Наука и образование за интелигентен разтеж - лого
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Студентски практики

Списък на академичните наставници в СА (към 03.12.2021 г.)

 

 

Катедра

Имейл

1.

Гл. ас. д-р Любомира Красимирова Тодорова      

Икономика и управление на туризма

l.todorova@uni-svishtov.bg

2.

Гл. ас. д-р Павлин Богомилов Павлов

Икономика и управление на туризма

p.pavlov@uni-svishtov.bg

3.

Гл. ас. д-р Иван Сашев Маринов

Търговски бизнес

i.marinov@uni-svishtov.bg

4.

Гл. ас. д-р Зоя Станимирова Иванова

Търговски бизнес

z.ivanova@uni-svishtov.bg

5.

Гл. ас. д-р Цветелина Тодорова Кабакчиева

Аграрна икономика

ts.kabakchieva@uni-svishtov.bg

6.

Гл. ас. д-р Емил Бориславов Николов

Индустриален бизнес и предприемачество

e.nikolov@uni-svishtov.bg

7.

Гл. ас. д-р Явор Венциславов Станев

Индустриален бизнес и предприемачество

y.stanev@uni-svishtov.bg

8.

Гл. ас. д-р Илияна Георгиева Кръстева

Аграрна икономика

i.krasteva@uni-svishtov.bg

9.

Гл. ас. д-р Искрен Любомилов Таиров

Бизнес информатика

i.tairov@uni-svishtov.bg

10.

Гл. ас. д-р Елица Лазарова Кръстева

Стратегическо планиране

e.lazarova@uni-svishtov.bg

11.

Гл. ас. д-р Милен Емилов Динков

Мениджмънт

m.dinkov@uni-svishtov.bg

12.

Гл. ас. д-р Десислава Александрова Алексиева

Мениджмънт

d.aleksieva@uni-svishtov.bg

13.

Гл. ас. д-р Елена Йорданова Шопова

Мениджмънт

e.yordanova@uni-svishtov.bg

14.

Гл. ас. д-р Радослав Георгиев Йорданов

Маркетинг

r.yordanov@uni-svishtov.bg

15.

Гл. ас. д-р Атанаска Стоянова Решеткова                       

Маркетинг

a.reshetkova@uni-svishtov.bg

16.

Гл. ас. д-р Петко Тошев Ангелов

Финанси и кредит

p.angelov@uni-svishtov.bg

17.

Гл. ас. д-р Танер Мустафов Исмаилов

Финанси и кредит

t.ismailov@uni-svishtov.bg

18.

Гл. ас. д-р Марияна Красимирова Павлова-Бънова

Финанси и кредит

m.pavlova@uni-svishtov.bg

19.

Гл. ас. д-р Анелия Ангелова Панева

Застраховане и социално дело

a.paneva@uni-svishtov.bg

20.

Гл. ас. д-р Маргарита Иванова Николова

Застраховане и социално дело

m.i.nikolova@uni-svishtov.bg

21.

Гл. ас. д-р Таня Георгиева Илиева

Застраховане и социално дело

t.ilieva@uni-svishtov.bg

22.

Гл. ас. д-р Таня Пламенова Тодорова

Обща теория на икономиката

tanya.todorova@uni-svishtov.bg

23.

Гл. ас. д-р Жельо Невянов Желев

Контрол и анализ на стопанската дейност

zh.zhelev@uni-svishtov.bg

24.

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова Цветкова

Контрол и анализ на стопанската дейност

n.tsvetkova@uni-svishtov.bg

25.

преп. Игнат Петров Папазов

Социални и правни науки

i.papazov@uni-svishtov.bg

26.

преп. Елица Петкова Петкова

Физическо възпитание и спорт

e.petkova@uni-svishtov.bg

27.

Ст. преп. Венцислав Георгиев Диков

Чуждоезиково обучение

v.dikov@uni-svishtov.bg

28.

Ст. преп. д-р Радослав Георгиев Николов

Физическо възпитание и спорт

r.nikolov@uni-svishtov.bg

29.

Гл. ас. д-р Димитър Добринов Костов

Финанси и кредит

d.kostov@uni-svishtov.bg

30.

Гл. ас. д-р Радосвета Йорданова Кръстева-Христова

Счетоводна отчетност

r.krasteva@uni-svishtov.bg

31.

Ас. д-р Александрина Борисова Александрова

Обща теория на икономиката

 a.alexandrova@uni-svishtov.bg

32.

гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Върбанов

Статистика и приложна математика

 t.varbanov@uni-svishtov.bg

33.

доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов

Финанси и кредит

a.angelov@uni-svishtov.bg

34.

доц. д-р Пламен Петков Йорданов

Застраховане и социално дело

p.yordanov@uni-svishtov.bg

35.

доц. д-р Венцислав Симеонов Василев

Застраховане и социално дело

v.vasilev@uni-svishtov.bg

36.

доц. д-р Галина Симеонова Чиприянова

Счетоводна отчетност

g.chipriyanova@uni-svishtov.bg

37.

доц. д-р Станислав Цонев Александров

Счетоводна отчетност

s.aleksandrov@uni-svishtov.bg

38.

доц. д-р Диана Карамфилова Папраданова

Счетоводна отчетност

d.imalova@uni-svishtov.bg

39.

доц. д-р Стела Стойчева Касабова

Статистика и приложна математика

s.kasabova@uni-svishtov.bg

40.

доц. д-р Маргарита Стефанова Шопова

Статистика и приложна математика

m.shopova@uni-svishtov.bg

41.

доц. д-р Карина Агоп Саркисян-Дикова

Международни икономически отношения

k.sarkisyan@uni-svishtov.bg

42.

доц. д-р Веселин Димитров Попов

Бизнес информатика

v.popov@uni-svishtov.bg

43.

доц. д-р Виолета Иванова Блажева

Аграрна икономика

v.blazheva@uni-svishtov.bg

44.

доц. д-р Петя Иванова Тонева

Икономика и управление на туризма

p.ivanova@uni-svishtov.bg

45.

доц. д-р Драгомир Ангелов Илиев

Международни икономически отношения

d.iliev@uni-svishtov.bg

46.

доц. д-р Иван Рашков Марчевски

Маркетинг

i.marchevski@uni-svishtov.bg

47.

гл. ас. д-р Иван Ангелов Ангелов

Международни икономически отношения

i.a.angelov@uni-svishtov.bg

48.

ас. д-р Мариела Димитрова Стоянова

Стратегическо планиране

m.stoyanova@uni-svishtov.bg

49.

гл. ас. д-р Надежда Веселинова Георгиева

Стратегическо планиране

n.veselinova@uni-svishtov.bg

50.

Ас. д-р Криста Цветанова Нейкова 

Маркетинг

k.neykova@uni-svishtov.bg