg

30.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова Цветкова

Контрол и анализ на стопанската дейност

n.tsvetkova@uni-svishtov.bg

31.

Ас. Игнат Петров Папазов

Финанси и кредит

i.papazov@uni-svishtov.bg

32.

Ас. Елица Петкова Петкова

Обща теория на икономиката

e.petkova@uni-svishtov.bg

33.

Ст. преп. Венцислав Георгиев Диков

Чуждоезиково обучение

v.dikov@uni-svishtov.bg

34.

Ст. преп. д-р Радослав Георгиев Николов

Физическо възпитание и спорт

r.nikolov@uni-svishtov.bg

35.

Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов

Финанси и кредит

d.kostov@uni-svishtov.bg

36.

Гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова

Счетоводна отчетност

r.krasteva@uni-svishtov.bg

37.

х. преп. д-р Александрина Борисова Александрова

Финанси и кредит

 a.alexandrova@uni-svishtov.bg