Кандидатстване

Съгласно Заповед № 82/12.02.2024 г. на Ректора на СА “Димитър А. Ценов”
се обявява
КОНКУРС ЗА финансиране
на научноизследователски ПРОЕКТИ `2024
Със Заповед на Ректора № 82/12.02.2024 г. се  открива конкурс по Наредбата за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.) за финансиране на:

  • екипни проекти за научни изследвания в областите на науката, в които Стопанска академия „Д. А. Ценов“  подготвя студенти и докторанти – общ бюджет 21 200.00 лв. (съгласно План-сметка за разпределение на средства за финансиране на научноизследователската дейност в СА "Д. А. Ценов" – Свищов за 2024 г., приета с решение на АС №7/07.02.2027 г.);
  • инфраструктурни проекти за провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания – общ бюджет 59 613,09 лв. (съгласно План-сметка за разпределение на средства за финансиране на научноизследователската дейност в СА "Д. А. Ценов" – Свищов за 2024 г., приета с решение на АС №7/07.02.2024 г.). Индикативната сума на договорите за втората година от изпълнението на инфраструктурни проекти от Кампания 2023 г. е в размер на 30 000 лв.;
  • проекти за частично финансиране на научни форуми – общ бюджет 6 000 лв. (съгласно План-сметка за разпределение на средства за финансиране на научноизследователската дейност в СА "Д. А. Ценов" – Свищов за 2024 г., приета с решение на АС №7/07.02.2024 г.);
 

Условията за провеждане на конкурса в Стопанска академия „Д. А. Ценов” са регламентирани във Вътрешни правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на финансовите средства, предоставяни от държавния бюджет за финансиране на присъщата за СА „Д. А. Ценов” научна дейност за 2024 г., приети с решение на АС №7/07.02.2024 г.

Тематиката на проектите трябва да е в съответствие със следните приоритети:
            Приоритет I. Ускорено икономическо развитие
            Приоритет II. Кръгова и нисковъглеродна икономика, устойчиво развитие и иновации
            Приоритет III. Изкуствен интелект, дигитална трансформация и управление на знанието

Хоризонтални приоритети:
Активно включване на студенти, докторанти и млади учени в научноизследователски проекти
Равенство на половете в научноизследователските проекти
Участието следва да бъде планирано както в реализирането на дейности и задачи по проектите, така и в публикациите.

Условия за участие в конкурса:

  • Ръководителите на проекти имат право да ръководят само един проект в рамките на Кампания 2024.
  • Ръководителите на текущи проекти от предходен конкурс не могат да ръководят друг проект в рамките на съответния годишен конкурс.
  • Членовете на АЕК нямат право да участват в проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност на СА „Д. А. Ценов”.

Кой може да участва?

Преподаватели на основен трудов договор или на трудов договор за допълнителен труд в СА „Д. А. Ценов“ Свищов по чл. 111 от Кодекса на труда, докторанти, студенти и колективи от държавното висше училище.
Ръководител може да е преподавател от СА „Д. А. Ценов” с образователна и научна степен „доктор” на основен трудов договор, чийто срок не изтича до 31.12.2024 г., притежаващ доказана научна компетенция и опит, съответстващи на целите на проекта.

Документи за участие в конкурса

Проектните предложения се подготвят ЕДИНСТВЕНО в електронна среда чрез системата за електронни формуляри достъпна на адрес https://application.tsenov.eu/ през профила на ръководител проект.

РЕГИСТРАЦИЯТА в електронна система е публично достъпна. В нея е налична цялата документация за кандидатстване с проекти през текущата 2024г.

Информационен ден

21 февруари 2024 г.
от 13:00 ч., присъствено в зала „Ректорат“ и онлайн в платформата bbb на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/zwv-xuq-cte

Краен срок за подаване на проектните предложения

01 март 2024 г.
до 16:00 ч.

Краен срок за осъществяване на разходите по проектите

31 октомври 2024 г.

Краен срок за представяне на студиите

4 ноември 2024 г.
до 16:00 часа

Краен срок за представяне на научните и финансови отчети

15 ноември 2024 г.
до 16:00 часа


Класиране

Класирането на проектните предложения ще се извърши на основата на комплексна оценка в съответствие със СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛЕВО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРИСЪЩАТА НА СА „Д. А. ЦЕНОВ” НАУЧНА ДЕЙНОСТ, Приложение 1 от Вътрешните правила (Приети от АС с Решения №7/7.02.2024 г.).

Документацията по текущата кампания за проекти е достъпна ТУК.